Doporučujeme 

"Knihy jsou nádobami ducha." THOMAS MANN

Knihy

 

Bělohlávek, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo. Komentář. 1. díl. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 2408 s.

 

Rozsáhlost je to první, co vás při pohledu na oba díly knihy napadne. Suma 2404 stránek je ovšem z velké části tvořena dodatky – rejstříky, přehledem literatury apod. Odborná hodnota publikace tak spočívá mj. v nich. Co do obsáhlosti jsou přílohy unikátní, pokrývají velkou část materiálu publikovaného u nás i ve světě. Stejně obsáhlý je i typický dodatek autora – elektronický adresář, který na 74 stranách nabízí užitečné odkazy. A téměř 70 stran má i seznam zkratek. 

Pokračování 

 

  

Bělohlávek, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo. Komentář. 2. díl. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 2408 s.

 

Je možné recenzovat přílohy? To je základní otázka spojená s druhým dílem publikace. Odpověď zní: zajisté. V odborné právní literatuře je mnohdy teprve seznam a doslovná znění norem a judikátů místem, kde můžeme začít polemiku s autorem a čerpat mimo osobního názoru podstatné náhledy do rozhodnutí zahraničních zákonodárců, institucí nalézajících právo a názorů odborné veřejnosti deklarovaných v oborových publikacích (jednacích řádech zahraničních rozhodčích soudů a center apod.).   

Pokračování

  

 

Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání.  Praha: C. H. Beck, 2004, 701 s.

 

Vyčerpávající komentované znění zákona; komentáře jsou věcné a přístupné i poučené laické veřejnosti. Rozsáhlé dodatky obsahují všechny právní normy, které s rozhodčím řízením souvisejí, včetně několika výňatků ze zahraničních zákonných norem. Ty mohou být dobrým vodítkem jak pro otázku výkonu českých nálezů, tak pro vedení sporů v rámci rozhodčího řízení v některém z uvedených států. Pro zajímavost doporučuji věnovat pozornost zvláště některým ustanovením ukrajinských předpisů.

Pokračování

  

 

Dědič, J., Lasák, J.: Právo kapitálových obchodních společností. Přehled judikatury s komentářem. Praha: Linde Praha, 2010, 1976 s. (2 díly).

 

Pro současnou právní praxi je určující faktický vliv judikatury na aplikaci práva. A to přesto, že soudní rozhodnutí jsou závazná jen v konkrétní věci. Především rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky nepochybně významným způsobem ovlivňují podnikatelský svět a chování jeho představitelů.

Publikace obsahuje přehled judikatury zaměřený na dílčí aspekty právní úpravy řízení a správy obchodních společností. Je členěna do patnácti okruhů.

Pokračování

  

 

Hlavsa, P.: Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy. 3. aktualizované a podstatně doplněné vydání podle stavu k 1. 4. 2008. Praha: Linde Praha, 2008, 272 s.

 

Publikace seznamuje čtenáře s novelizovanou úpravou činnosti soudních exekutorů podle exekučního řádu a s úpravou některých zásad při střetu více uskutečňujících se exekucí podle zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

K oběma uvedeným zákonům jsou připojeny vysvětlující poznámky, kterými autor vykládá novou právní úpravu v souvislosti s odpovídajícími ustanoveními občanského soudního řádu a snaží se tak napomáhat aplikační praxi exekutorů.  

 Pokračování

   

Klein, B.–Doleček, M.: Rozhodčí řízení. 1. vydání. Praha: ASPI, 2007, 272 s.

 

Publikace je pokusem prakticky pojednat o problematice rozhodčího řízení – s tím, že autoři v předmluvě zdůrazňují snahu o seznámení čtenáře s podstatnými výhodami arbitráže. Bohužel přehledné vyjmenování těchto výhod na uvedeném místě je zároveň posledním zřetelným poukazem na ně.

Text je na vysoké odborné úrovni, doplňuje jej řada citací z rozhodnutí RS u HK a několik judikátů. Uchopitelnost knihy pro podnikatelskou veřejnost bude však bohužel zřejmě malá. 

Pokračování

  

 

Kratochvíl, J., Šustr, A.: Průvodce novým daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty. Praha: Linde Praha, 2010, 376 stran, 595 Kč.

 

Příručku zpracovali odborníci úseku metodiky a správy daní Ministerstva financí. Seznamuje čtenáře s aplikací nového daňového řádu (zákona č. 280/2009 Sb.), který od 1. ledna 2011 nahrazuje dlouhou dobu používaný zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 
Publikace je praktickou „kuchařkou“ pro všechny účastníky daňového řízení a provází je krok za krokem jednotlivými ustanoveními nového zákona. 

 Pokračování

   

 

Lyčka, M., Kunc, B., Šléglová, K. a kol.: Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Praha: Linde Praha, 2010, 448 stran, 625 Kč.

