News 

Otevřít velké foto

09.02.2019 - Akcionářská žaloba a povinnost hradit soudní poplatek

Podle § 371 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) může kvalifikovaný akcionář uplatňovat vůči členu představenstva nebo dozorčí rady náhradu újmy a podat za společnost tzv. akcionářskou žalobu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.01.2019 - Odpovědnost odpovědného zástupce dle živnostenského zákona

Odpovědný zástupce dle zákona č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání, ve znění změn a doplňků je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.01.2019 - Je rozhodce vázán judikaturou soudů?

V právní praxi rozhodčího řízení je občas řešena otázka, nakolik je rozhodce vázán judikaturou vyšších soudů, tj. zejména Nejvyššího soudu (dále též jen "Nejvyšší soud") a Ústavního soudu České republiky (dále též jen "Ústavní soud").

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.01.2019 - Primární a sekundární pohledávky v insolvenčním řízení

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nerozlišuje mezi závazky dlužníka tzv. "hodnotovou" úroveň závazků dlužníka, přestože existuje členění závazků na tzv. primární a  sekundární.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.12.2018 - Podmínky pro přiznání odkladu vykonatelnosti rozhodčího nálezu

Rozhodčí nález je meritorním rozhodnutím v rozhodčím řízení, čímž se po uplynutí pariční lhůty stává vykonatelným právním titulem, na základě kterého se oprávněný může domáhat výkonu/exekuce rozhodčího nálezu vůči povinnému.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.12.2018 - Vedlejší dohody společníků či akcionářů v praxi

Ačkoli dohody společníků (či akcionářů) jsou již mnoho let součástí praxe advokátů věnujících se transakcím a korporátnímu právu, nelze říci, že by byly častým předmětem článků v odborných periodikách či na internetu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.12.2018 - Zákaz zrušení, zániku a přeměny právnické osoby v přestupkovém řízení

Zákaz zrušení, zániku a přeměny právnické osoby v přestupkovém řízení: problematické body nové právní úpravy. V červenci minulého roku nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.11.2018 - Oprávnění dozorčí rady nahlížet do dokladů a záznamů společnosti

Zákonná úprava působnosti dozorčí rady o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen "ZOK", a vymezuje působnost dozorčí rady společnosti jako kontrolního orgánu tak, že dozorčí rada je zřízena ke kontrolní činnosti.

Celý článek »


Otevřít velké foto

23.11.2018 - Sbírka listin zeje prázdnotou. Co na to nový návrh zákona?

Ministerstvo spravedlnosti se pustilo do příprav návrhu novely zákona o obchodních korporacích. Návrh má za cíl snížit regulatorní zátěž pro podnikatele a posvítit si na netransparentnost organizačních struktur kapitálových společností. Stávající právní úprava obsažená v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob sice umožňuje postihovat obchodní korporace za porušení této povinnosti, dosavadní způsoby vynucování se však ukázaly jako nedostatečné a často bezvýsledné.

Celý článek »


Otevřít velké foto

30.06.2018 - Záznam telefonického hovoru jako důkaz v občanskoprávním řízení

Nález Ústavního soudu, který je v článku představen, se týká použitelnosti záznamu telefonického hovoru v řízení před soudem. Otázkou je, lze-li souhlasem s monitorováním hovoru nahradit souhlas s pořizováním a použitím zvukového záznamu.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.