Doporučené znění rozhodčích doložek 

"Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi." IMMANUEL KANT

Nové doporučené znění rozhodčích doložek

 

Právní oddělení Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. vypracovalo nové doporučené znění rozhodčích doložek, které podle našeho názoru povede ke zvýšení ochrany práv a právních zvyklostí uživatelů rozhodčího řízení v obchodních vztazích.

 

Důvodem pro vyhotovení nového doporučeného znění rozhodčích doložek se stala některá rozhodnutí obecných soudů z poslední doby, která jsou v přímém rozporu s platnými právními předpisy. Navíc požadavky soudů v těchto rozhodnutích jdou naprosto nad rámec zákona. Přestože jsou takovéto případy zatím spíše ojedinělé, považujeme za důležité na vzniklou situaci obratem reagovat tím, že provedeme preventivní kroky, jež nám v budoucnu umožní pomoci smluvním stranám předejít jakýmkoli komplikacím v souvislosti s možnými negativními dopady takových soudních rozhodnutí na průběh rozhodčího řízení. Podrobnější vysvětlení naleznete zde.

 

Rozhodčí doložka

Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Sofii Pondikasovou, evidenční číslo u ČAK 10348. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Příkop 6, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.

 

Rozhodčí doložka pro řízení vedené on-line

Strany a ručitel se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Sofii Pondikasovou, evidenční číslo u ČAK 10348. Místem, kde bude rozhodčí řízení probíhat je Brno, Příkop 6, PSČ 602 00. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky pět tisíc korun českých a jedna a čtvrt násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, elektronicky (on-line), bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní, technické a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení. Strany se dohodly, že RŘ bude vedeno v prostředí internetu; žaloba včetně příloh se podává elektronicky na podatelně na portálu www.e-arbiter.cz. Strany pověřily rozhodce, aby vytvořil na portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem ("SF"). Strany sjednaly, že po vytvoření SF je podání možno platně činit a důkazy předkládat pouze elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na SF a úkony účastníků a rozhodce s výjimkou rozhodčího nálezu nemusí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Strany výslovně zmocňují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line RŘ převede do písemné formy. Přístupové údaje do SF rozhodce stranám doručí elektronicky na e-mailové adresy nebo provozovatelem poštovních služeb; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz/vyvesni-deska.

 

Poznámka: Ačkoliv je ve výše uvedeném doporučeném znění rozhodčích doložek přímo uvedena konkrétní osoba rozhodce, je možné při použití rozhodčí doložky na toto místo dosadit i jinou osobu ze seznamu rozhodců ad hoc sdružených u Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR. Pokud se však k tomuto kroku rozhodnete, před jeho provedením nás kontaktujte z důvodu ověření, zda vybraná osoba rozhodce nebude ve vztahu ke konkrétním smluvním stranám podjatá, zda bude ve vztahu k vedení řízení dostatečně časově flexibilní a zda má kapacitu na řešení určitého objemu sporů v budoucnu.  

 


 

Znění dalších rozhodčích doložek

 

Níže uvedené znění rozhodčích doložek a smluv o rozhodci je platné a zcela v souladu se zněním a požadavky zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Narozdíl od nového doporučeného znění tyto rozhodčí doložky obsahují odkaz na cenu rozhodčího řízení a způsob jmenování rozhodce prostřednictvím třetí osoby určené smluvními stranami. Ačkoliv zákon toto zcela jednoznačně umožňuje (viz ustanovení § 7: „rozhodce může být určen i stranami dohodnutou osobou nebo způsobem uvedeným v pravidlech pro rozhodčí řízení podle § 19 odst. 4“), soudní praxe toto zcela úmyslně a protizákonně nerespektuje. Proto doporučujeme používat nové doporučené znění rozhodčích doložek, díky čemuž se vyhnete všem potenciálním problémům s nepředvídatelnými rozhodnutími obecných soudů. 

 

 Rozhodčí doložka I.

