Organizační statut 

ORGANIZAČNÍ STATUT


 

I.

Preambule

 

 1. Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. (dále také "Unie") po stránce organizační, ekonomické a technické zabezpečuje činnost rozhodců, tj. fyzických osob zapsaných v Seznamu rozhodců vedeném Unií (dále jen "Seznam rozhodců") při rozhodování sporů podle zákona č.216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o rozhodčím řízení"). Unie tak zajišťuje vedení rozhodčího řízení po stránce hospodářské a za tím účelem vede bankovní účet, na který inkasuje peněžní prostředky z poplatků za rozhodčí řízení. Unie hradí ty náklady rozhodčího řízení, které nenesou jeho účastníci, hradí odměny a náhrady hotových výdajů rozhodců a také vlastní režijní náklady.
 2. Unie dále po stránce organizační, ekonomické a technické zabezpečuje činnost mediátorů, tj. fyzických osob zapsaných v Seznamu mediátorů vedeném Unií (dále jen "Seznam mediátorů"). Unie zajišťuje vedení mediačního řízení po stránce hospodářské a za tím účelem vede bankovní účet, na který inkasuje peněžní prostředky z poplatků za mediaci. Unie hradí ty náklady mediačního řízení, které nenesou jeho účastníci, hradí odměny a náhrady hotových výdajů mediátorů a také vlastní režijní náklady.

 

II.

Rozhodci

 

 1. Rozhodcem může být pouze fyzická osoba splňující předpoklady dle Zákona o rozhodčím řízení.
 2. Rozhodce je při výkonu rozhodovací činnosti nezávislý.
 3. Rozhodce je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, pokud nebyl této povinnosti zproštěn ve smyslu § 6 Zákona o rozhodčím řízení.

 

III.

Mediátoři

 

 1. Mediátorem může být pouze fyzická osoba, která je zletilá, způsobilá k právním úkonům a bezúhonná.
 2. Mediátor je při výkonu své činnosti nezávislý, nestranný a neúplatný.
 3. Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s činností mediátora.

 

IV.

Správce Seznamu

 

 1. Unie vede Seznam rozhodců a Seznam mediátorů. Činnosti spojené s vedením Seznamů vykonává Správce Seznamu, přičemž pro oba seznamy to může být jedna osoba.
 2. Správce Seznamu jmenuje a odvolává představenstvo Unie.
 3. Správce Seznamu především určuje rozhodce či mediátora pro jednotlivé spory, rozhoduje o vyloučení rozhodce (člena rozhodčího senátu) nebo mediátora z důvodu jeho podjatosti na základě námitky uplatněné účastníkem sporu, dává pokyn k vyplacení určené odměny rozhodců a mediátorů. Při své činnosti Správce Seznamu využívá administrativního zázemí a služeb Unie.
 4. Správce Seznamu je za výkon své funkce odpovědný Unii.
 5. Správce Seznamu se může bez udání důvodu své funkce vzdát. O tomto je však povinen písemně informovat člena představenstva Unie. Zánik funkce Správce Seznamu nastává uplynutím 10 dnů ode dne oznámení doručenému členu představenstva Unie.

 

V.

Administrátor

 

 1. Administrátor odpovídá za řádný administrativní chod Unie.
 2. Administrátora jmenuje a odvolává představenstvo Unie.
 3. Administrátor je za výkon své funkce odpovědný Unii.
 4. Administrátor zejména vykonává tyto činnosti:
  • vede evidenci spisů, ve kterých je oprávněn vyznačit nahlášenou změnu adresy účastníka sporu,
  • po doručení rozhodčí žaloby přidělí žalobě číslo jednací a rozhodčí žalobu předá Rozhodci určenému Správcem Seznamu, se kterým úzce spolupracuje,
  • po podpisu Smlouvy o mediaci přidělí sporu číslo jednací a předá spis mediátorovi určenému Správcem Seznamu, se kterým úzce spolupracuje,
  • zjišťuje zaplacení poplatků za rozhodčí či mediační řízení a oznamuje zaplacení rozhodci či mediátorovi a je tak oprávněn jménem Unie zaslat výzvu na zaplacení poplatku,
  • zajišťuje doručování písemností dle Jednacího řádu a Pravidel mediačního řízení,
  • ustanovuje opatrovníka pro doručování účastníkovi sporu,
  • umožňuje nahlédnutí do spisu účastníkům sporu,
  • na rozhodčích nálezech vyznačuje doložku o právní moci rozhodčího nálezu.
 5. Administrátor je povinen zařídit vypravení písemností určené k přepravě nejpozději do tří pracovních dnů poté, co mu byly písemnosti předány rozhodcem či mediátorem. Tito zároveň dávají Administrátorovi pokyn jakým způsobem má být písemnost doručována.
 6. Administrátor vede knihu veškeré přijaté a odeslané pošty.
 7. Administrátor vede spisy takovým způsobem, že veškeré písemnosti a záznamy zakládá do spisu chronologicky a průběžně je čísluje podle data, kdy byly doručeny rozhodci, mediátorovi nebo Unii nebo kdy byly rozhodcem, mediátorem nebo Administrátorem vyhotoveny.
 8. Administrátor dbá o náležitou péči o spisový materiál, zejména tedy zajistí, aby písemnosti ve spise obsažené byly pevně spojeny a byly ukládány v jednotném spisovém obalu.
 9. Administrátor předá do 30 dnů od právní moci rozhodčího nálezu spis do úschovy okresnímu soudu podle ustanovení § 29 odst. 2 Zákona o rozhodčím řízení.
 10. Administrátor může pověřit provedením dílčích úkonů třetí osobu.

