News 

Otevřít velké foto

29.03.2019 - Neosvobození od placení zbytku pohledávek v oddlužení

Tento článek nepojednává o všech možnostech, kdy může dojít k neosvobození insolvenčním soudem od hrazení zbytku pohledávek v insolvenčním řízení, soustředí se na situaci, která vznikne v průběhu oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.03.2019 - Některé problematické otázky evidence skutečných majitelů

Účelem tohoto článku je upozornit na některé sporné, nevyjasněné či problematické otázky spojené s novým institutem evidence skutečných majitelů, a to jak po věcné, tak i procesní stránce, a přispět tak do diskuse o dopadech a změnách nové právní úpravy.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.03.2019 - Ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu

V systému prostředků právní ochrany proti nezákonné činnosti správního orgánu nalezneme vedle žaloby proti rozhodnutí správního orgánu a žalobě proti nečinnosti, také žalobu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

28.02.2019 - Rozhodčí řízení: Ekonomická nezávislost rozhodce

V souvislosti s právní úpravou tzv. arbitrážních center a rozhodců ad hoc v zákoně č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, byla v minulosti často diskutována otázka nezávislosti a nestrannosti rozhodce.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.02.2019 - Přijetí zákona o zpracování osobních údajů

Poslanecká sněmovna dne 5. prosince 2018 schválila návrh zákona o zpracování osobních údajů a doprovodného zákona provádějícího změny v souvisejících předpisech. Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona po osmi měsících od jeho předložení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.02.2019 - Akcionářská žaloba a povinnost hradit soudní poplatek

Podle § 371 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) může kvalifikovaný akcionář uplatňovat vůči členu představenstva nebo dozorčí rady náhradu újmy a podat za společnost tzv. akcionářskou žalobu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.01.2019 - Odpovědnost odpovědného zástupce dle živnostenského zákona

Odpovědný zástupce dle zákona č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání, ve znění změn a doplňků je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.01.2019 - Je rozhodce vázán judikaturou soudů?

V právní praxi rozhodčího řízení je občas řešena otázka, nakolik je rozhodce vázán judikaturou vyšších soudů, tj. zejména Nejvyššího soudu (dále též jen "Nejvyšší soud") a Ústavního soudu České republiky (dále též jen "Ústavní soud").

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.01.2019 - Primární a sekundární pohledávky v insolvenčním řízení

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nerozlišuje mezi závazky dlužníka tzv. "hodnotovou" úroveň závazků dlužníka, přestože existuje členění závazků na tzv. primární a  sekundární.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.12.2018 - Podmínky pro přiznání odkladu vykonatelnosti rozhodčího nálezu

Rozhodčí nález je meritorním rozhodnutím v rozhodčím řízení, čímž se po uplynutí pariční lhůty stává vykonatelným právním titulem, na základě kterého se oprávněný může domáhat výkonu/exekuce rozhodčího nálezu vůči povinnému.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek