News 

Otevřít velké foto

19.12.2019 - Povinnost nabídnutí spoluvlastnického podílu koupi

Dne 1. 1. 2018 došlo k znovuzavedení zákonného předkupního práva spoluvlastníků k nemovitým věcem do českého právního řádu. Institut zákonného předkupního práva spoluvlastníků v českém právním řádu jisté období absentoval.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.12.2019 - Mlčenlivost a důvěrnost jako základní zásada mediace

Mlčenlivost a důvěrnost je jedna ze základních zásad mediace. Mediace je jednou z alternativních metod řešení sporů, která dává ve srovnání s jinými možnostmi řešení sporů větší prostor pro individuální vnímání celé situace.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.12.2019 - Práva věřitele vymáhat peněžité plnění

Vzhledem k tomu, že se nyní pravděpodobně nacházíme na vrcholu (nebo těsně za vrcholem) hospodářského cyklu, lze očekávat zpomalení ekonomiky, se kterým souvisí zvýšený počet úpadků obchodních korporací. Zvýšený počet úpadků obchodních korporací zvyšuje počet sporných a ex post posuzovaných právních jednání statutárních zástupců korporace v úpadku, která by za silného ekonomického růstu zůstala častěji skryta.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.11.2019 - Trestní odpovědnost zadavatelů veřejných zakázek

Zadavatelem je, pro zjednodušení, nejčastěji osoba, která pořizuje dodávky, služby nebo stavební práce a vynakládá při tom veřejné prostředky. Právě vynakládání veřejných prostředků může vést k tomu, že tyto osoby upřednostní vlastní soukromé zájmy.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.11.2019 - Obsazování právnických osob na pozici člena voleného orgánu

Možnost obsazení právnických osob do funkce členů statutárních či kontrolních orgánů byla pro všechny právnické osoby připuštěna teprve nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.11.2019 - Novela zákona o obchodních korporacích

Dne 1.1.2020 by měla nabýt účinnosti dlouho diskutovaná novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, která přináší řadu významných změn. Článek se zaměřuje na některé vybrané aspekty.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.11.2019 - Definice malého a středního podniku z hlediska dotací

Menší i větší investoři si v poslední době oblíbili investování do startupů prostřednictvím přímého finančního vstupu do společnosti. Princip fungování je takový, že investoři poskytnou společnosti kapitál potřebný pro její rozvoj a za to obdrží adekvátní podíl na společnosti. Investice a podíly ve firmách však mohou postupem času narůstat, síť roste a malé startupy si ani nemusí všimnout, že jsou součástí velké sítě. V případě žádosti o dotaci tak může nastat problém.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.10.2019 - Trestní odpovědnost právnických osob

Článek rozebírá především otázky působnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, vzniku trestní odpovědnosti právnických osob založené na tzv. přičitatelnosti, okruhu trestných činů, kterých se mohou právnické osoby dopustit.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.10.2019 - Evidence skutečných majitelů z pohledu obchodních korporací

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Cílem je řádně transponovat do českého právního řádu požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU).

Celý článek »


Otevřít velké foto

15.10.2019 - Převod části závodu konečně bez pochybností?

Převod části závodu představuje v praxi zajímavý a poměrně jednoduchý způsob rozšíření podnikatelského portfolia. Jeho výhoda spočívá v převedení vlastnického práva k celému souboru věcí prostřednictvím jediné smlouvy. Mezi právníky však panuje spor a nejistota ohledně výkladu pojmu "část závodu", což některé převody komplikuje. Do této nejistoty nyní vnesl trochu světla Nejvyšší soud. Právní doktrína je ohledně výkladu pojmu "část závodu" rozdělena dlouhodobě.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.