 

VI.

Zahájení řízení

 

 1. Doručení rozhodčí žaloby oznámí Administrátor Správci Seznamu, který je povinen vybrat ze Seznamu rozhodců rozhodce, který spor projedná a rozhodne.
 2. Administrátor též oznamuje Správci Seznamu uzavření Smlouvy o mediaci, a ten je povinen vybrat ze Seznamu mediátorů mediátora, který bude spor projednávat.
 3. Administrátor přidělí sporu číslo jednací a založí spis, který předá obratem určenému rozhodci nebo mediátorovi. Číslo jednací je tvořeno rokem, ve kterém byla rozhodčí žaloba podána u Unie nebo uzavřena Smlouva o mediaci, za lomítkem je číslo kalendářního týdne, ve kterém byla rozhodčí žaloba podána u Unie nebo uzavřena Smlouva o mediaci, a za dalším lomítkem je pořadové číslo udávající pořadí rozhodčí žaloby došlé v průběhu jednoho kalendářního týdne Unii nebo pořadí uzavřené Smlouvy o mediaci. Pro mediačních řízení je před jednací číslo, vytvořené výše uvedeným postupem určeno předčíslí 11, pro zjednodušené mediace předčíslí 22. Ve spise je Administrátor povinen vyznačit datum doručení rozhodčí žaloby Unii, datum předání spisu s rozhodčí žalobou rozhodci.
 4. V případě, že účastník sporu, který je poplatníkem poplatku podle Nařízení o nákladech rozhodčího řízení, neuhradí zcela poplatek k jakému byl povinen, vyzve Administrátor takového účastníka k úhradě poplatku s uvedením jeho výše a lhůtou k úhradě v délce 7 dnů od doručení výzvy.
 5. Uhrazení poplatku účastníkem řízení nebo složení zálohy na mediaci, oznámí Administrátor neprodleně rozhodci či mediátorovi a o úhradě poplatku provede ve spise písemný záznam. Rozhodce po tomto oznámení postupuje dále v řízení tak, aby byly dodrženy lhůty pro vydání rozhodnutí dle Jednacího řádu. Za tímto účelem vyzve Administrátora, aby žalovanému účastníku zaslal rozhodčí žalobu včetně k ní připojených příloh a to s výzvou k vyjádření.

 

VII.

Rozhodnutí a smírčí dohoda

 

 1. Písemné vyhotovení rozhodčího nálezu nebo usnesení musí být podepsané Rozhodcem a pořizuje se alespoň v takovém počtu, aby jedno vyhotovení mohlo být doručeno každému z účastníků sporu a jedno vyhotovení zůstalo ve spise rozhodčího řízení.
 2. Doložka o právní moci rozhodnutí se připojí na žádost účastníka na písemné vyhotovení rozhodnutí jím předložené. Doložka je opatřena podpisem Administrátora s uvedením data, kdy rozhodnutí nabylo právní moci a datem připojení doložky.
 3. Smírčí dohoda, uzavřená v mediačním řízení musí být podepsaná stranami i mediátorem a pořizuje se alespoň v takovém počtu, aby jedno vyhotovení mohlo být doručeno každému z účastníků sporu a jedno vyhotovení zůstalo ve spise.

 

VIII.

Protokol o ústním jednání v rozhodčím řízení

 

 1. Protokol musí obsahovat podstatné skutečnosti sdělené při ústním jednání, označení projednávané věci a dále pak označení přítomných účastníků a dalších osob.
 2. Protokol o ústním jednání je zapisován za pomocí dostupné kancelářské techniky (počítač, psací stroj, .) a je hlasitě diktován rozhodcem.
 3. V případě, že účastník řízení trvá na přesné citaci toho co zaznělo u ústního jednání, rozhodne rozhodce o důvodnosti takového požadavku a takovou skutečnost vždy poznamená do protokolu.
 4. Po ukončení ústního jednání je protokol vytištěn a předložen účastníkům k podpisu. Nakonec protokol podepíše rozhodce a účastnil-li se úkonu zapisovatel tak musí být připojeno i jméno a podpis takové osoby.
 5. Není-li možné zajistit přímo u ústního jednání zápis protokolu, lze ústní jednání zaznamenat pomocí dostupné záznamové techniky a z tohoto záznamu pořídit dodatečně přepis do formy protokolu. Takový protokol musí obsahovat podpis rozhodce a dále pak podpis a uvedení osoby, která protokol z pořízeného záznamu přepsala.

 

IX.

Další činnosti v souvislosti s rozhodčím či mediačním řízením

 

 1. Rozhodce a mediátor jsou oprávněni dávat Administrátorovi pokyny a takové pokyny činit průkazným a srozumitelným způsobem.
 2. Požádá-li účastník předem o nahlédnutí do spisu, umožní Administrátor takové nahlížení v zejména sídle Unie a pod vlastním dohledem. O nahlížení do spisu se pořizuje písemný záznam.

 

X.

Účinnost

 

Tento Organizační statut nabývá účinnosti dnem 7. srpna 2006.


 

Archiv


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.