(rozhodování sporu jediným rozhodcem podle zásad spravedlnosti)

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Příkop 6, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

 

Rozhodčí doložka II.
(rozhodování sporu jediným rozhodcem)

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Příkop 6, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

 

Rozhodčí doložka III.
(rozhodování sporu tříčlenným rozhodčím senátem podle zásad spravedlnosti)

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před senátem složeným ze tří rozhodců ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ všechny rozhodce a určil předsedajícího rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodců a určení předsedajícího zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Příkop 6, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodců a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určili cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případnými vybranými rozhodci zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodců na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedli v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodli dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydali bez odůvodnění, a souhlasí, že rozhodci mohou pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu je zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodců rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u předsedajícího rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

 

Rozhodčí doložka IV.
(rozhodování sporu tříčlenným rozhodčím senátem)

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před senátem složeným ze tří rozhodců ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ všechny rozhodce a určil předsedajícího rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodců a určení předsedajícího zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Příkop 6, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodců a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určili cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případnými vybranými rozhodci zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodců na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedli v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodnutí vydali bez odůvodnění, a souhlasí, že rozhodci mohou pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu je zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodců rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u předsedajícího rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

 

Rozhodčí doložka V.
(rozhodování sporu jediným rozhodcem podle zásad spravedlnosti v Řízení on-line)

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní, technické a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany sjednaly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení. Strany se dohodly na RŘ ve formě on-line, kdy je řízení vedeno v prostředí sítí elektronických komunikací; žaloba včetně příloh se podává elektronicky na podatelně na portálu www.e-arbiter.cz. Strany pověřily rozhodce, aby vytvořil na portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem ("SF"). Místem uložení SF a konání RŘ je Brno. Přístupové údaje do SF rozhodce stranám doručí elektronicky na e-mailové adresy nebo provozovatelem poštovních služeb; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz. Strany sjednaly, že po vytvoření SF je podání možno platně činit a důkazy předkládat pouze elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na SF a úkony účastníků a rozhodce s výjimkou rozhodčího nálezu nemusí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Strany výslovně zmocňují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line RŘ převede do písemné formy.

 

Rozhodčí doložka VI.
(rozhodování sporu jediným rozhodcem v Řízení on-line)

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, bez ústního jednání, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní, technické a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany sjednaly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení. Strany se dohodly na RŘ ve formě on-line, kdy je řízení vedeno v prostředí sítí elektronických komunikací; žaloba včetně příloh se podává elektronicky na podatelně na portálu www.e-arbiter.cz. Strany pověřily rozhodce, aby vytvořil na portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem ("SF"). Místem uložení SF a konání RŘ je Brno. Přístupové údaje do SF rozhodce stranám doručí elektronicky na e-mailové adresy nebo provozovatelem poštovních služeb; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz. Strany sjednaly, že po vytvoření SF je podání možno platně činit a důkazy předkládat pouze elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na SF a úkony účastníků a rozhodce s výjimkou rozhodčího nálezu nemusí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Strany výslovně zmocňují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line RŘ převede do písemné formy. 

 

 Vzor smlouvy o rozhodci I.
(rozhodování sporu jediným rozhodcem podle zásad spravedlnosti)

Majetkový spor o .................., který mezi stranami vznikl ze smlouvy o .................... uzavřené mezi nimi dne ......................, bude v souladu se z. č. 216/1994 Sb. rozhodnut v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Strany výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Příkop 6, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

 

Vzor smlouvy o rozhodci II.
(rozhodování sporu jediným rozhodcem)

Majetkový spor o .................., který mezi stranami vznikl ze smlouvy o .................... uzavřené mezi nimi dne ......................, bude v souladu se z. č. 216/1994 Sb. rozhodnut v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Strany výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Příkop 6, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

 

Vzor smlouvy o rozhodci III.
(rozhodování sporu tříčlenným rozhodčím senátem podle zásad spravedlnosti)

Majetkový spor o .................., který mezi stranami vznikl ze smlouvy o .................... uzavřené mezi nimi dne ......................, bude v souladu se z. č. 216/1994 Sb. rozhodnut v rozhodčím řízení ("RŘ") před senátem složeným ze tří rozhodců ad hoc. Strany výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ všechny rozhodce a určil předsedajícího rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodců a určení předsedajícího zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Příkop 6, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodců a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určili cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případnými vybranými rozhodci zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodců na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedli v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodli dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydali bez odůvodnění, a souhlasí, že rozhodci mohou pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu je zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodců rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u předsedajícího rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

