Mapa stránek 

Úvod
     - Informační brožury
     - Vývěsní deska
     - News
     - Reference
         - Významní klienti
         - Referenční dopisy
         - Názory expertů
         - Příběhy z praxe
         - Řekli o nás
         - Partnerství
     - Kariéra
     - Mapa stránek
     - Newsletter
     - Vzory smluv
     - Vyhledávání
     - Nákladový kalkulátor
O nás
     - Naše zásady a filozofie
     - Služby
     - Portál E-ARBITER®
     - Společenské aktivity
     - Satisfakce
     - Všeobecné obchodní podmínky
         - Archiv
             - Všeobecné obchodní podmínky (Verze URMR - 3/07) - platné od 1. října 2007
             - Všeobecné obchodní podmínky (Verze URMR - 2/07) - platné od 22. března 2007
             - Všeobecné obchodní podmínky (Verze URMR - 1/07) - platné od 1. února 2007
             - Všeobecné obchodní podmínky (Verze URMR - 6/06) - platné od 20. října 2006
             - Všeobecné obchodní podmínky (Verze URMR - 5/06) - platné od 11. července 2006
             - Všeobecné obchodní podmínky (Verze URMR - 4/06) - platné od 20.června 2006
             - Všeobecné obchodní podmínky (Verze URMR - 3/06) - platné od 16. května 2006
             - Všeobecné obchodní podmínky (Verze URMR - 1/06) - platné od 1. února 2006
             - Všeobecné obchodní podmínky (Verze URMR - 1/08) - platné od 1. listopadu 2008
             - Všeobecné obchodní podmínky (Verze URMR - 1/09) - platné od 1. července 2009
             - Všeobecné obchodní podmínky (Verze URMR - 1/11) - platné od 1. května 2011
             - Všeobecné obchodní podmínky (Verze URMR - 2/11) - platné od 8. srpna 2011
             - Všeobecné obchodní podmínky (Verze URMR - 3/11) - platné od 29. srpna 2011
     - Ceník poskytovaných služeb
         - Archiv
             - Ceník poskytovaných služeb - Verze URMR-1/08 - platný a účinný dnem 1. února 2008
             - Ceník poskytovaných služeb - Verze URMR-1/07 - platný a účinný dnem 1. března 2007
             - Ceník poskytovaných služeb - Verze URMR-2/06 - platný a účinný dnem 16. května 2006
             - Ceník poskytovaných služeb - Verze URMR-2/08 - platný a účinný dnem 1. listopadu 2008
             - Ceník poskytovaných služeb - Verze URMR-1/11 - platný a účinný dnem 1. května 2011
Rozhodčí řízení
     - Rozhodčí doložky a smlouvy o rozhodci
     - Spolupracující rozhodci
         - JUDr. Milan Bedroš
         - Mgr. Adam Bezděk
         - JUDr. Alois Deutsch
         - Mgr. Robert Cholenský
         - Doc. Ing. Jan Jetmar, CSc.
         - JUDr. Jáchym Kanarek
         - Mgr. František Kubečka
         - Mgr. Sofie Pondikasová
         - Mgr. Bronislav Richter
         - Ing. Jiří Rokyta
         - Ing. Arch. Tomáš Růžička
         - Mgr. Jan Šarman
         - Mgr. Tereza Vašíčková
         - Mgr. Robert Waschka
     - FAQ
     - Judikatura
         - Platnost rozhodčí smlouvy v souvislosti s neplatností smlouvy hlavní
         - Neplatný úrok z prodlení
         - K otázce právního postavení stálého rozhodčího soudu
         - Určitost uznání dluhu
         - K omezení oprávnění jednat za společnost více zástupci
         - K běhu promlčecí lhůty u uznání závazku
         - Nahrazení pořadu práva při zvolení rozhodčího řízení
         - Platná rozhodčí smlouva jako předpoklad pro nařízení výkonu rozhodnutí
         - Rozhodčí nález není rozhodnutím orgánu veřejné moci
         - Úprava podmínek rozhodčího řízení v rozhodčí smlouvě
         - Účinné doručení rozhodčího nálezu jako podmínka jeho vykonatelnosti
         - K jednacímu a poplatkovému řádu soukromé arbitrážní společnosti
         - K nepřiměřenosti smluvního úroku z prodlení ve výši 1 % denně
         - K přiměřenosti smluvního úroku z prodlení
         - K omluvitelnému omylu strany při uzavírání smlouvy jako důvodu neplatnosti smlouvy
         - K platnosti blankosměnky při nesprávně vyplněné směnečné sumě
         - K neodstranitelným vadám titulu ve vztahu k jeho vykonatelnosti
         - K datu vykonatelnosti exekučního titulu
         - K shodným tvrzením účastníků řízení
         - K důsledkům odstoupení od rámcové smlouvy
         - Ke skutkovým závěrům soudu o počátku běhu promlčecí doby
         - Ke sjednanému způsobu předání díla a k placení víceprací
         - K vázanosti strany sporu rozhodčí doložkou
         - K otázce procesní rovnosti v rozhodčím řízení
         - K přechodu práv a povinností po vydání exekučního titulu
         - K exekučnímu vymáhání dluhu několika samostatnými návrhy
         - K odvolání proti nepravomocnému rozhodnutí s doložkou právní moci
         - K opravě výroku platebního rozkazu a jeho vykonatelnosti
         - Ke zrušení rozhodčího nálezu pro rozpor s dobrými mravy
         - K rozporu s poctivým obchodním stykem při vymáhání pohledávky
         - K předpokladům vypracování revizního znaleckého posudku
         - Ke zhojení nedostatku průkazu zastoupení v řízení
         - Ke způsobům prokazování pravosti podpisu
         - Ke zpochybnění věrohodnosti doručenky v souvislosti § 118b OSŘ
         - K předpokladům aplikace ust. § 136 o.s.ř.
