Všeobecné obchodní podmínky 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Verze URMR - 1/11

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a. s. (dále jen PODMÍNKY).
 2. Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a. s. (dále jen Unie) je obchodní společností, jež je pověřena rozhodci ad hoc sdruženými u Unie k provádění administrativní, organizační, ekonomické a technické činnosti v rámci rozhodčího řízení vedeného těmito rozhodci. Rozhodci Unii též pověřili k provádění marketingových a PR činností. Unie dále provádí a zajišťuje mediační služby, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. Unie provozuje a zprostředkovává poradenskou činnost a pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce.
 3. PODMÍNKY konkretizují oblasti smluvní spolupráce podle jednotlivých smluv uzavíraných Unií s jejími smluvními partnery. Smluvní strany se PODMÍNKY zavazují respektovat a dodržovat.
 4. Všechny částky uvedené ve smlouvách Unie a v jejich součástech se rozumějí bez daně z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně stanoveno jinak. Sazba DPH je stanovena zákonem a v daňových dokladech bude vždy uvedena.

 

II. CENÍK SLUŽEB POSKYTOVATELE

Ceny vybraných služeb jsou uvedeny v Ceníku poskytovaných služeb společnosti Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a. s., který je zveřejněn na www.urmr.cz (dále jen CENÍK). Cena v konkrétní smlouvě může být stranami smlouvy dohodnuta odchylně. CENÍK se netýká poplatků za rozhodčí řízení a úkonů vykonávaných v jeho rámci. Výše poplatků za rozhodčí řízení se řídí Nařízením o nákladech rozhodčího řízení. CENÍK je součástí těchto PODMÍNEK.III. SMLUVNÍ PRÁVA a POVINNOSTI

 1. Postoupení práv a povinností smluvního partnera Unie ze smlouvy, jež se řídí těmito podmínkami, třetí osobě, podléhá souhlasu Unie.
 2. Peněžní závazek vůči Unii je splatný v den, který je jako den splatnosti uveden na výzvě k platbě, či daňovém dokladu, není-li stanoveno jinak. V případě, že je ze strany Unie smluvnímu partnerovi Unie zaslána výzva k platbě, bude daňový doklad vystaven až po zaplacení předmětné částky. Smluvní partner Unie souhlasí se zasíláním výzev k platbě a daňových dokladů v elektronické formě.
 3. V případě prodlení smluvního partnera Unie s úhradou jakéhokoli finančního závazku vůči Unii, vyplývajícího ze smluvního vztahu, vzniká Unii nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Unie na náhradu škody.
 4. V případě prodlení smluvního partnera Unie s úhradou jakéhokoli finančního závazku vůči Unii vyplývajícího ze smluvního vztahu, přičemž toto prodlení bude delší než 14 dní, stávají se jeho ostatní závazky vůči Unii počínaje 15. dnem prodlení splatné. Periodické platby ze smluv se stávají dle tohoto ustanovení splatné v případě, že Unie na ně vystavila výzvu k platbě nebo daňový doklad.
 5. Účinky dle odst. 4. má i vstup smluvního partnera Unie do likvidace nebo zahájení insolvenčního řízení, a to na návrh věřitele nebo samotného dlužníka. O těchto skutečnostech je smluvní partner povinen Unii neprodleně informovat. Porušení této informační povinnosti zakládá nárok Unie požadovat po smluvním partnerovi Unie smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Unie na náhradu škody.
 6. V případě prodlení smluvního partnera Unie s úhradou jakéhokoli finančního závazku vůči Unii vyplývajícího ze smluvního vztahu, přičemž toto prodlení bude delší než 14 dní, ztrácí takový smluvní partner Unie veškeré jemu dosud Unií přiznané slevy a doposud poskytnuté slevy mu mohou být doúčtovány.
 7. Smluvní partner Unie je povinen zaplatit cenu sjednanou ve smlouvě i v případě, že službu sjednanou ve smlouvě nevyužije.

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných Unií, v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku Unie, je Unie oprávněna provést změny nebo úpravy těchto PODMÍNEK. Unie na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace www.urmr.cz vždy v časovém předstihu. Unie je povinna vždy na webové adrese www.urmr.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených PODMÍNEK. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy PODMÍNEK písemně nesdělí Unii svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených PODMÍNEK, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny PODMÍNEK.
 2. V případě, že kterékoli ustanovení těchto PODMÍNEK nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto PODMÍNKY jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení PODMÍNEK ve smlouvách, jejichž součástí tyto PODMÍNKY jsou.
 3. Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Elektronickou poštou je oprávněna doručovat pouze Unie. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.
 4. Veškeré spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo v souvislosti s nimi, se strany zavazují řešit v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem určeným Rozhodčí společností, s. r. o., IČ: 27710891 dle Jednacího řádu vydaného touto společností a zveřejněného na internetové adrese www.rozhodcispolecnost.cz a smluvní strany s tímto výslovně souhlasí. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem Rozhodčí společnosti, s.r.o. před podpisem této smlouvy, jakož i s Poplatkovým řádem, a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této smlouvy.
 5. Smluvní partner Unie tímto souhlasí s tím, aby Unie zpracovávala jeho osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy, a dále za účelem nabízení výrobků a služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas je udělován i k šíření obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Uživatel uděluje souhlas na dobu do jeho odvolání. Zpracování může být prováděno manuálně nebo automaticky, a to i prostřednictvím třetích osob i mimo území České republiky v jiném členském státě EU. Smluvní partner Unie potvrzuje, že je informován o svých právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. včetně toho, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva vyplývající z § 21 tohoto zákona. Smluvní partner Unie souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpřístupněny třetím osobám.


V. PLATNOST a ÚČINNOST

Tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY nabyly platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2011.

 

Archiv

 


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.