News 

Otevřít velké foto

19.08.2023 - Opakované upomínání dlužníka versus ochrana osobnosti

Existuje již ustálená soudní judikatura zabývající se výzvou věřitele k úhradě dluhu z hlediska jejího obsahu, a to ve vztahu k uvedení hrozby určité sankce v případě nevyhovění výzvě, řešící v této souvislosti možnou protiprávnost výzvy.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.08.2023 - Advokátní úschovy budou transparentnější. Komora zpřísňuje předpisy

Česká advokátní komora změnila s účinností od 23. července 2023 systém advokátních úschov, tedy služeb, kdy si lidé nebo společnosti ukládají finanční prostředky u advokátů nejen při realitních transakcích, typicky například při převodech nemovitostí. Cílem je zabezpečit, aby advokátní úschovy finančních prostředků klientů byly bezpečnější a transparentnější.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.07.2023 - Právo domáhat se výmazu důvodů odvolání z funkce člena orgánu v obchodním rejstříku

Ve svém nedávném rozhodnutí se Nejvyšší soud ČR zabýval především otázkou, zda náleží odvolanému a z obchodního rejstříku vymazanému jednateli společnosti právo bránit se proti zápisu skutečností souvisejících s jeho odvoláním.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.07.2023 - Judikatura Nejvyššího soudu a 

Judikatura Nejvyššího soudu postupem doby formulovala hlediska významná pro posouzení, zda konkrétní ujednání o úroku z prodlení nevybočuje z limitů autonomie vůle daných především dobrými mravy a veřejným pořádkem.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.07.2023 - Advokacie za 10 let

Jako v každém oboru, i v advokacii probíhají neustálé debaty o tom, jak bude vypadat tento obor v budoucnosti. Diskuze, která teď bude probíhat v rámci všech skupin advokátů, se ovšem nebude týkat pouze predikcí počtu advokátů v ČR či jejich průměrné hodinové sazby. Tento článek má za cíl přispět do debaty o tom, jak nová proměnná, totiž umělá inteligence, přispěje k dalšímu rozvoji advokacie v ČR.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.06.2023 - Vypořádání újmy způsobené porušením péče řádného hospodáře

Možnost vypořádání újmy, jež vznikla obchodní korporaci v důsledku porušení péče řádného hospodáře ze strany povinné osoby, prostřednictvím smlouvy, je kogentním způsobem upravena v ustanovení § 53 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.06.2023 - Kde je můj zisk?

Judikatura v nedávné době stanovila konkrétní podmínky, kdy společnost nemusí vyplatit celý zisk akcionářům. Kromě odpovědí se však objevují i nové otázky. Povinnost akciové společnosti vyplácet celý zisk akcionářům vyvolává v poslední době řadu otázek.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.06.2023 - Možnosti nahrazení úředního ověření podpisu elektronickým podpisem v korporátním právu

Současný trend digitalizace podpisu je bezesporu správným krokem do 21. století; přináší totiž významnou úsporu času a nákladů, odpadá i nutnost osobního jednání, a to jak vůči státní správě, tak v rámci soukromoprávních vztahů. Obsahem a účelem tohoto článku je bližší analýza možnosti nahrazení úředně ověřeného podpisu jeho elektronickým protějškem.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.05.2023 - Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností

Občansko-právní odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností má mnoho podob. Její právní úpravu nalezneme hned v několika předpisech, a to zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.05.2023 - Následky neurčitosti smlouvy (o dílo)

V rozhodovací praxi Nejvyššího soudu se otázka určitosti a srozumitelnosti smluv o dílo objevila již mnohokrát, a judikaturu v tomto směru lze označit za konstantní. Problematickou částí smluv o dílo je nejčastěji samotné vymezení předmětu díla.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.