Společenské aktivity 

"Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný." BENJAMIN FRANKLIN

Nezaměřujeme se pouze na svoji hlavní obchodní činnost. Aktivně se zapojujeme také do společenského života – např. pro své klienty a partnery připravujeme různé akce, podporujeme neziskové organizace a vydáváme newslettery. 

 

Pořádáme společenské akce pro naše klienty a partnery

 

Pro své klienty, partnery a další společnosti pravidelně připravujeme zajímavé akce – od kulturních přes vzdělávací a sportovní až po gurmánské.

 

Vzdělávací akce – kromě účasti našich lektorů na mnoha prestižních vzdělávacích akcích sami pořádáme semináře a školení se zaměřením na řešení sporů a prevenci jejich vzniku, metodiku uzavírání smluvních vztahů a další související problematiku. Všechny tyto akce pořádáme v pečlivě vybíraných prostorách a účastníkům vždy poskytujeme nadstandardní servis.

 

Sportovní akce – nejvýznamnější sportovně zaměřenou akcí, kterou pořádáme, je GOLF CUP UNIE PRO ROZHODČÍ A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR. Golfový turnaj, který se koná každé září na hřišti Kořenec, pravidelně hostí na dvě stovky hráčů i nehráčů a již si získal velmi dobré jméno. Od ostatních turnajů ho odlišuje především ojedinělá atmosféra a doprovodný program složený z outdoorových aktivit i ochutnávek kulinářských specialit, vín, sektů, rumů a doutníků. Velmi nás těší, že mnoho účastníků o této akci opakovaně hovoří jako o nejlepším turnaji sezóny. Abychom naplnili jejich očekávání, každoročně začleňujeme do programu nové aktivity a nápady.

 

Společenské akce – mezi našimi akcemi nechybějí ani společenská setkání v podobě galavečerů, při nichž se naši klienti a partneři mohou potkávat a bavit v příjemné atmosféře. Součástí těchto večerů jsou charitativní aukce, hudební vystoupení, kulinářské zážitky či módní přehlídky.

 

Konference – pořádáme konference, jejichž program se orientuje na specifika prevence a řešení sporů v různých oborových oblastech. Rozsahem dosud největší z nich se stala konference ARBITRATION 09 – Rozhodčí řízení ve stavebnictví. Program byl zaměřen mj. na horšící se platební kázeň odběratelů, pohledávky po splatnosti, dodržování smluvních podmínek apod. Akce přivítala v Brně přes sto podnikatelů z oboru, kteří zde získali praktické informace pro překonání negativních důsledků ekonomické krize od špičkových ekonomů, specialistů na rozhodčí řízení, mediátorů a dalších expertů. Na odbornou část programu navázal společenský galavečer v luxusní restauraci U Kastelána.

 

Při všech těchto akcích věnujeme maximální pozornost spokojenosti hostů, zajímavé náplni i celkové atmosféře. Pečlivě vybíráme originální prostory, neotřelé aktivity i partnery, kteří nám umožňují začlenit do programu vždy něco navíc. Těší nás, že mnozí z účastníků o těchto událostech hovoří jako o ve svém oboru velmi výjimečných a rádi na ně vzpomínají.
 

 

Jsme dlouhodobým partnerem Nadačního fondu Modrý hroch

 

Dlouhodobě podporujeme Nadační fond Modrý hroch. Tento fond spolupracuje s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno. Jeho cílem je především zlepšení léčebně-preventivní péče o poraněné děti, zpříjemnění prostředí v době jejich ústavní léčby a podpora medicínského výzkumu. Konkrétně pak fond usiluje o doplnění
ne zcela adekvátního vybavení traumatologických center, rozšíření péče o volný čas hospitalizovaných dětí a podporu výzkumu v oblasti prevence dětských úrazů.
Od roku 2008 ve prospěch fondu pravidelně pořádáme dobročinné akce. V listopadu 2008 jsme připravili charitativní aukci uměleckých fotografií Roberta Vana a Petra Šebla, jejíž výtěžek byl využit při pomoci dětským pacientům Fakultní nemocnice Brno. Součástí našich golfových turnajů GOLF CUP UNIE PRO ROZHODČÍ A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR se každoročně stávají vložené soutěže na hřišti i na golfové akademii a dobročinná tombola. Při těchto akcích se nám pro poraněné děti povedlo pokaždé získat desítky tisíc korun.
Aktivitám Nadačního fondu Modrý hroch napomáháme i na mnoha dalších úrovních – ať už materiálně, nebo našimi příspěvky do charitativních dražeb. Usilujeme také o propagaci fondu a šíření povědomí o jeho činnosti: např. na našich webových stránkách, v elektronickém newsletteru a v magazínu Satisfakce.
 

