Spolupracující rozhodci 

 "Důkazy mají větší platnost než svědci." MARCUS TULLIUS CICERO

Seznam rozhodců sdružených u Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR (profily rozhodců najdete níže) zahrnuje profesionály z mnoha oblastí. Mezi těmito arbitry naleznete nejen advokáty s různými specializacemi, ale také např. experty na technické obory, stavebnictví, informační technologie apod. Jsou tak schopni posuzovat a rozhodovat spory nejen z hlediska spravedlnosti, ale také jako odborníci na konkrétní problematiku. Kromě odborné způsobilosti jsou rozhodci spolupracující s Unií povinni dodržovat také jednoznačně stanovená pravidla. Jedná se např. o Etický kodex, který arbitry zavazuje k poctivému a čestnému chování, k objektivnímu rozhodování, mlčenlivosti ohledně rozhodovaných sporů, neúplatnosti, zdvořilosti a poctivosti. Komplex řádů a pravidel, veřejně dostupných komukoliv, je tak další zárukou spravedlivé a transparentní práce rozhodců. 

Dle novely zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů jsou oprávněni spory vzniklé ze spotřebitelských smluv projednávat a rozhodovat pouze rozhodci zapsaní na seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Ministerstvo zapíše do svého seznamu rozhodců na žádost osobu, jež splňuje zákonem předepsané předpoklady (způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání v oboru právo atd.) a poskytne zákonem vyžadované náležitosti. Ačkoliv řešení spotřebitelských sporů není hlavní činností žádného z rozhodců spolupracujících s Unií, někteří z nich na uvedeném seznamu jsou již zapsáni a jsou tak připraveni rozhodovat i tyto spory.

 

My níže uvedení tímto prohlašujeme, že budeme-li vybráni jako rozhodci ad hoc, či členové rozhodčího senátu k projednání a rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení předsedou představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení, a.s. nebo jím pověřenou osobou, přičemž rozhodčí smlouvou budeme pověřeni k tomu, abychom určili cenu, za kterou bude rozhodčí řízení provedeno, určíme cenu rozhodčího řízení tak, jak je uvedeno v prohlášení rozhodců o ceně RŘ.

 

 

JUDr. Milan Bedroš

Mgr. Adam Bezděk

JUDr. Alois Deutsch

Mgr. Robert Cholenský

Doc. Ing. Jan Jetmar, CSc.

JUDr. Jáchym Kanarek

Mgr. Sofie Pondikasová

Ing. Jiří Rokyta

Ing. Arch. Tomáš Růžička

Mgr. Jan Šarman

Mgr. Robert Waschka


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.