Organizační a konstituční řád Seznamu rozhodců 

Organizační a konstituční řád Seznamu rozhodců


ČÁST PRVNÍ
KONSTITUČNÍ ŘÁD SEZNAMU ROZHODCŮ

 

§1 

 1. Zřizuje se Seznam rozhodců příslušných k projednání rozhodčího řízení ad hoc na základě dohody stran sporu.
 2. Seznam rozhodců je veřejně přístupný seznam rozhodců, kteří projevili souhlas s vedením rozhodčího řízení podle Jednacích řádů rozhodčího řízení a kteří projevili souhlas s tím, že budou způsobem předvídatelným na základě projevu vůle stran rozhodčí doložky a Jednacího řádu rozhodovat spory stran rozhodčí smlouvy (doložky).

 

§2

 1. Seznam rozhodců vede na základě zmocnění rozhodců Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a. s. (dále jen „Unie“). Unie je povinna evidovat a zveřejňovat změny v obsahu Seznamu rozhodců.


ČÁST DRUHÁ
ORGANIZAČNÍ ŘÁD SEZNAMU ROZHODCŮ

 

Náležitosti rozhodce

§3 

 1. Rozhodcem může být občan České republiky, který je zletilý a způsobilý k právním úkonům, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, je bezúhonný, s dosaženým vysokoškolským vzděláním.
 2. Cizinec může být rozhodcem, je-li podle práva svého státu způsobilý k právním úkonům, postačí však, je-li způsobilý k právním úkonům podle práva České republiky; v ostatním platí ustanovení odstavce č. 1).
 3. Rozhodci si ujednali, že do Seznamu rozhodců může být přijata a zapsána osoba s jiným než vysokoškolským vzděláním za předpokladu, že její odborná způsobilost a profesní odbornost nedostatek vzdělání vynahrazují.

 

Zápis do Seznamu rozhodců

§4 

 1. Rozhodce může být zapsán na Seznam rozhodců pouze na vlastní žádost.
 2. O zapsání na Seznam rozhodců rozhoduje na základě pověření rozhodců představenstvo Unie.
 3. Představenstvo o žádosti rozhoduje většinou hlasů členů přítomných projednání žádosti rozhodce. O datu konání projednání žádosti musí být uvědoměni všichni členové představenstva s náležitým předstihem. Místem projednání žádosti je korespondenční adresa Unie: Cejl 91, 602 00 Brno.
 4. Představenstvo je schopno usnášení pouze v případě, kdy je projednání žádosti přítomna alespoň polovina členů představenstva.
 5. Žádost o zápis do Seznamu rozhodců bude po jejím přijetí do data rozhodnutí o této žádosti zveřejněna na internetové adrese www.urmr.cz. Ostatní rozhodci se mohou k žádosti o zápis nového rozhodce vyjádřit, popřípadě zaslat své námitky.
 6. Na zápis na Seznam rozhodců není právní nárok.
 7. Je-li žádost rozhodce o zápis na Seznam rozhodců zamítnuta, může podat dodatečnou žádost až po uplynutí 12 měsíců od doručení předcházejícího rozhodnutí, popřípadě od vydání rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis na Seznam rozhodců.


Vyškrtnutí ze Seznamu rozhodců

§5 

 1. Rozhodce může být vyškrtnut ze Seznamu rozhodců na základě vlastní žádosti (odstoupení ze Seznamu), případně může být vyloučen.
 2. Členství na Seznamu rozhodců zaniká taktéž smrtí rozhodce.
 3. Odstoupit ze Seznamu může rozhodce písemným projevem vůle, který bude doručen Unii.
 4. O vyloučení rozhodce rozhoduje z pověření rozhodců představenstvo Unie. Není-li uvedeno jinak, platí u rozhodování o vyloučení rozhodce ustanovení § 4.
 5. Rozhodnutí o vyloučení rozhodce ze Seznamu rozhodců je účinné zveřejněním v Seznamu rozhodců. Unie je povinna zveřejnění provést bezodkladně. Není-li výslovné vůle stran sporu, nebude rozhodce ode dne rozhodnutí o vyloučení do dne zveřejnění rozhodovat nové spory.
 6. Vyloučení rozhodce ze Seznamu rozhodců se nedotýká již probíhajících rozhodčích řízení, ledaže by došlo ke skutečnostem předvídaným v ust. § 4 Jednacího řádu.
 7. Není-li uvedeno jinak, vztahují se předcházející ustanovení i na postup při odstoupení rozhodce.

 

Ustanovování rozhodců

§6 

 1. Není-li dohody stran sporu, který z rozhodců zapsaných na Seznamu rozhodců má projednat a rozhodnout jejich spor, sjednali si rozhodci, že výběr příslušného rozhodce pověřeného rozhodováním sporu provede Správce Seznamu rozhodců.
 2. Správce vybere osobu rozhodce dle vlastní úvahy s přihlédnutím k povaze sporu a s ohledem na vzdělání a profesní zaměření rozhodce.


Závěrečná ustanovení

§7 

 1. Tento Organizační a konstituční řád je platný a účinný dnem 15. listopadu 2005. 

 


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.