 

Lifestylový magazín a elektronický newsletter

 

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR vydávala v letech 2007–2013 vlastní lifestylový magazín Satisfakce se čtvrtletní periodicitou. Jeho prostřednictvím jsme neformálně komunikovali se svými partnery, klienty a odbornou veřejností. Kmotrem časopisu byl olympijský vítěz David Kostelecký. V roce 2010 byl časopis v soutěži Česká cena za PR ohodnocen jako nejlepší český firemní časopis (více zde).  

 

 

Podporujeme charitativní a vzdělávací organizace


Ne každý člověk má to štěstí, že na svět přijde duševně či tělesně zdravý. A i mnoho lidí, kteří zdraví jsou, trpí chudobou, hladem, následky úrazů či dopady válek a teroru. Není v lidských silách všem potřebným pomoci, každá pomoc však má smysl. Proto jsme se rozhodli podporovat činnost organizací, které lidem v nouzi nezištně podávají pomocnou ruku. Propagujeme jejich aktivity prostřednictvím lifestylového magazínu Satisfakce i dalšími způsoby, pořádáme dobročinné aukce v jejich prospěch apod. Věříme, že naši klienti a partneři sdílejí filozofii Unie a taktéž činnost těchto organizací podpoří. Dosud jsme navázali spolupráci s těmito charitativními a vzdělávacími neziskovými organizacemi:

 

Akademie nadání se zaměřuje na tzv. dvakrát výjimečné děti – nadané děti, které zároveň trpí nějakým hendikepem (poruchy učení, emoční poruchy, aspergerův syndrom atd.). Poskytuje jim i jejich rodinám specializovanou péči a podporu a usiluje o jejich harmonický rozvoj.

www.akademie-nadani.cz

 

Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství.

www.amnesty.cz

 

Česká nukleární společnost je neziskovou odbornou organizací, která provádí osvětu, napomáhá vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šíří objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie.
www.csvts.cz/cns/

 

Člověk v tísni je humanitární organizace, která pomáhá lidem v krizových oblastech a podporuje dodržování lidských práv ve světě. Za dobu své existence dopravila stovky zásilek s přímou humanitární pomocí a realizovala rozvojové projekty v různých zemích Evropy, Asie i Afriky.
www.clovekvtisni.cz

 

Dlouhá cesta je občanské sdružení pomáhající rodičům, kterým zemřelo dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny. Vzniklo v roce 2005 z iniciativy maminek, které chvíle spojené s odchodem dítěte prožívaly společně.

www.dlouhacesta.cz

 

Kedjom-Keku je občanské sdružení, jehož cílem je podpora vzdělání ve stejnojmenné oblasti v severozápadním Kamerunu. Pomocí rozvoje vzdělání (zejména stavbou školy) a místní kultury chce zachránit unikátní horský mlžný les ohrožovaný nepromyšlenou zemědělskou činností.

www.kedjom-keku.com

 

Kociánka je otevřené zařízení pro týdenní a celoroční pobyt dětí a mládeže. Poskytuje sociální péči a podporu dětem a mládeži s tělesným a druhotným mentálním postižením, které podstatně snižuje normální způsob jejich výchovy, vzdělání a přípravy na povolání.
www.usp-kocianka.cz

 

Kosenka je Základní organizací Českého svazu ochránců přírody. Chrání přírodní a kulturní dědictví jižního Valašska, hospodaří v krajině Bílých Karpat (pečuje o louky a lesy), poskytuje ekologické poradenství a environmentální osvětu a výchovu. 

www.kosenka.cz

 

Liga otevřených mužů je neziskovou organizací pro muže, kteří o sobě přemýšlejí. Zaměřuje se na kvalitu života mužů v České republice a nabízí jim možnosti, jak ji zvyšovat. Zavádí do praxe model „muži mužům“.

www.ilom.cz 

  

Nadace fotbalových internacionálů přispívá ke společenskému ocenění fotbalových reprezentantů někdejšího Československa a České republiky. Pomáhá bývalým internacionálům, kteří často trpí zdravotními nebo sociálními problémy.

www.fotbal-nadacefi.cz

 

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech ČR. Pomáhá nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimuluje trvale udržitelný rozvoj a mezisektorovou spolupráci.
www.nadacepartnerstvi.cz

 

Nadační fond Modrý hroch spolupracuje s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno. Jeho cílem je zlepšení léčebně-preventivní péče o poraněné děti, zpříjemnění prostředí v době jejich ústavní léčby a podpora medicínského výzkumu.
V listopadu 2008 Unie uspořádala ve prospěch Nadačního fondu Modrý hroch charitativní aukci uměleckých fotografií. Výtěžek dražby děl Roberta Vana a Petra Šebla ve výši 65 000 Kč byl využit při pomoci dětským pacientům FN Brno.
www.modryhroch.cz

