Všeobecné obchodní podmínky 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 

Verze URMR - 2/07

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. (dále jen "PODMÍNKY").
 2. Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. (dále jen "Unie") je obchodní společností, která zajišťuje zprostředkování služeb rozhodců, mediační služby, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
 3. PODMÍNKY konkretizují oblasti smluvní spolupráce podle jednotlivých smluv, uzavíraných Unií. Unie (jako Poskytovatel) i Zájemce se tak PODMÍNKY zavazují respektovat a dodržovat.
 4. Unie vede Seznam rozhodců, ve kterém eviduje rozhodce určené pro projednání a rozhodování majetkových sporů (dále v textu smlouvy jen "Rozhodci") a Seznam mediátorů, ve kterém eviduje mediátory, jako osoby povolané k nalezení konsenzu ve sporu mezi stranami.
 5. Unie řádně schválila Jednací řád rozhodčího řízení (dále jen "Jednací řád"), jímž se při rozhodování řídí Rozhodci, Pravidla mediačního řízení, Organizační statut a Nařízení o nákladech rozhodčího řízení. Jejich aktuální znění je k veřejné dispozici na webové adrese www.urmr.cz.
 6. Všechny částky uvedené ve smlouvách Poskytovatele a v jejích součástech se rozumějí bez daně z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně stanoveno jinak. Sazba DPH je stanovena zákonem a v daňových dokladech bude vždy uvedena.

 

II. ROZSAH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH
REGISTROVANÉMU KLIENTOVI SLUŽBY ARBIT SERVIS CICERO

 1. Uzavřením Smlouvy o poskytování služeb ARBIT SERVIS CICERO (dále jen "Smlouva ASC") se Zájemce stává tzv. Registrovaným klientem Poskytovatele a jako takovému mu Poskytovatel garantuje služby dle čl. II. této smlouvy.
 2. Služby uvedené v čl. II, odst.5 pod písmeny a), b), c) Smlouvy ASC budou Zájemci poskytovány v závislosti na výši jeho Poplatku registrovaného klienta a jedná se tak o Služby omezené výší Poplatku registrovaného klienta.

  KONZULTACE, PORADENSTVÍ, ODBORNÉ VEDENÍ - za každé započaté 3.000,- Kč Poplatku registrovaného klienta náleží Zájemci zdarma nárok na 1 hodinu konzultace a poradenství poskytovaných Poskytovatelem v oblasti rozhodčího řízení nebo zdarma nárok na 1 hodinu odborného vedení vedoucích zaměstnanců a managementu Zájemce ve věcech rozhodčího řízení.

  ŠKOLENÍ a SEMINÁŘE - za každých započatých 30.000,- Kč Poplatku registrovaného klienta náleží Zájemci zdarma nárok na 1 denní klientské školení "Rozhodčí řízení v praxi Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR" vždy pro jednoho pracovníka Zájemce, věnovaný praktickému užití rozhodčího řízení v podniku Zájemce a jeho implementaci do firemního prostředí.

 3. Služby uvedené v čl. II, odst.5 pod písmeny d) až k) Smlouvy ASC budou Zájemci poskytovány bez omezení a jedná se tak o Služby poskytované registrovaným klientům Poskytovatele bez omezení. U služeb poskytovaných mimo sídlo Poskytovatele budou účtovány cestovní náhrady dle ceníku Poskytovatele.
 4. Pro případ vyčerpání služeb omezených výší Poplatku registrovaného klienta (čl.II, odst. 2) budou tyto dále Poskytovatelem Zájemci poskytovány na jeho žádost a to dle Ceníku pro zajištění rozhodčích a mediačních služeb.

 

III. CENÍK SLUŽEB POSKYTOVATELE

Ceny služeb mimo rohodčí řízení, resp. služby spadající nad rámec krytý poplatkem za rozhodčí řízení a administrativním paušálem jsou uvedeny v Ceníku pro zajištění rozhodčích a mediačních služeb. společnosti Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., který je zveřejněn na www.urmr.cz (dále jen "CENÍK").

