Ceník poskytovaných služeb 

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB


Verze URMR - 1 / 11

 

Tento Ceník poskytovaných služeb (dále jen CENÍK) je vydán společností Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. (dále jen Unie).
Všechny ceny uvedené v CENÍKU jsou bez zákonné výše daně z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně stanoveno jinak. Sazba DPH je stanovena zákonem a v daňových dokladech bude vždy uvedena.

 

I. CENA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

CENÍK se netýká poplatků za rozhodčí řízení a úkonů vykonávaných v jeho rámci. Výše poplatků za rozhodčí řízení se řídí Nařízením o nákladech rozhodčího řízení.II. CENÍK MEDIACE

Mediace obchodní:
Pokud je nejméně jedna ze stran mediace identifikována jako podnikatelský subjekt nebo libovolná právnická osoba, je mediace považována za obchodní. Poplatek se stanovuje před zahájením mediace dohodou mezi Unií a stranou nebo stranami, které mediaci objednávají.

Cena za provedení mediace je rozdělena na přímé náklady (cestovné, poštovné atd.) a poplatek za každou hodinu mediace (zahrnující mj. i zpracování podkladů, mapování sporu a identifikaci zájmů a další přípravu). Součástí ceny je zpravidla také dohodnutý bonus za úspěšnou mediaci. Mediace skončí úspěchem, pokud spolu strany sporu uzavřou vzájemnou dohodu.

Přípravou mediace se rozumí seznámení se s příslušnými podklady pro mediaci (jedná se o seznámení se se smlouvami, technickými dokumenty, protokoly apod.). Přípravou mediace není zpracování podkladů, mapování sporu, identifikace zájmů stran a další.

Orientační cena je:
poplatek za každou hodinu mediace 2400,- Kč
poplatek za každou hodinu přípravy mediace 500,- Kč

Cena může být smluvně upravena v konkrétních případech, při zpracování speciálních podkladů nebo dle nároků zadavatele, závisí také na vzdělání a schopností mediátora (například konkrétní osobnost nebo expert v určité oblasti). Záloha před zahájením mediace je standardně účtována ve výši 50 % odhadovaných nákladů. Bonus za vedení mediace je smluvní, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, činí výše bonusu 1,75 % z hodnoty sporu počítané obdobně jako u rozhodčího řízení. Na poplatek za mediaci nelze stejně jako u rozhodčího řízení uplatnit automaticky klientskou slevu.

 

Mediace občanská:
Pokud jsou všechny strany mediace identifikovány jako fyzická osoba – občan nepodnikatel a nejedná se i skrytě o spor s obchodním charakterem, je mediace považována za občanskou. Za občanskou je považovaná i mediace, kdy jednou stranou sporu je občan a druhou stranou sporu je stát nebo jeho organizační složka, obec, kraj nebo jejich orgány. Poplatek za provedení mediace je stanovován dohodou za stejných pravidel jako u mediace obchodní. Mediace občanská je zvýhodněna jako služba občanům slevou 25 % z ceny mediace obchodní (zvýhodnění se nevztahuje na přípravu mediace).

 

III. CENÍK OSTATNÍCH SLUŽEB

Konzultační a poradenské služby:
KONZULTACE (účtováno po 15 minutách) 2400,- Kč / 1 hodina

Administrativní služby:
ZASLÁNÍ DOKUMENTŮ - OBYČEJNĚ 50,- Kč / zásilka
ZASLÁNÍ DOKUMENTŮ - DOPORUČENĚ 85,- Kč / zásilka
KOPÍROVÁNÍ DOKUMENTŮ 5,- Kč / A4
VYHLEDÁVÁNÍ V ARCHÍVU 50,- Kč / 5 minut
CESTOVNÍ NÁHRADY 8,- Kč / km

 

IV. OSTATNÍ

V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných Unií v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku Unie je Unie oprávněna provést změny nebo úpravy tohoto CENÍKU. V případě služeb, jejichž cena není uvedena v tomto CENÍKU, platí cena dohodnutá při uzavření smlouvy, tímto není dotčeno ust. čl. II. CENÍKU.

CENÍK je platný a účinný dnem 1. 5. 2011.

 

Archiv
 


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.