Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení bylo vytvořeno jako účinný, rychlý a procesně nekomplikovaný nástroj, který umožňuje všem poctivým podnikatelům domoci se svých práv bez zdlouhavých obstrukcí či formálních námitek protistrany běžných u obecných soudů. S podobným posláním byla jako první komerční rozhodčí centrum v České republice založena také Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.:

Posláním Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
je vytváření spravedlivého obchodního prostředí,
v němž každý získá to, co mu právem náleží.

V souladu s touto filozofií se dlouhodobě veřejně hlásíme k hodnotám a morálce starého římského práva, tedy ke spravedlnosti, důvěře, legalitě a smluvní kázni. Našim primárním cílem je tyto hodnoty hájit jednak ve sporech vedených s námi spolupracujícími rozhodci, jednak na úrovni společenské a lidské. S tím souvisí také naše otevřenost, transparentní jednání a přísné dodržování etických zásad.

News

Archiv novinek
09.05.2023 - Novela advokátního tarifu míří do mezirezortního připomínkového řízení

Týden poté, co se uskutečnilo jednání zástupců Ministerstva spravedlnosti a České advokátní komory, na jehož základě došlo k dohodě na finální podobě novely advokátního tarifu, odeslalo Ministerstvo spravedlnosti dne 25. dubna 2023 novelu advokátního tarifu do mezirezortního připomínkového řízení. Jak již dříve uvedl předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M., který stál v čele vyjednávacího týmu, návrh novely, který nyní míří do mezirezortního připomínkového řízení, považuje on i jeho kolegové z představenstva za velice rozumný kompromis.

Zobrazit celý článek >>

19.05.2023 - Následky neurčitosti smlouvy (o dílo)
News

V rozhodovací praxi Nejvyššího soudu se otázka určitosti a srozumitelnosti smluv o dílo objevila již mnohokrát, a judikaturu v tomto směru lze označit za konstantní. Problematickou částí smluv o dílo je nejčastěji samotné vymezení předmětu díla.

Zobrazit celý článek >>
29.04.2023 - Excesivní vyplnění blankosměnky
News

Pokud by se sestavoval žebříček nejkontroverznějších právních nástrojů, na čelných místech musí nezbytně figurovat blankosměnka. Pokud je blankosměnka vyplněna v rozporu s vyplňovacím oprávněním, mohou vzniknout směnečné závazky mnohonásobně převyšující učiněné dohody.

Zobrazit celý článek >>
19.04.2023 - Nejvyšší soud: vyloučit jednatele či člena představenstva z výkonu funkce lze, i když nezpůsobí společnosti újmu
News

Nejvyšší soud ve svém nedávnem rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 1831/2021 nastínil, jaká jednání člena statutárního orgánu společnosti mohou vést k jeho vyloučení z výkonu funkce.

Zobrazit celý článek >>
31.03.2023 - Směnka s přeškrtnutými údaji či směnečnými prohlášeními
News

Přeškrtnutí textu ve směnce může mít vliv na obsah práv a povinností účastníků směnečného vztahu, může však být prosto právních následků. Záleží na faktu, který text na směnce byl přeškrtnut.

Zobrazit celý článek >>

Právní aktuality

Zdroj: profipravo.cz

Obchodněprávní shrnutí

20.03.2019 - K povinnosti loajality podle obchodního zákoníku
20.03.2019 - Odepření plnění členu dozorčí rady podle § 66 odst. 3 obch. zák.
20.03.2019 - Stavění běhu promlčecí doby nároku na zaplacení přepravného dle CMR


Procesní shrnutí

18.03.2019 - Rozšíření účinků nařízení exekuce dle nařízení Brusel I na území jiné
18.03.2019 - K aplikovatelnosti nařízení Brusel I bis na území ostrova Man
18.03.2019 - Zastavení exekuce v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře
 

Důležité dokumenty a odkazy

DokumentRozhodčí doložky a smlouvy o rozhodci

DokumentProhlášení o ceně RŘ

DokumentKalkulačka ceny RŘ

DokumentZákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.)

DokumentZákon o mediaci (202/2012 Sb.)

DokumentEtický kodex rozhodců

DokumentEtický kodex mediátorů

DokumentVývěsní deska (aktuálně obsahuje 0 dokumentů)

DokumentPortál E-ARBITER

DokumentInformační brožury

DokumentVšeobecné obchodní podmínky

Řekli o nás


ANGLASS s. r. o., Ing. Jana Pucharová
V současnosti se rozhodčí řízení již dostalo do podvědomí široké podnikatelské veřejnosti. I díky tomu je moje zkušenost taková, že pouhá zmínka o řešení sporu – o zaplacení do té doby mnohokrát upomínané pohledávky – formou rozhodčího řízení znamená často okamžité uhrazení dluhu.
Další výroky
 

Významní partneři

100MEGA Distribution.A.S.A.T.S.BohemiaASPERACoca-Cola HBC Česká republikaDálniční stavby PrahaGUMOTEX
MakovecMPL TradingOSPAPČeské přístavySchachermayerTRIDOVA&JA TABÁK

Další reference

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Zobrazit celý článek >>

Rozhodčí řízení představuje mimosoudní způsob projednávání a rozhodování sporů. Rozhodčí řízení je vedeno rozhodcem na základě rozhodčí žaloby podané některou ze stran rozhodčí smlouvy. Rozhodčí řízení končí vydáním vykonatelného titulu (rozhodčí nález) nebo usnesením.

Mediace

Mediace

Zobrazit celý článek >>

Mediace je moderované vyjednávání, jehož cílem je smírné vyřešení sporu. Mediace probíhá za aktivní účasti nezávislé třetí osoby - mediátora. Zatímco rozhodčí řízení končí exekučním titulem (rozhodčím nálezem), výsledkem mediace je nová funkční dohoda upravující sporný vztah.Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.