News 

Otevřít velké foto

29.12.2023 - Nestejnorodý právní režim doplnění chybějících údajů do blankosměnky vůči různým podpisatelům této neúplné směnečné listiny

Základní směnka může vzniknout najednou anebo postupně. Vzniká-li směnka per partes, je v prvním kroku geneze tohoto cenného papíru vystavena a uvedena do oběhu blankosměnka, která je následně vyplněna na úplnou směnku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

15.12.2023 - Due diligence aneb daňová prověrka

M&A-s touto zkratkou angloamerických institutů se ve svém profesním životě setkalo nemálo z nás. Co však spojuje nákup nebo prodej společnosti s fúzemi či akvizicemi? Odpovědí je due diligence. V českém jazyce se setkáme také s označením prověrka, finanční, právní nebo daňová.

Celý článek »


Otevřít velké foto

11.12.2023 - Prokura v současné judikatuře a její aplikační praxe

Prokura, jako zvláštní druh plné moci, je institutem hluboce zakořeněným v občanském a obchodním právu. I přestože můžeme vnímat problematiku prokury za poměrně jednoznačnou a vyjasněnou, v aplikační praxi se stále však můžeme setkávat s problémy.

Celý článek »


Otevřít velké foto

07.12.2023 - Smluvní pokuta v kontextu dalších rozhodnutích Nejvyššího soudu

Zkraje letošního roku Nejvyšší soud doslova otočil kormidlo dosavadní judikaturní praxe ohledně smluvní pokuty rozsudkem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11.1.2023, sp. zn. 31 Cdo 2273/2022. Tato zásadní změna v přístupu Nejvyššího soudu jako sjednotitele judikatury obecných soudů má přitom dopad i na stávající civilní řízení, jehož předmětem je nárok na zaplacení smluvní pokuty.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.11.2023 - Časové účinky vyplnění blankosměnky

Jednou ze zajímavých a značně specifických listin je blankosměnka. A jedním z cenných papírů, které za sebou mají zajímavou a mnohdy i problematickou genezi je směnka, která vznikla vyplněním blankosměnky. Směnka nemusí nezbytně vzniknout najednou.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.11.2023 - Zásah do pověsti právnické osoby uveřejněním pravdivé informace

Klienti se na naši kancelář často obracejí s dotazy, zda o nich např. nespokojení zákazníci mohou šířit negativní hodnocení prostřednictvím sociálních sítí, či jiných sdělovacích prostředků a jakým způsobem lze chránit jejich dobré jméno.

Celý článek »


Otevřít velké foto

15.11.2023 - Oznámení: Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. je nyní URMR a.s.

Společnost Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. se přejmenovala na URMR a.s. s účinností ke dni 26. 10. 2023. Změna názvu byla provedena i v souvislosti s tím, že se pod její provoz vrací po řadě let provozování systému CESR (Czech Economic Subjects Rating).

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.11.2023 - Modernizace pravidel mimosoudního řešení sporů v digitálním trhu

Evropská komise navrhla v úterý 17. října modernizaci pravidel pro mimosoudní řešení sporů tak, aby odpovídala digitálnímu trhu.Tento návrh rozšiřuje oblast působnosti směrnice o alternativním řešení sporů tak, aby zahrnovala otázky, jako je klamavá reklama, přístup ke službám a neoprávněné zeměpisné blokování. Bude posílena pomoc spotřebitelům, zejména zranitelným osobám, a podniky budou povinny reagovat na žádosti o alternativní řešení sporů do 20 pracovních dnů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.10.2023 - Kdy lze považovat nájemní smlouvu za konkludentně uzavřenou?

Nájemní vztahy dostály přijetím nového občanského zákoníku poměrně zásadních změn. Nejinak tomu je i u smluv podnájemních. Z pohledu zákona nastává poměrně zajímavá situace při změně osoby pronajímatele.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.10.2023 - Další významné rozhodnutí NSS v oblasti vnitroskupinových služeb

Správce daně je již dlouhodobě velmi aktivní z hlediska kontroly nákladů na vnitroskupinové služby, kdy prověřuje nejen metodiku stanovení ceny, ale především daňovou uznatelnost vynaložených nákladů jako takových.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.