Rozhodčí řízení 

"Necítíme-li jakousi spoluodpovědnost za nejmenší přestupek, spáchaný někým

na druhé straně zeměkoule, nejsme spravedliví." JEAN PAUL SARTRE

Rozhodčí řízení neboli arbitráž je alternativní mimosoudní metoda projednávání a rozhodování majetkových sporů mezi stranami. V ČR je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Na jeho základě se strany mohou dohodnout, že jejich případné spory nebudou řešit soudy, ale nezávislý soukromoprávní subjekt zakotvený v rozhodčí smlouvě.

Z tohoto zákona také vyplývá, že rozhodčí řízení umožňuje řešit prakticky všechny spory, které mají majetkový základ – tzn., že předmět sporu lze ocenit v penězích (výslovně jsou vyňaty pouze případy související s konkurzem a exekucí). Projednávat v rozhodčím řízení je možné i spory vyplývající z pracovněprávních vztahů, zejména týkající se náhrad škody. A dále také žaloby, které se sice netýkají primárně peněžitého plnění, ale mají majetkový základ – např. žaloby na určení vlastnictví či na vyklizení bytu.

 

Moderní procesní úprava znemožňuje obstrukce nebo vyhýbání se spravedlnosti.

 

V porovnání se  soudním řízením přináší rozhodčí řízení významné výhody. Především je mnohem rychlejší zpravidla bývá ukončeno už do tří měsíců. Tuto rychlost umožňuje moderní procesní úprava, která znemožňuje obstrukce nebo vyhýbání se spravedlnosti. Další výhodou je nižší cena. Rozhodci totiž vždy usilují o rozhodování sporů primárně podle písemných důkazů. Odpadá tak ústní jednání, cestovné či drahé zastupování právním zástupcem. Oproti soudu je arbitráž i spravedlivější zákon umožňuje rozhodci (v případě dohody stran) rozhodovat podle zásad spravedlnosti. Důsledkem je větší smluvní volnost. Rozhodce zde posuzuje skutečný stav věci a nahlíží na smlouvy podle toho, co jimi strany zamýšlely, nikoli v jaké formě je nakonec uzavřely. Díky neveřejnosti arbitráže nehrozí medializace a vynášení citlivých obchodních informací na veřejnost (rozhodce je vázán absolutní mlčenlivostí, které ho mohou zbavit jen strany sporu nebo soud). Mezi výhody patří i neformálnost: Důraz je kladen na obsah, nikoli na formu provedených úkonů.

Předností arbitráže jsou také rozsáhlé možnosti volby, které zákon stranám poskytuje. Samy si mohou vybrat způsob a místo rozhodování, způsob volby rozhodce i další parametry. Řízení tak lze upravit „na míru“ podle potřeb a požadavků stran. Zákon zakotvuje též spolupráci rozhodce a soudů – ty jsou povinny mu pomoci v procesních úkonech, na které jeho pravomoc nestačí.

 

 

Legislativa i aktuální právní praxe související s rozhodčím řízením se stále vyvíjí. S ohledem na některé aktuální změny v této oblasti změnili právní specialisté Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR doporučené znění rozhodčích doložek. Jejich znění zcela odpovídá dikci zákona v aktuálním i připravovaném znění a jejich užívání je tak bezpečnou zárukou právní jistoty.

Hlavní příčinou změny je dlouho plánovaná novela zákona č. 216/1994 Sb. připravená na ministerstvu spravedlnosti. Další důvod, který k úpravě doporučeného znění doložek vedl, představují některé judikáty českých soudů, které se rozporuplně stavějí k některým aspektům arbitráže. Tato rozhodnutí se vždy týkala pouze konkrétních sporů či konkrétních rozhodčích smluv a na činnost rozhodců sdružených u Unie neměla žádný vliv. Nicméně jsme se už setkali s případy, kdy prohrávající strana u soudu rozporovala rozhodčí nález vydaný některým z těchto rozhodců, a ačkoliv šlo o rozdílnou problematiku než u zmíněných judikátů, soudce argumentaci z nich zcela nepřiměřeně použil.

K rozhodnutí připravit nové doporučené znění rozhodčích doložek nás tedy vedly dvě snahy: Za prvé chceme předejít všem nejasnostem, které by mohly při přechodu ze stávající verze zákona na novou nastat a dát subjektům využívajícím výhody rozhodčího řízení čas na změnu rozhodčích smluv používaných ve svých smlouvách. Za druhé chceme eliminovat – byť i jen teoretickou – možnost, že by soudy svá dřívější rozhodnutí neadekvátně aplikovaly na výsledky práce arbitrů sdružených u Unie. Doporučujeme proto do smluvní dokumentace – při uzavírání nových smluv, zajišťování závazků či podpisu uznání závazku ze strany dlužníků – už nyní tyto rozhodčí doložky zavést.

 

 

Důležité odkazy:

 

Rozhodčí doložky a smlouvy o rozhodci

 

Postup rozhodce v rozhodčím řízení dle § 19 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení

 

Prohlášení o ceně rozhodčího řízení

 

Nákladový kalkulátor

 

Etický kodex rozhodců

 


 

Dokumenty k rozhodčí doložce odkazující na Jednací řád


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.