News 

Otevřít velké foto

29.09.2021 - Povinnost advokáta přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení

V květnu minulého roku vyhověl Nejvyšší soud dovolání podanému ve věci žaloby o zaplacení. Rozsudek ze dne 27. 5. 2020 je dohledatelný pod sp. zn. 23 Cdo 1858/2019. Uvedené rozhodnutí vyšlo ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (vydání 2/2021).

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.09.2021 - Nevymáhání smluvní pokuty jako změna zadávacích podmínek?

Ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku může dojít za předpokladu, že je taková změna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ").

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.09.2021 - Souběh pracovního poměru a funkce jednatele

Společnosti s ručením omezeným se prakticky každodenně potýkají s otázkou, zda mohou s jednatelem uzavřít jak pracovní smlouvu, tak smlouvu o výkonu funkce. Cílem tohoto článku je podat přehled o tom, jakou základní otázku si musí společnost posoudit.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.09.2021 - Preventivní restrukturalizace v paragrafovém znění

Jakkoli se mnozí ekonomové shodují, že negativní dopady pandemické situace již mají svůj vrchol za sebou, postupné opuštění politiky subvencí a dotací bude i tak pro mnohé podnikatele devastující. Narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců, růst cen vstupů či poškození vnímání zavedené značky se může stát hlavním tématem nadcházejících měsíců. Jednou z cest, která dotčeným podnikatelům může pomoci krizovou situaci překlenout, je pokusit se o restrukturalizaci obchodních, provozních či finančních vztahů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.08.2021 - Růst českého vládního dluhu je druhý nejrychlejší v EU

Vládní dluh ČR v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) stoupl v prvním čtvrtletí o 6,3 procentního bodu na 44,1 procenta HDP. Šlo tak po Kypru o druhý největší růst mezi zeměmi EU. Vyplývá to z aktuálních dat evropského statistického úřadu Eurostat.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.08.2021 - Aktuality z oblasti insolvenčního práva

V rámci tohoto článku si představíme aktuální soudní praxi k otázce "vytěsnění" věřitele z insolvenčního řízení, tedy konkrétně situace, kdy je přihlášená pohledávka věřitele uhrazena třetí osobou, a to se souhlasem dlužníka a proti vůli původního věřitele.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.08.2021 - Reverse charge: Účinný nástroj proti podvodům?

Reverse charge u daně z přidané hodnoty (DPH) má být efektivním nástrojem proti daňovým únikům a karuselovým podvodům. Jde o přenesení daňové povinnosti z dodavatele na toho, kdo nakupuje zboží či využívá služby. DPH tedy platí odběratel.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.08.2021 - Legislativní změny exekučního práva účinné od 1. 7. 2021

Od 1. července 2021 bude v oblasti exekučního práva účinných hned několik legislativních změn. Současně dojde k zániku účinků tzv. lex COVID justice III, který omezil některé tradiční způsoby provedení výkonu rozhodnutí (exekuce). Mezi nejvíce očekávanou změnu nepochybně patří chráněný účet, který je novým institutem procesního práva. Společně s ním došlo k novelizaci i související právní úpravy, kterou je nepostižitelná část pohledávky z účtu povinného.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.07.2021 - Důsledky úpadku obchodní korporace pro členy jejího statutárního orgánu

Tak jako je insolvenčním zákonem definována samotná úpadková situace, obsahuje právě tento předpis také základní rámec povinností, které jsou spojeny pro členy statutárního orgánu se situací, kdy obchodní korporace jako dlužník naplní podmínky úpadku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.07.2021 - Nedodržení náležitostí přihlášky a jeho důsledky

Přihláška pohledávky musí být učiněna na formuláři, musí být podepsána buď samotným věřitelem či zástupcem v listinné podobě nebo uznávaným elektronickým podpisem věřitele či jeho zástupce v případě elektronického podání.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.