 

Právo Evropské unie je důležitou součástí právního řádu České republiky. Jeho neustále se vyvíjející podoba, která má dopad na celou řadu běžných právních vztahů, je nejvýstižněji zachycena právě v judikatuře soudních instancí EU.
Publikace se proto zabývá výkladem klíčových rozhodnutí této instituce se zaměřením na její recentní rozhodnutí. Obsahuje více než dvě stovky stručných komentářů, které jsou členěny do tematicky zaměřených kapitol.

Pokračování

 

 

Marek, K.–Žváčková, L.: Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla. 1. vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 296 s.

 

Hodnotím obvykle až na konci recenze, tentokrát však musím vznést malou výtku hned na začátku. Recenze tak sice bude trochu neústrojná, ale to je právě vadou publikace. Řazení témat sice závisí na autorovi a jeho záměru, přesto provést čtenáře textem s určitou logikou by možná bylo vděčnější než shromáždit několik textů psaných různým stylem. Přechod mezi 7. a 8. kapitolou je také ostrým přechodem mezi členěním látky, vytrácí se logická provázanost i zdroje.

Pokračování

 

   

Raban, P.: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, 765 s.

 

Podrobný a dlouhý název nemusí být předzvěstí kvality díla, v tomto případě to ovšem neplatí. Svým rozsahem a hloubkou zpracování alternativních metod řešení sporů nemá tato publikace v ČR takřka konkurenci. Především v první části věnované komplexním ADR (alternative dispute resolution – alternativní řešení sporů) je mnoho přínosných informací (také pro podnikatelskou veřejnost), které z jiných textů nevyplývají.  

Pokračování

 

 

 

Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 388 s.

 

„Moderní“ – to je slovo, které mě s v souvislosti s publikací napadá. V aktualizovaném a rozšířeném vydání autorka reaguje na změny, které oblast alternativních způsobů řešení sporů v posledních letech doznala. Jasně reflektuje stále častější praxi kombinace hlavní smlouvy a navazujících smluvních podmínek. Zajímavě je rozebrána možnost „prolomení“ písemné formy rozhodčí smlouvy, především v návaznosti na konkludentní plnění navržené smlouvy. 

Pokračování

 

  

 

Škárová, M. a kol.: Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. 4. aktualizované vydání podle stavu k 1. 9. 2009. Praha: Linde Praha, 2009, 1264 s.

 

4. aktualizované vydání komentáře k OSŘ zahrnuje i tzv. souhrnnou novelu, která nově zpracovává některé tradiční instituty občanského práva procesního (např. doručování). Zároveň však ve snaze o co nejrychlejší řešení aplikuje zásadu koncentrace řízení v rámci přípravy jednání i v přípravném jednání, což přináší samozřejmě procesní důsledky pro účastníky řízení. Další změny a novinky pak zavádí v řízení o dědictví, zejména činnost notáře jako soudního komisaře, centrální evidenci manželských smluv, elektronizaci justice, evropském platebním rozkazu a mediaci.  

Pokračování 

  

Ury, W.–Fisher, R.–Patton, B.: Jak dosáhnout souhlasu. 2. vydání. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2006, 173 s. 

 

Domluvit se bývá levnější a rychlejší. Co však dělat, je-li protistrana silnější? Co když nechce rozumně vyjednávat? Na tyto a podobné otázky odpovídají autoři shrnujícího a velmi profesionálního díla. Kniha je dobrou příručkou pro každého, kdo chce vyjednávat – ať už v podnikání, práci, politice či rodině. Nezbytným materiálem pak je pro mediátory, negociátory a další profesionální zprostředkovatele komunikace.

Pokračování

 

 

 

Vondráková, A. a kol.: Vymáhání pohledávek. Praha: ASPI, 2006, 756 s.

 

Velmi rozsáhlý rozbor legislativního pozadí pohledávek v oblasti občanskoprávní, obchodně právní, pracovně právní, rodinně právní. Autorka rozebírá i speciální oblasti práva: problematiku směnek a šeků, pohledávky trestněprávní a přestupkové, daňové, z práv autorských a průmyslového vlastnictví, v oblasti pojišťovnictví a cenných papírů. Publikace se vyčerpávajícím způsobem věnuje prakticky všem náhledům na pohledávky. 

Pokračování

 

   

 

Další:

 

Nesnídal, J.: Kladivo na dlužníky. Ostrava: Sagit, 2002, 172 s.

 

Schelle, K.–Schelleová, I.: Rozhodčí řízení: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, 300 s.

 

Ury, W.: Síla a moc pozitivního nesouhlasu. Jak říci ne, a přesto se dohodnout. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2007, 246 s.

       

   

On-line zdroje
 

Alternativní způsoby řešení sporů – viz web Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci): http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_cs.htm

  


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.