News 

Otevřít velké foto

19.03.2020 - Novela zákona o obchodních korporacích

Jednodušší složení vkladu u nízko- kapitálových společností, zápis konkrétního jednotlivce u právnických osob ve statutárních orgánech do rejstříku nebo rušení neaktivních společností, to vše přináší novela zákona o obchodních korporacích.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.03.2020 - Ochrana know-how a obchodního tajemství

Vláda ČR v roce 2019 rozhodla, že se podpora vědy, výzkumu a inovací stane zcela konkrétní aktivitou. S touto inovační strategií je spojena ochrana duševního vlastnictví, tedy ochranau know-how a obchodního tajemství ve výzkumné, vývojové a aplikační sféře.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.03.2020 - Nová podoba exekucí může některým firmám pomoci

Exekuce v České republice čekají změny. V polovině roku 2019 vláda schválila návrh novely zákona, kterým se mění občanský soudní řád a exekuční řád. Návrh novely občanského soudního řádu a exekučního řádu řeší především problémy vícečetných exekucí, které představují závažný celospolečenský problém. Nová opatření mají omezit počet podávaných exekučních návrhů a zajistit ukončování bezvýsledných exekučních řízení v odpovídající době. Tím se zabrání hromadění řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.02.2020 - Přeměna společnosti - lhůta a doba

Podle § 33 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev je osoba zúčastněná na přeměně povinna uložit do sbírky listin obchodního rejstříku patřičné dokumenty, a to v určitém časovém předstihu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.02.2020 - Licenční poplatek při porušení obchodního tajemství

Novelou zákona o ochranných známkách č. 286/2018 Sb. došlo také ke změně zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v němž se nově zavádí možnost domáhat se soudní cestou odpovídající náhrady škody,

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.02.2020 - Elektronický podpis - aktuální právní úprava

Elektronický podpis neboli "data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání" je stále předmětem řady nejasností a zmatků.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.02.2020 - Rozhodčí smlouva uzavřená elektronickou formou

V dnešní době je zcela běžné, že se elektronickou formou (e-mailem, přes webové stránky apod.) řeší jak samotná realizace objednávky zboží anebo služeb, tak fakturace, ale leckdy i samotné dodání služby, pokud je to s ohledem na charakter konkrétní služby možné. Je tedy zřejmé, že otázka uzavírání rozhodčích smluv v elektronické formě je pro řadu subjektů velmi aktuálním a potenciálně efektivním řešením. Nicméně důležité také je, aby měly obě strany jistotu, že je rozhodčí smlouva platná.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.01.2020 - Výše vypořádání v rámci převodu jmění na společníka

Při převodu jmění na společníka, jako jedné z přeměn dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, dochází k zániku společnosti (či družstva) a přechodu jejího jmění na jednoho společníka i s ohledem na ostatní společníky.

Celý článek »


19.01.2020 - Vybrané aspekty zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka v soudní praxi

Situace, kdy dlužník (resp. povinný) nevlastní žádný majetek, ze kterého by mohla být uspokojena pohledávka věřitele (resp. oprávněného), je v praxi poměrně častým důvodem pro zastavení exekuce.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.01.2020 - Zastoupení člena statutárního orgánu obchodní korporace

Zastoupení členem statutárního orgánu není ani smluvní, ani zákonné, ale svého druhu (sui generis). Má smluvní charakter, přičemž jeho podstatné znaky a rozsah zástupčího oprávnění jsou stanoveny zákonem.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.