Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení bylo vytvořeno jako účinný, rychlý a procesně nekomplikovaný nástroj, který umožňuje všem poctivým podnikatelům domoci se svých práv bez zdlouhavých obstrukcí či formálních námitek protistrany běžných u obecných soudů. S podobným posláním byla jako první komerční rozhodčí centrum v České republice založena také Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.:

Posláním Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
je vytváření spravedlivého obchodního prostředí,
v němž každý získá to, co mu právem náleží.

V souladu s touto filozofií se dlouhodobě veřejně hlásíme k hodnotám a morálce starého římského práva, tedy ke spravedlnosti, důvěře, legalitě a smluvní kázni. Našim primárním cílem je tyto hodnoty hájit jednak ve sporech vedených s námi spolupracujícími rozhodci, jednak na úrovni společenské a lidské. S tím souvisí také naše otevřenost, transparentní jednání a přísné dodržování etických zásad.

News

Archiv novinek
09.04.2024 - Střet zájmů statutárního orgánu ve světle nové judikatury

Z obecných ustanovení občanského zákoníku ohledně zastupování vyplývá, že zástupce zásadně nesmí zastoupit zastoupeného, pokud jsou jeho zájmy v rozporu se zájmy zastoupeného. Z tohoto pravidla však existují výjimky. Jednou z nich je oprávnění statutárního orgánu zastupovat obchodní korporaci v případě, že dochází ke střetu zájmů obchodní korporace a statutárního orgánu, příp. osob statutárnímu orgánu blízkých, ovlivněných či ovládaných, a to pouze za splnění určitých podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Zobrazit celý článek >>

29.03.2024 - Konec kryptoměnového ráje v České republice
News

Poslanecká sněmovna postoupila Senátu dne 8.2.2024 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "AML zákon"), a to jako tisk č. 218.

Zobrazit celý článek >>
19.03.2024 - Plnění směnečného dluhu
News

Platí-li věřiteli třetí osoba, věřitel nemůže platbu odmítnout s účinkem odvrácení splnění dluhu, pokud je taková platba projevem vůle třetí osoby plnit na dlužníkův dluh a pokud dlužník s plněním třetí osoby projeví souhlas (§ 1936 odst. 1 věta první občanského zákoníku).

Zobrazit celý článek >>
29.02.2024 - Odpis nedobytné pohledávky v insolvenčním řízení
News

Dle zákona o daních z příjmu jsou daňovým nákladem opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní zákon - zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Nepromlčenou pohledávku je nutno nejprve přihlásit do insolvenčního řízení.

Zobrazit celý článek >>
19.02.2024 - Právní předpisy, jejichž účinnost byla stanovena na 1. ledna 2024
News

Vedle přání všeho dobrého do roku 2024, včetně lepší legislativy a spravedlivějších soudních rozhodnutí, nám dovolte v návaznosti jednak na některé Vaše dotazy a jednak v návaznosti na legislativní vývoj posledních dní poukázat na několik změn pracovněprávní legislativy.

Zobrazit celý článek >>

Právní aktuality

Zdroj: profipravo.cz

Obchodněprávní shrnutí

20.03.2019 - K povinnosti loajality podle obchodního zákoníku
20.03.2019 - Odepření plnění členu dozorčí rady podle § 66 odst. 3 obch. zák.
20.03.2019 - Stavění běhu promlčecí doby nároku na zaplacení přepravného dle CMR


Procesní shrnutí

18.03.2019 - Rozšíření účinků nařízení exekuce dle nařízení Brusel I na území jiné
18.03.2019 - K aplikovatelnosti nařízení Brusel I bis na území ostrova Man
18.03.2019 - Zastavení exekuce v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře
 

Důležité dokumenty a odkazy

DokumentRozhodčí doložky a smlouvy o rozhodci

DokumentProhlášení o ceně RŘ

DokumentKalkulačka ceny RŘ

DokumentZákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.)

DokumentZákon o mediaci (202/2012 Sb.)

DokumentEtický kodex rozhodců

DokumentEtický kodex mediátorů

DokumentVývěsní deska (aktuálně obsahuje 0 dokumentů)

DokumentPortál E-ARBITER

DokumentInformační brožury

DokumentVšeobecné obchodní podmínky

Řekli o nás


KEIMFARBEN s. r. o., Ing. Patrik Beňo
Díky rychlosti administrativy Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR i efektivitě samotného rozhodčího řízení jsme u obou našich dosavadních sporů měli velmi brzo v rukou vykonatelné rozhodnutí. To bylo zároveň podkladem pro exekuci a tím i klíčem k našim penězům.
Další výroky
 

Významní partneři

100MEGA Distribution.A.S.A.T.S.BohemiaASPERACoca-Cola HBC Česká republikaDálniční stavby PrahaGUMOTEX
MakovecMPL TradingOSPAPČeské přístavySchachermayerTRIDOVA&JA TABÁK

Další reference

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Zobrazit celý článek >>

Rozhodčí řízení představuje mimosoudní způsob projednávání a rozhodování sporů. Rozhodčí řízení je vedeno rozhodcem na základě rozhodčí žaloby podané některou ze stran rozhodčí smlouvy. Rozhodčí řízení končí vydáním vykonatelného titulu (rozhodčí nález) nebo usnesením.

Mediace

Mediace

Zobrazit celý článek >>

Mediace je moderované vyjednávání, jehož cílem je smírné vyřešení sporu. Mediace probíhá za aktivní účasti nezávislé třetí osoby - mediátora. Zatímco rozhodčí řízení končí exekučním titulem (rozhodčím nálezem), výsledkem mediace je nová funkční dohoda upravující sporný vztah.URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.