Ceník poskytovaných služeb 

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 

Verze URMR-1/07

 

Tento Ceník poskytovaných služeb (dále jen "CENÍK") je vydán společností Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s (dále jen Unie).

Všechny ceny uvedené v CENÍKU jsou bez zákonné výše daně z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně stanoveno jinak. Sazba DPH je stanovena zákonem a v daňových dokladech bude vždy uvedena.

 

I. CENÍK ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

Ceny za zajištění rozhodčího řízení jsou stanoveny v Nařízení o nákladech rozhodčího řízení, který byl schválen Unií a je přístupný na www.urmr.cz.

CENÍK konkretizuje oblast smluvní spolupráce podle Smlouvy o poskytování rozhodčích služeb a Smlouvy o poskytování služeb ARBIT SERVIS CICERO zejména pak stanoví cenu dalších služeb pro případ vyčerpání služeb Zájemcem v rámci Poplatku registrovaného klienta.

 

II. CENÍK MEDIACE

Mediace obchodní:

Pokud nejméně jedna ze stran mediace je identifikována jako podnikatelský subjekt nebo libovolná právnická osoba, je mediace považována za obchodní. Poplatek se stanovuje před zahájením mediace dohodou mezi Unií a stranou nebo stranami, které mediaci objednávají.

Poplatek za provedení mediace je rozdělen na přímé náklady (cestovné, poštovné atd.), poplatek za každou hodinu přípravy a poplatek za každou hodinu mediace. Součástí ceny je zpravidla také dohodnutý bonus za úspěšnou mediaci. Mediace skončí úspěchem, pokud spolu strany sporu uzavřou vzájemnou dohodu.

Orientační ceny jsou:

 

    REGISTROVANÝ KLIENT OSTATNÍ   
  poplatek za každou hodinu přípravy
(za zpracování podkladů, mapování sporu a identifikaci zájmů a další přípravu)
750,- Kč   1.000,-Kč  
  poplatek za každou hodinu mediace 1.250,- Kč   1.750,-Kč  

 

Ceny mohou být smluvně upraveny v konkrétních případech, při zpracování speciálních podkladů nebo dle nároků zadavatele, závisí také na vzdělání a schopností mediátora (například konkrétní osobnost nebo expert). Záloha před zahájením mediace je standardně účtována ve výši 50% odhadovaných nákladů.

 

Mediace občanská:

Pokud jsou všechny strany mediace identifikovány jako fyzická osoba - občan nepodnikatel a nejedná se i skrytě o spor s obchodním charakterem, je mediace považována za občanskou. Za občanskou je považovaná i mediace, kdy jednou stranou sporu je občan a druhou stranou sporu je stát nebo jeho organizační složka, obec, kraj nebo jejich orgány. Poplatek za provedení mediace je stanovován dohodou za stejných pravidel jako u mediace obchodní. Mediace občanská je zvýhodněna jako služba občanům slevou 25% z ceny mediace obchodní.

 

Zjednodušená mediace:

Jedná se o speciální formu mediace určenou pouze pro klienty ARBIT SERVIS CICERO. Je prováděna korespondenční formu a je poskytována na žádost klienta jako smírčí proces při podání rozhodčí žaloby, před zahájením samotného procesu rozhodčího řízení. Dává stranám možnost ve lhůtě 30 dnů uzavřít smír, což znamená, že nedojde k vyměření rozhodčího poplatku a administrativního paušálu dle Nařízení o nákladech rozhodčího řízení. Za úspěšnou mediaci je považováno dobrovolné splnění nároku popsaného v rozhodčí žalobě před zahájením rozhodčího řízení, popřípadě jiná forma vyřízení sporu, která vedla žalobce k tomu, že dále netrvá na zahájení rozhodčího řízení dle rozhodčí žaloby. Mediační poplatek je stanoven podle hodnoty sporu vyjádřené peněžní částkou (základ mediačního poplatku) a to v sazbě 2%, minimálně 2.000,- Kč. Pro jeho stanovení platí obdobná pravidla jako pro stanovení rozhodčího poplatku. Pokud by hodnota mediačního poplatku byla vyšší než 50% hodnoty rozhodčího poplatku stanoveného dle Nařízení o nákladech rozhodčího řízení, platí jako hodnota mediačního poplatku právě 50% hodnoty rozhodčího poplatku. Pokud žalobce neuvede jinak je požadavek na úhradu mediačního poplatku přenesen k tíži žalovaného jako potřebný náklad na dosažení práv žalobce.

 

III. CENÍK OSTATNÍCH SLUŽEB

 

    REGISTROVANÝ KLIENT OSTATNÍ   
  KONZULTACE 1 hod. 1.500,- Kč   3.000,- Kč  
  ÚČAST NA SEMINÁŘI 5 hod. 1.750,- Kč   3.500,- Kč  
  ÚČAST NA SEMINÁŘI 8 hod. 3.500,- Kč   5.000,- Kč  
  ÚČAST NA SEMINÁŘI 1,5 dne 5.000,- Kč   6.500,- Kč  
  ÚČAST NA SEMINÁŘI 2 dny 6.000,- Kč   7.500,- Kč  
  PREZENTACE 2 hod. 3.000,- Kč   6.000,- Kč  
  SAMOSTATNÝ SEMINÁŘ 8 hod.
(účast max. 25 osob)
25.000,- Kč   35.000,- Kč  

 

 

  ZASLÁNÍ DOKUMENTŮ - OBYČEJNĚ 50,- Kč / zásilka  
  ZASLÁNÍ DOKUMENTŮ - DOPORUČENĚ 70,- Kč / zásilka  
  KOPÍROVÁNÍ DOKUMENTŮ 5,- Kč / A4  
  VYHLEDÁVÁNÍ V ARCHÍVU 50,- Kč / 5 min.  
  CESTOVNÍ NÁHRADY 7,50 Kč / km  

 

 

Veškeré informace týkající se služeb Unie jsou umístěny na internetové adrese www.urmr.cz.

V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných Unií v návaznosti na vývoj právního prostředí a také s ohledem na obchodní politiku Unie je Unie oprávněna provést změny nebo úpravy tohoto CENÍKU. V případě Registrovaných klientů se při změně ceníku postupuje obdobně jako při změně Všeobecných obchodních podmínek.

CENÍK je platný a účinný dnem 1. března 2007.


 

Archiv


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.