Všeobecné obchodní podmínky 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 

Verze URMR - 3/07

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a .s. (dále jen "PODMÍNKY").
 2. Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a .s. (dále jen "Unie") je obchodní společností, která zajišťuje zprostředkování služeb rozhodců, mediační služby, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, dále pak zejména provozuje poradenskou činnost a pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce.
 3. PODMÍNKY konkretizují oblasti smluvní spolupráce podle jednotlivých smluv, uzavíraných Unií. Smluvní strany se tak PODMÍNKY zavazují respektovat a dodržovat.
 4. Unie vede Seznam rozhodců, ve kterém eviduje rozhodce určené pro projednání a rozhodování majetkových sporů (dále v textu smlouvy jen "Rozhodci") a Seznam mediátorů, ve kterém eviduje mediátory, jako osoby povolané k nalezení konsenzu ve sporu mezi stranami.
 5. Unie řádně schválila Jednací řád rozhodčího řízení (dále jen "Jednací řád"), jímž se při rozhodování řídí Rozhodci, Pravidla mediačního řízení, Organizační statut a Nařízení o nákladech rozhodčího řízení. Jejich aktuální znění je k veřejné dispozici na webové adrese www.urmr.cz.
 6. Všechny částky uvedené ve smlouvách Poskytovatele a v jejích součástech se rozumějí bez daně z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně stanoveno jinak. Sazba DPH je stanovena zákonem a v daňových dokladech bude vždy uvedena.

 

II. CENÍK SLUŽEB POSKYTOVATELE

Ceny služeb mimo rohodčí řízení, resp. služby spadající nad rámec krytý poplatkem za rozhodčí řízení a administrativním paušálem jsou uvedeny v Ceníku pro zajištění rozhodčích a mediačních služeb společnosti Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a .s., který je zveřejněn na www.urmr.cz (dále jen "CENÍK").

 

III. SMLUVNÍ PRÁVA a POVINNOSTI

 1. Změna práv a povinností z uzavřených smluv, jakož i postoupení práv a povinností z takové smlouvy, podléhají souhlasu Unie.
 2. Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, má se za to, že se smlouva uzavírá na dobu dvou (2) let s automatickou prolongací na další rok nebo v konkrétní smlouvě sjednané období, s možností tuto smlouvu ukončit dohodou stran nebo vyloučením další prolongace smlouvy. Kterákoliv smluvní strana je tak oprávněna nejpozději jeden (1) měsíc před skončením smlouvy (uplynutím doby) podat písemné sdělení, že trvá na ukončení smlouvy uplynutím doby a vylučuje její automatickou prolongaci o další jeden (1) rok, a to doručením takového sdělení druhé smluvní straně. Následkem toho je skutečnost, že touto smlouvou založený vztah zanikne uplynutím doby.
 3. V případě prodlení smluvního partnera Unie s úhradou jakéhokoli finančního závazku vůči Unii, vyplývajícího ze smluvního vztahu, vzniká Unii nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky a od 15. dne prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky do zaplacení.
 4. V případě prodlení smluvního partnera Unie větším než 14 dní s úhradou jakéhokoli finančního závazku vůči Unii, vyplývajícího ze smluvního vztahu, stávají se jeho ostatní závazky vůči Unii, počínaje 15. dnem prodlení, splatné.
 5. Účinky dle odst. 4. má i vstup smluvního partnera Unie do likvidace nebo podání návrhu na konkurs na jeho majetek, a to věřiteli nebo samotným dlužníkem. O těchto skutečnostech je smluvního partner povinen Unii neprodleně informovat. Porušení této informační povinnosti zakládá nárok Unie požadovat po smluvním partnerovi Unie smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
 6. V případě prodlení smluvního partnera Unie větším než 14 dní s úhradou jakéhokoli finančního závazku vůči Unii, vyplývajícího ze smluvního vztahu, ztrácí takový smluvní partner Unie veškeré jemu dosud Unií přiznané slevy a doposud poskytnuté slevy mu mohou být doúčtovány.

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré informace týkající se služeb Unie jsou umístěny na internetové adrese Unie - www.urmr.cz.
 2. V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných Unií, v návaznosti na vývoj právního prostředí a také s ohledem na obchodní politiku Unie, je Unie oprávněna provést změny nebo úpravy těchto PODMÍNEK. Unie na tuto změnu upozorní druhou smluvní stranu v rámci webové prezentace vždy v časovém předstihu. Unie je povinna vždy oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených PODMÍNEK. Pokud druhá smluvní strana nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy PODMÍNEK písemně nesdělí Unii svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených PODMÍNEK, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny PODMÍNEK.
 3. V případě, že kterékoli ustanovení těchto PODMÍNEK, nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto PODMÍNKY jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení PODMÍNEK smluv, jejichž součástí tyto PODMÍNKY jsou.
 4. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že pro jejich vzájemný styk neplatí doručování podle Jednacího řádu rozhodčího řízení, jak je uveden na www.urmr.cz. Za den doručení písemné zásilky se považuje den jejího skutečného doručení druhé smluvní straně, případně poslední den marného uplynutí úložní doby u doporučené zásilky zaslané do místa uvedeného v záhlaví této smlouvy jako doručovací adresa.
 5. Smluvní strany se dohodly, že spory vznikající mezi nimi ze smluvních vztahů, které se řídí těmito PODMÍNKAMI, a nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle Základních pravidel rozhodčího řízení vydaných Brněnským arbitrážním centrem, se sídlem Brno, Hostislavova 26, PSČ 641 00 (dále také jen "BAC") a zveřejněných na internetové adrese http://www.arbitraznicentrum.cz (dále také jen "Pravidla"), rozhodcem určeným dle Pravidel předsedou BAC. Smluvní strany pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování jejich sporu dle zásad spravedlnosti. Smluvní strany prohlašují, že měly a mají možnost seznámit se s Pravidly a také tak důkladně před uzavřením smluvního vztahu učinily. Dle dohody smluvních stran jsou Pravidla nedílnou součástí této rozhodčí doložky.
 6. Pro případy smluv, uzavřených před platností těchto podmínek platí rozsah služeb, garantovaných poskytovatelem klientům ARBIT SERVIS CICERO, v rozsahu, stanoveném Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele, platnými v okamžiku uzavření smlouvy.

 

V. PLATNOST a  ÚČINNOST

Tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY nabyly platnosti a účinnosti dnem 1. 10. 2007.

 

 

Archiv


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.