 

Nadační fond obětem holocaustu pomáhá lidem, kteří holocaust přežili, podporuje osvětové a pietní akce a rozvoj židovských komunit i vzdělávání v oblasti judaismu. Podílí se na rekonstrukci židovských památek a pomáhá zmírnit majetkové křivdy způsobené za druhé světové války.

www.fondholocaust.cz

 

Nadační fond proti korupci usiluje o finanční i morální podporu odvážlivců upozorňujících na významné korupční kauzy. Bojuje proti korupci jako specifickému případu krádeže, přispívá k budování etických hodnot a vytváří databázi případů korupce s rozsáhlým ekonomických dopadem.

 www.nfpk.cz

 

Nízkoprahový klub Likusák je určen mládeži a dětem ohroženým společensky nežádoucími jevy žijícím nebo se pohybujícím na sídlištích Brno-Vinohrady a Brno-Líšeň. Nabízí sociální služby i volnočasové aktivity. Jde o program občanského sdružení Ratolest Brno.
www.ratolest.cz/likusak/strana.php?id=63

 

Organizace nevidomých obhajuje práva, potřeby a zájmy slabozrakých a nevidomých osob. Sdružuje je a poskytuje jim služby tak, aby bylo dosahováno maximální míry jejich rovnocennosti se zdravou veřejností.

www.organizacenevidomych.cz 

 

Rozkoš bez rizika je občanské sdružení, jehož cílem je prevence a léčba sexuálně přenosných chorob. Cílovou skupinu jeho působení tvoří osoby s velmi rizikovým sexuálním chováním a životním stylem.
www.rozkosbezrizika.cz

 

Sdružení pěstounských rodin působí od roku 1995 v oblasti náhradní rodinné péče. Jeho posláním je podporovat rozvoj této péče a pomáhat znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti.

www.pestouni.cz

 

Společnost pro Fair Trade se snaží dát šanci lidem z rozvojových zemí vymanit se vlastními silami z chudoby a žít důstojný život. Podporuje férovější přístup k mezinárodnímu obchodu a klade důraz na jeho sociální a ekologické rozměry.
www.fairtrade.cz

 

Wikipedie je mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Jejím cílem je globální šíření volně přístupných encyklopedických informací.

www.wikipedia.cz 

 

Wings in exile je volné sdružení reenactorů – zájemců o historii působení československých letců v RAF za druhé světové války. Sdružení formou živé historie přibližuje hrdinství vojáků současné generaci a prostřednictvím přednášek či výstav uchovává jejich odkaz.

http://wings-in-exile.livinghistory.cz 
 

 

Jsme hrdými sponzory sportovního střelce Davida Kosteleckého

 

David Kostelecký patří k nejúspěšnějším sportovním střelcům současnosti. V brokové disciplíně trap dosáhl jako reprezentant České republiky už mnoha mezinárodních úspěchů – např.:


1. místo na ME Itálie 2002

2. místo na ME Kypr 2008

1. místo OH Peking 2008
2. místo na SP San Marino 2009
3. místo na MS Slovinsko 2009 (družstva)
4. místo na MS Slovinsko 2009
2. místo na ME Bělehrad 2011
1. místo na ME Bělehrad 2011 (družstva)
2. místo na MS Bělehrad 2011
2. místo na MS Bělehrad 2011 (družstva)


Zároveň David Kostelecký patří mezi významné popularizátory sportovní střelby a přitahuje k tomuto někdy neprávem opomíjenému odvětví zaslouženou pozornost. Proto jsme se stali hrdým sponzorem špičkového sportovce, který si svými výkony, profesionalitou i skromností získal mnoho příznivců. Velmi nás těší, že od roku 2008 je David Kostelecký také kmotrem našeho lifestylového magazínu Satisfakce.
 

 

Jsme členy Regionální hospodářské komory Brno

 

Členství v profesních organizacích a sdruženích je přínosné nejen pro nás, ale především pro naše klienty. Máme díky němu možnost dále zlepšovat své služby, navazovat nové kontakty a zprostředkovávat zajímavé nabídky.
 

Regionální hospodářská komora Brno je společenstvím více než 700 subjektů, které pracuje formou podnikatelské samosprávy. Přispívá k rozvoji podnikání, umožňuje podnikatelům častěji se setkávat, získávat nové informace a obchodní partnery, ale také skupinově hájit své zájmy a účinně lobbovat u státních a veřejných orgánů. Podporuje firemní vzdělávání členů a poskytuje poradenství spojené s podnikáním či získáváním peněz z EU, nabízí konferenční prostory a pořádá společenské akce.

 


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.