Všeobecné obchodní podmínky 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 

Verze URMR-5/06

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. (dále jen "PODMÍNKY").

 2. Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. (dále jen "Unie") je obchodní společností, která zajišťuje zprostředkování služeb rozhodců, mediační služby, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

 3. PODMÍNKY konkretizují oblasti smluvní spolupráce podle jednotlivých smluv, uzavíraných Unií. Unie (jako Poskytovatel) i Zájemce se tak PODMÍNKY zavazují respektovat a dodržovat.

 4. Unie vede Seznam rozhodců, ve kterém eviduje rozhodce určené pro projednání a rozhodování majetkových sporů (dále v textu smlouvy jen "Rozhodci") a Seznam mediátorů, ve kterém eviduje mediátory, jako osoby povolané k nalezení konsenzu ve sporu mezi stranami.

 5. Unie řádně schválila Jednací řád rozhodčího řízení (dále jen "Jednací řád"), jímž se při rozhodování řídí Rozhodci, Pravidla mediačního řízení, Organizační statut a Nařízení o nákladech rozhodčího řízení. Jejich aktuální znění je k veřejné dispozici na webové adrese www.urmr.cz.

 6. Všechny částky uvedené ve smlouvách Poskytovatele a v jejích součástech se rozumějí bez daně z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně stanoveno jinak. Sazba DPH je stanovena zákonem a v daňových dokladech bude vždy uvedena.

 

II. ROZSAH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH REGISTROVANÉMU KLIENTOVI

 1. Uzavřením Smlouvy o poskytování služeb ARBIT SERVIS CICERO se Zájemce stává tzv. Registrovaným klientem Poskytovatele a jako takovému mu Poskytovatel garantuje tyto další služby:

  1. konzultace a poradenství v oblasti rozhodčího a mediačního řízení,
  2. odborné vedení vedoucích zaměstnanců a managementu Zájemce ve věcech rozhodčího a mediačního řízení,
  3. školení a semináře v oblasti rozhodčího a mediačního řízení,
  4. zajištění vedení mediace s osobou, vůči které hodlá Zájemce podat rozhodčí žalobu, a to způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytování služeb ARBIT SERVIS CICERO (zjednodušená mediace),
  5. osvobození od poplatku za expresní vyřízení věci podle §6 Nařízení o nákladech rozhodčího řízení při zachování podstaty expresního vyřízení věci podle Jednacího řádu rozhodčího řízení,
  6. možnost odložení placení poplatků podle Nařízení o nákladech rozhodčího řízení, a to na dobu 90 dnů od splatnosti poplatků,
  7. zajištění doručení rozhodčího nálezu s vyznačením právní moci,
  8. včasné informování o změně Jednacího řádu, Organizačního statutu i Nařízení o nákladech rozhodčího řízení,
  9. užití informačního systému Poskytovatele, který umožňuje přehledné vedení agendy sporů, zjednodušuje užívání portálu E-ARBITER při vedení řízení ON-LINE, zjednodušuje komunikaci s Poskytovatelem, obsahuje vzory všech dokumentů potřebných v rozhodčím řízení s vlastním editorem,
  10. dodání skript pro snadnou implementaci rozhodčího řízení u Zájemce,
  11. poskytnutí součinnosti při dalším řešení vykonatelných pohledávek.
 2. Služby uvedené v odst.1 pod písmeny a), b), c) tohoto článku PODMÍNEK budou Zájemci poskytovány v závislosti na výši jeho Poplatku registrovaného klienta a jedná se tak o Služby omezené výší Poplatku registrovaného klienta.

  KONZULTACE, PORADENSTVÍ, ODBORNÉ VEDENÍ - za každé započaté 3.000,- Kč Poplatku registrovaného klienta náleží Zájemci zdarma nárok na 1 hodinu konzultace a poradenství poskytovaných Poskytovatelem v oblasti rozhodčího řízení nebo zdarma nárok na 1 hodinu odborného vedení vedoucích zaměstnanců a managementu Zájemce ve věcech rozhodčího řízení.

  ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE - za prvních 20.000,- Kč Poplatku registrovaného klienta a poté za každých dalších 40.000,- Kč Poplatku registrovaného klienta náleží Zájemci zdarma nárok na 1 denní klientský seminář "Rozhodčí řízení v praxi Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR" vždy pro jednoho pracovníka Zájemce, věnovaný praktickému užití rozhodčího řízení v podniku Zájemce a jeho implementaci do firemního prostředí.

 3. Služby uvedené v odst.1 pod písmeny d) až k) tohoto článku PODMÍNEK budou Zájemci poskytovány bez omezení a jedná se tak o Služby poskytované registrovaným klientům Poskytovatele bez omezení. U služeb poskytovaných mimo sídlo Poskytovatele budou účtovány cestovní náhrady dle ceníku Poskytovatele.

 

III. CENÍK SLUŽEB POSKYTOVATELE 

Pro případ vyčerpání Služeb omezených výší Poplatku registrovaného klienta (čl.II, odst. 2) budou tyto dále Poskytovatelem Zájemci poskytovány na jeho žádost a to dle Ceníku pro zajištění rozhodčích a mediačních služeb společnosti Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., který je zveřejněn na www.urmr.cz (dále jen "CENÍK").

 

IV. SMLUVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Změna práv a povinností z uzavřených smluv, jakož i postoupení práv a povinností Zájemce z takové smlouvy, podléhají souhlasu Poskytovatele.

 2. Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, má se za to, že se uzavírá na dobu jednoho roku s možností tuto smlouvu ukončit dohodou stran nebo písemnou výpovědí. Pokud Zájemce nejpozději ve lhůtě jeden měsíc před ukončením smlouvy písemně neoznámí poskytovateli, že trvá na ukončení smlouvy uplynutím doby, automaticky se smlouva prodlužuje vždy o další jeden rok. Při ukončení smluvního vztahu dohodou je za Poskytovatele oprávněn jednat pouze statutární zástupce nebo osoba jím speciálně pověřená.

 3. Výpověď je účinná doručením druhé straně. Výpovědí Poskytovatele nezaniká jeho nárok na úhradu za doposud poskytnuté služby a případnou náhradu škody.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré informace týkající se služeb Poskytovatele jsou umístěny na internetové adrese Poskytovatele - www.urmr.cz.

 2. V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných Zájemci, v návaznosti na vývoj právního prostředí a také s ohledem na obchodní politiku Poskytovatele je Poskytovatel oprávněn provést změny nebo úpravy těchto PODMÍNEK. Poskytovatel na tuto změnu upozorní Zájemce na internetové adrese www.urmr.cz vždy v časovém předstihu. Poskytovatel je povinen vždy oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených PODMÍNEK. Pokud Zájemce nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy PODMÍNEK písemně nesdělí Poskytovateli svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených PODMÍNEK, považuje se taková změna za Zájemcem odsouhlasenou a je vůči Zájemci účinná dnem účinnosti změny PODMÍNEK.

 3. V případě, že kterékoli ustanovení těchto PODMÍNEK nebo Smlouvy o poskytování služeb ARBIT SERVIS CICERO bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení PODMÍNEK nebo Smlouvy o poskytování služeb ARBIT SERVIS CICERO.

 4. Smluvní strany se dohodly, že spory vznikající z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle Základních pravidel rozhodčího řízení vydaných Brněnským arbitrážním centrem, se sídlem Brno, Hostislavova 26, PSČ 641 00 (dále také jen "BAC") a zveřejněných na internetové adrese http://www.arbitraznicentrum.cz (dále také jen "Pravidla"), rozhodcem určeným dle Pravidel předsedou BAC. Smluvní strany prohlašují, že měly a mají možnost seznámit se s Pravidly a také tak důkladně před podpisem této smlouvy učinily. Dle dohody smluvních stran jsou Pravidla nedílnou součástí této smlouvy.

 

VI. PLATNOST A ÚČINNOST

PODMÍNKY nabyly platnosti a účinnosti dnem 11. července 2006.


 

 Archiv


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.