Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení bylo vytvořeno jako účinný, rychlý a procesně nekomplikovaný nástroj, který umožňuje všem poctivým podnikatelům domoci se svých práv bez zdlouhavých obstrukcí či formálních námitek protistrany běžných u obecných soudů. S podobným posláním byla jako první komerční rozhodčí centrum v České republice založena také Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.:

Posláním Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
je vytváření spravedlivého obchodního prostředí,
v němž každý získá to, co mu právem náleží.

V souladu s touto filozofií se dlouhodobě veřejně hlásíme k hodnotám a morálce starého římského práva, tedy ke spravedlnosti, důvěře, legalitě a smluvní kázni. Našim primárním cílem je tyto hodnoty hájit jednak ve sporech vedených s námi spolupracujícími rozhodci, jednak na úrovni společenské a lidské. S tím souvisí také naše otevřenost, transparentní jednání a přísné dodržování etických zásad.

News

Archiv novinek
08.10.2021 - Online soudní jednání

V důsledku pandemie koronaviru došlo v naší společnosti k výraznému posunu vstříc digitalizaci, která je z epidemiologického hlediska schopna zajistit bezpečnou formou setkávání více osob najednou prostřednictvím elektronické komunikace (online). V soukromém sektoru v průběhu pandemie nastal výrazný rozmach internetových platforem zprostředkovávajících online schůzky. Logickou reakcí Ministerstva spravedlnosti tak bylo zahájit práce na platformě, která by umožnila českým soudům provádět soudní jednání na dálku.

Zobrazit celý článek >>

19.10.2021 - Financování soudních sporů - cesta nejen hromadných žalob
News

Výhody financování v oblasti hromadných sporů jsou v současné době již obecně rozšířené. Poškozeným jsou hrazeny veškeré náklady, které jim vzniknou při uplatnění jejich nároku na náhradu škody, a to vše výměnou za menšinový podíl na celkové vysouzené částce.

Zobrazit celý článek >>
09.10.2021 - Novela notářského řádu přináší digitalizaci notářské činnosti
News

Novela notářského řádu, která nabyla účinnosti dne 1. září 2021, přináší rozsáhlou digitalizaci notářské činnosti a významným způsobem tak zjednodušuje založení a změny všech typů obchodních společností. Novela zavádí možnost sepisovat vybrané listiny v el. podobě.

Zobrazit celý článek >>
29.09.2021 - Povinnost advokáta přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení
News

V květnu minulého roku vyhověl Nejvyšší soud dovolání podanému ve věci žaloby o zaplacení. Rozsudek ze dne 27. 5. 2020 je dohledatelný pod sp. zn. 23 Cdo 1858/2019. Uvedené rozhodnutí vyšlo ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (vydání 2/2021).

Zobrazit celý článek >>
19.09.2021 - Nevymáhání smluvní pokuty jako změna zadávacích podmínek?
News

Ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku může dojít za předpokladu, že je taková změna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ").

Zobrazit celý článek >>

Právní aktuality

Zdroj: profipravo.cz

Obchodněprávní shrnutí

20.03.2019 - K povinnosti loajality podle obchodního zákoníku
20.03.2019 - Odepření plnění členu dozorčí rady podle § 66 odst. 3 obch. zák.
20.03.2019 - Stavění běhu promlčecí doby nároku na zaplacení přepravného dle CMR


Procesní shrnutí

18.03.2019 - Rozšíření účinků nařízení exekuce dle nařízení Brusel I na území jiné
18.03.2019 - K aplikovatelnosti nařízení Brusel I bis na území ostrova Man
18.03.2019 - Zastavení exekuce v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře
 

Důležité dokumenty a odkazy

DokumentRozhodčí doložky a smlouvy o rozhodci

DokumentProhlášení o ceně RŘ

DokumentKalkulačka ceny RŘ

DokumentZákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.)

DokumentZákon o mediaci (202/2012 Sb.)

DokumentEtický kodex rozhodců

DokumentEtický kodex mediátorů

DokumentVývěsní deska (aktuálně obsahuje 0 dokumentů)

DokumentPortál E-ARBITER

DokumentInformační brožury

DokumentVšeobecné obchodní podmínky

Řekli o nás


PEMAG, spol. s r. o., Miluše Polachová
Měli jsme problémy s inkasem faktur za mezinárodní přepravu. Prakticky vše zde funguje přes e-mail. Po zavedení rozhodčích doložek se však situace radikálně zlepšila. I kdyby přínosem zavedení rozhodčího řízení bylo jen toto zlepšení, tak se nám tento krok rozhodně vyplatil.
Další výroky
 

Významní partneři

100MEGA Distribution.A.S.A.T.S.BohemiaASPERACoca-Cola HBC Česká republikaDálniční stavby PrahaGUMOTEX
MakovecMPL TradingOSPAPČeské přístavySchachermayerTRIDOVA&JA TABÁK

Další reference

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Zobrazit celý článek >>

Rozhodčí řízení představuje mimosoudní způsob projednávání a rozhodování sporů. Rozhodčí řízení je vedeno rozhodcem na základě rozhodčí žaloby podané některou ze stran rozhodčí smlouvy. Rozhodčí řízení končí vydáním vykonatelného titulu (rozhodčí nález) nebo usnesením.

Mediace

Mediace

Zobrazit celý článek >>

Mediace je moderované vyjednávání, jehož cílem je smírné vyřešení sporu. Mediace probíhá za aktivní účasti nezávislé třetí osoby - mediátora. Zatímco rozhodčí řízení končí exekučním titulem (rozhodčím nálezem), výsledkem mediace je nová funkční dohoda upravující sporný vztah.