 

Vzor smlouvy o rozhodci IV.
(rozhodování sporu tříčlenným rozhodčím senátem)

Majetkový spor o .................., který mezi stranami vznikl ze smlouvy o .................... uzavřené mezi nimi dne ......................, bude v souladu se z. č. 216/1994 Sb. rozhodnut v rozhodčím řízení ("RŘ") před senátem složeným ze tří rozhodců ad hoc. Strany výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ všechny rozhodce a určil předsedajícího rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodců a určení předsedajícího zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Příkop 6, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodců a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určili cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případnými vybranými rozhodci zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodců na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedli v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodnutí vydali bez odůvodnění, a souhlasí, že rozhodci mohou pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu je zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodců rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u předsedajícího rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

 

Vzor smlouvy o rozhodci V.
(rozhodování sporu jediným rozhodcem podle zásad spravedlnosti v Řízení on-line)

Majetkový spor o .................., který mezi stranami vznikl ze smlouvy o .................... uzavřené mezi nimi dne ......................, bude v souladu se z. č. 216/1994 Sb. rozhodnut v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Strany výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní, technické a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany sjednaly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení. Strany se dohodly na RŘ ve formě on-line, kdy je řízení vedeno v prostředí sítí elektronických komunikací; žaloba včetně příloh se podává elektronicky na podatelně na portálu www.e-arbiter.cz. Strany pověřily rozhodce, aby vytvořil na portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem ("SF"). Místem uložení SF a konání RŘ je Brno. Přístupové údaje do SF rozhodce stranám doručí elektronicky na e-mailové adresy nebo provozovatelem poštovních služeb; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz. Strany sjednaly, že po vytvoření SF je podání možno platně činit a důkazy předkládat pouze elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na SF a úkony účastníků a rozhodce s výjimkou rozhodčího nálezu nemusí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Strany výslovně zmocňují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line RŘ převede do písemné formy.

 

Vzor smlouvy o rozhodci VI.
(rozhodování sporu jediným rozhodcem v Řízení on-line)

Majetkový spor o .................., který mezi stranami vznikl ze smlouvy o .................... uzavřené mezi nimi dne ......................, bude v souladu se z. č. 216/1994 Sb. rozhodnut v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Strany výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, bez ústního jednání, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní, technické a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany sjednaly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení. Strany se dohodly na RŘ ve formě on-line, kdy je řízení vedeno v prostředí sítí elektronických komunikací; žaloba včetně příloh se podává elektronicky na podatelně na portálu www.e-arbiter.cz. Strany pověřily rozhodce, aby vytvořil na portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem ("SF"). Místem uložení SF a konání RŘ je Brno. Přístupové údaje do SF rozhodce stranám doručí elektronicky na e-mailové adresy nebo provozovatelem poštovních služeb; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz. Strany sjednaly, že po vytvoření SF je podání možno platně činit a důkazy předkládat pouze elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na SF a úkony účastníků a rozhodce s výjimkou rozhodčího nálezu nemusí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Strany výslovně zmocňují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line RŘ převede do písemné formy.

 

Prohlášení rozhodců o ceně rozhodčího řízení
k rozhodčím doložkám a smlouvám o rozhodci oznáčených I. - VI.

 

My níže uvedení,
 

JUDr. Milan Bedroš, Mgr. Adam Bezděk, JUDr. Alois Deutsch, Mgr. Robert Cholenský, Doc. Ing. Jan Jetmar, CSc., JUDr. Jáchym Kanarek, Mgr. Sofie Pondikasová, Ing. Jiří Rokyta, Ing. Arch. Tomáš Růžička, Mgr. Jan Šarman, Mgr. Robert Waschka,
 

tímto prohlašujeme, že budeme-li vybráni jako rozhodci ad hoc, či členové rozhodčího senátu k projednání a rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení předsedou představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení, a.s. nebo jím pověřenou osobou, přičemž rozhodčí smlouvou budeme pověřeni k tomu, abychom určili cenu, za kterou bude rozhodčí řízení provedeno, určíme cenu rozhodčího řízení tak, jak je uvedeno v prohlášení rozhodců o ceně RŘ.


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.