Všeobecné obchodní podmínky 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro zajištění rozhodčích a mediačních služeb

 

Verze URMR-4/06

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností Unie pro rozhodčí a mediační řízení, a.s. (dále jen "PODMÍNKY") a tvoří nedílnou součást Smlouvy o zajištění rozhodčích a mediačních služeb.

 2. PODMÍNKY konkretizují oblasti smluvní spolupráce podle Smlouvy o zajištění rozhodčích a mediačních služeb. Poskytovatel i Zájemce se tak PODMÍNKY zavazují respektovat a dodržovat.

 3. Všechny částky uvedené ve Smlouvě o zajištění rozhodčích a mediačních služeb a v jejích součástech se rozumějí bez daně z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně stanoveno jinak. Sazba DPH je stanovena zákonem a v daňových dokladech bude vždy uvedena.

 

II. ROZSAH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH REGISTROVANÉMU KLIENTOVI

 1. Uzavřením Smlouvy o zajištění rozhodčích a mediačních služeb se Zájemce stává tzv. Registrovaným klientem Poskytovatele a jako takovému mu Poskytovatel garantuje tyto další služby:

  1. konzultace a poradenství v oblasti rozhodčího řízení,
  2. odborné vedení vedoucích zaměstnanců a managementu Zájemce ve věcech rozhodčího řízení,
  3. školení a semináře v oblasti rozhodčího řízení,
  4. zajištění vedení mediace s osobou, vůči které hodlá Zájemce podat rozhodčí žalobu, a to způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě o zajištění rozhodčích a mediačních služeb (zjednodušená mediace),
  5. osvobození od poplatku za expresní vyřízení věci podle §6 Nařízení o nákladech rozhodčího řízení při zachování podstaty expresního vyřízení věci podle Jednacího řádu rozhodčího řízení,
  6. možnost odložení placení poplatků podle Nařízení o nákladech rozhodčího řízení, a to na dobu 90 dnů od splatnosti poplatků,
  7. zajištění doručení rozhodčího nálezu s vyznačením právní moci,
  8. včasné informování o změně Jednacího řádu, Organizačního statutu i Nařízení o nákladech rozhodčího řízení,
  9. užití informačního systému Poskytovatele, který umožňuje přehledné vedení agendy sporů, zjednodušuje užívání portálu E-ARBITER při vedení řízení ON-LINE, zjednodušuje komunikaci s Poskytovatelem, obsahuje kompletní škálu vzorů dokumentů potřebných v rozhodčím řízení s vlastním editorem,
  10. dodání skript pro snadnou implementaci rozhodčího řízení u Zájemce,
  11. poskytnutí součinnosti při dalším řešení vykonatelných pohledávek.
 2. Služby uvedené v odst.1 pod písemny a), b), c) tohoto článku PODMÍNEK budou Zájemci poskytovány v závislosti na výši jeho Poplatku registrovaného klienta a jedná se tak o Služby omezené výší Poplatku registrovaného klienta.

  KONZULTACE, PORADENSTVÍ, ODBORNÉ VEDENÍ - za každé započaté 3.000,- Kč Poplatku registrovaného klienta náleží Zájemci nárok na 1 hodinu konzultace a poradenství poskytovaných Poskytovatelem v oblasti rozhodčího řízení nebo nárok na 1 hodinu odborného vedení vedoucích zaměstnanců a managementu Zájemce ve věcech rozhodčího řízení.

  ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE - za prvních 20.000,- Kč Poplatku registrovaného klienta a poté za každých dalších 40.000,- Kč Poplatku registrovaného klienta náleží Zájemci nárok na 1 denní klientský seminář "Rozhodčí řízení v praxi Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR" pro vždy jednoho pracovníka Zájemce, věnovaný praktickému užití rozhodčího řízení v podniku Zájemce a jeho implementaci do firemního prostředí.

 3. Služby uvedené v odst.1 pod písmeny d) až k) tohoto článku PODMÍNEK budou Zájemci poskytovány bez omezení a jedná se tak o Služby poskytované registrovaným klientům Poskytovatele bez omezení. U služeb poskytovaných mimo sídlo Poskytovatele budou účtovány cestovní náhrady dle ceníku Poskytovatele.

 

III. CENÍK DODATEČNÝCH SLUŽEB POSKYTOVATELE

Pro případ vyčerpání služeb v rámci Poplatku registrovaného klienta budou další služby Poskytovatelem Zájemci poskytovány na jeho žádost a to dle Ceníku pro zajištění rozhodčích a mediačních služeb společnosti Unie pro rozhodčí a mediační řízení, a.s., který je zveřejněn na www.urmr.cz (dále jen "CENÍK").

 

IV. SMLUVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

Změna práv a povinností ze Smlouvy o zajištění rozhodčích a mediačních služeb, jakož i postoupení práv a povinností zájemce z takové smlouvy, podléhají souhlasu Poskytovatele.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré informace týkající se služeb Poskytovatele jsou umístěny na internetové adrese Poskytovatele - www.urmr.cz. Aktuální verze PODMÍNEK je umístěna vždy v rámci informačního systému Poskytovatele, ke kterému Zájemce získal přístup uzavřením Smlouvy o zajištění rozhodčích a mediačních služeb.

 2. V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných Zájemci, v návaznosti na vývoj právního prostředí a také s ohledem na obchodní politiku Poskytovatele je Poskytovatel oprávněn provést změny nebo úpravy těchto PODMÍNEK. Poskytovatel na tuto změnu upozorní Zájemce v rámci informačního systému vždy v časovém předstihu. Poskytovatel je povinen vždy oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených PODMÍNEK. Pokud Zájemce nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy PODMÍNEK písemně nesdělí Poskytovateli svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených PODMÍNEK, považuje se taková změna za Zájemcem odsouhlasenou a je vůči Zájemci účinná dnem účinnosti změny PODMÍNEK.

 3. V případě, že kterékoli ustanovení těchto PODMÍNEK nebo Smlouvy o zajištění rozhodčích a mediačních služeb bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení PODMÍNEK nebo Smlouvy o zajištění rozhodčích a mediačních služeb.

 

VI. PLATNOST A ÚČINNOST

PODMÍNKY nabyly platnosti a účinnosti dnem 20.června 2006.


 

 Archiv


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.