 

IV. SMLUVNÍ PRÁVA a POVINNOSTI

 1. Změna práv a povinností z uzavřených smluv, jakož i postoupení práv a povinností Zájemce z takové smlouvy, podléhají souhlasu Poskytovatele.
 2. Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, má se za to, že se uzavírá na dobu jednoho roku s automatickou prolongací na další rok nebo v konkrétní smlouvě sjednané období, s možností tuto smlouvu ukončit dohodou stran nebo písemnou výpovědí. Zájemce může smlouvu vypovědět tak, že nejpozději ve lhůtě jeden měsíc před ukončením ročního cyklu platnosti smlouvy písemně oznámí poskytovateli, že trvá na ukončení smlouvy, přičemž tato výpověď je účinná k poslednímu dni příslušného ročního období. Při ukončení smluvního vztahu dohodou je za Poskytovatele oprávněn jednat pouze statutární zástupce nebo osoba jím speciálně pověřená.
 3. Výpověď je účinná doručením druhé straně. Výpovědí Poskytovatele nezaniká jeho nárok na úhradu za doposud poskytnuté služby a případnou náhradu škody.
 4. V případě prodlení smluvního partnera s úhradou jakéhokoli finančního závazku vůči Poskytovateli, vyplývajícího ze smluvního vztahu, vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky a od 15. dne prodlení ve výši 0,5% denně z dlužné částky do zaplacení.
 5. V případě prodlení Zájemce větším než 14 dní s úhradou jakéhokoli finančního závazku vůči Poskytovateli, vyplývajícího ze smluvního vztahu, stávají se jeho ostatní závazky vůči Poskytovateli, počínaje 15. dnem prodlení, splatné.
 6. Účinky dle odst. 5 má i vstup Zájemce do likvidace nebo návrh na konkurs Zájemce, podaný věřiteli nebo samotným Zájemcem. O těchto skutečnostech je Zájemce povinen Poskytovatele neprodleně informovat. Porušení této informační povinnosti zakládá nárok Poskytovatele na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré informace týkající se služeb Poskytovatele jsou umístěny na internetové adrese Poskytovatele - www.urmr.cz.
 2. V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných Zájemci, v návaznosti na vývoj právního prostředí a také s ohledem na obchodní politiku Poskytovatele je Poskytovatel oprávněn provést změny nebo úpravy těchto PODMÍNEK. Poskytovatel na tuto změnu upozorní Zájemce v rámci webové prezentace vždy v časovém předstihu. Poskytovatel je povinen vždy oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených PODMÍNEK. Pokud Zájemce nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy PODMÍNEK písemně nesdělí Poskytovateli svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených PODMÍNEK, považuje se taková změna za Zájemcem odsouhlasenou a je vůči Zájemci účinná dnem účinnosti změny PODMÍNEK.
 3. V případě, že kterékoli ustanovení těchto PODMÍNEK, Smlouvy ASC nebo Smlouvy o poskytování rozhodčích služeb (dále jen "Smlouva PRS") bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení PODMÍNEK, Smlouvy ASC nebo Smlouvy PRS.
 4. Smluvní strany se dohodly, že spory vznikající mezi nimi ze smluvních vztahů, které se řídí těmito PODMÍNKAMI a nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle Základních pravidel rozhodčího řízení vydaných Brněnským arbitrážním centrem, se sídlem Brno, Hostislavova 26, PSČ 641 00 (dále také jen "BAC") a zveřejněných na internetové adrese http://www.arbitraznicentrum.cz (dále také jen "Pravidla"), rozhodcem určeným dle Pravidel předsedou BAC. Smluvní strany pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování jejich sporu dle zásad spravedlnosti. Smluvní strany prohlašují, že měly a mají možnost seznámit se s Pravidly a také tak důkladně před uzavřením smluvního vztahu učinily. Dle dohody smluvních stran jsou Pravidla nedílnou součástí této rozhodčí doložky.

 

VI. PLATNOST a ÚČINNOST

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY nabyly platnosti a účinnosti dnem 22. března 2007.


 

Archiv


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.