         - Ke změně názvu subjektu vedoucího seznam rozhodců
         - K procesní subjektivitě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
         - K přezkoumání rozhodnutí rozhodčího soudu o nedostatku své pravomoci
         - K výkonu rozhodčího nálezu při předchozím zastoupení opatrovníkem
         - Ke zrušení rozhodčího nálezu pro odnětí možnosti věc projednat
         - Přiměřenost užití občanského soudního řádu v rozhodčím řízení
         - Ke způsobu určení osoby rozhodce
     - Dokumenty k rozhodčí doložce odkazující na Jednací řád
     - Jednací řád
         - Archiv
             - Jednací řád Rozhodčího řízení (ve znění novely ze dne 14.8.2007) - účinný dnem 1. září 2007
             - Jednací řád Rozhodčího řízení (ve znění novely ze dne 12. února 2007) - účinný dnem 1. března 2007
             - Jednací řád Rozhodčího řízení - účinný dnem 15. listopadu 2005
             - Jednací řád Rozhodčího řízení (ve znění novely ze dne 20.10.2008) - účinný dnem 1. listopadu 2008
             - Jednací řád rozhodčího řízení (ve znění novely ze dne 20. 10. 2009) - účinný dnem 1. listopadu. 2009
     - Nařízení o nákladech rozhodčího řízení
         - Archiv
             - Nařízení o nákladech rozhodčího řízení - ve znění novely ze dne 15. února 2007 - účinné od 1. března 2007
             - Nařízení o nákladech rozhodčího řízení - ve znění novely ze dne 14. 8. 2007 - účinné od 1. září 2007
             - Nařízení o nákladech rozhodčího řízení - ve znění novely ze dne ze dne 22.8.2006 - účinné od 1. září 2006
             - Nařízení o nákladech rozhodčího řízení - účinné od 15. listopadu 2005
             - Nařízení o nákladech rozhodčího řízení - ve znění novely ze dne 20. října 2008 - účinné od 1. listopadu 2008
             - Nařízení o nákladech rozhodčího řízení - ve znění novely z 8. 6. 2009 - účinné od 1. července 2009
     - Cena rozhodčího řízení
     - Organizační statut a kancelářský řád
         - Archiv
             - Organizační statut a kancelářský řád - účinný dnem 1. března 2007
             - Organizační statut - účinný dnem 7. srpna 2006
             - Organizační statut - účinný dnem 15. listopadu 2005
             - Organizační statut a kancelářský řád - účinný dnem 1. listopadu 2008
             - Organizační statut a kancelářský řád - účinný dnem 1. listopadu 2009
     - Organizační a konstituční řád Seznamu rozhodců
         - Archiv
     - Etický kodex rozhodců
     - Postup rozhodce v rozhodčím řízení dle § 19 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení
     - Postup rozhodčího senátu v rozhodčím řízení dle § 19 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení
     - Postup rozhodce v rozhodčím řízení vedeném on-line dle § 19 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení
     - Vysvětlení k vyhotovení nového doporučeného znění rozhodčích doložek
Mediace
     - Výhody mediací
     - Průběh mediace
     - Pravidla mediačního řízení
     - Etický kodex mediátorů
     - Spolupracující mediátoři
         - Mgr. Robert Cholenský
         - Ing. Barbora Oprchalová
         - Mgr. Sofie Pondikasová
         - Ing. Arch. Tomáš Růžička
         - Mgr. Robert Waschka
Vzdělávání
     - Vzdělávací program
     - Registrace na seminář
     - Registrace na Workshop
     - Ohlasy účastníků
     - Anotace Workshopu
     - Další vzdělávací aktivity
     - Doporučujeme
         - Recenze - Klein-Doleček - Rozhodčí řízení
         - Recenze - Raban - Alternativní řešení sporů
         - Recenze - Ury-Fisher - Jak dosáhnout souhlasu
         - Recenze - Marek-Žváčková - Obchodní podmínky
         - Recenze - Vondráková - Vymáhání pohledávek
         - Recenze - Bělohlávek - Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů
         - Recenze - Rozehnalová - Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku
         - Recenze - Bělohlávek - Rozhodčí řízení ordre public a trestní právo
         - Recenze - Bělohlávek - Rozhodčí řízení ordre public a trestní právo 2
         - Recenze - Hlavsa - Exekuční řád
         - Recenze - Škárová - OSŘ
         - Recenze - Dědič Lasák - Právo kapitálových obchodních společností
         - Recenze - Průvodce novým daňovým řádem
         - Recenze - Komentovaná rozhodnutí
Média
Zákony
     - Právní předpisy k rozhodčímu řízení
         - Zákon o rozhodčím řízení
         - Ústava ČR
         - Listina základních práv a svobod
         - Mezinárodní úmluva o uznání cizích rozhodčích nálezů
         - Evropská úmluva o obchodní arbitráži
     - Právní předpisy k mediaci
         - Zákon o mediaci
         - Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora
     - Judikatura
Kontakty
     - Ke stažení

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek