Jednací řád Rozhodčího řízení 

JEDNACÍ ŘÁD ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ
VEDENÉHO ROZHODCI SDRUŽENÝMI U
UNIE PRO ROZHODČÍ A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR, A.S.
(ve znění novely ze dne 12. února 2007)


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

 1. Jednací řád rozhodčího řízení upravuje postup rozhodců a účastníků v  rozhodčím řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků.
 2. Posláním Jednacího řádu rozhodčího řízení je i snaha posílit čestné plnění povinností a úctu k právům jiných osob.
 3. Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a .s. (dále také "Unie") po stránce organizační, ekonomické a technické zabezpečuje činnost rozhodců, tj. fyzických osob zapsaných v Seznamu rozhodců vedeném Unií (dále jen "Seznam rozhodců") při rozhodování sporů podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o rozhodčím řízení").
 4. Unie řádně schválila tento Jednací řád rozhodčího řízení (dále jen "Jednací řád") jímž se budou řídit rozhodci zapsaní v Seznamu rozhodců vedeném Unií (dále jen "Rozhodci").
 5. V rozhodčím řízení jsou Rozhodci projednávány a rozhodovány spory vymezené k rozhodování podle Zákona o rozhodčím řízení (dále jen "spory"), které nebyly splněny dobrovolně a přitom je dána pravomoc Rozhodců pro daný spor.
 6. Jednací řád rozhodčího řízení je v  platném a účinném znění uveřejněn na internetové adrese www.urmr.cz. V případě, že Unie přijme změnu tohoto Jednacího řádu, je taková změna účinná od okamžiku zveřejnění na uvedené internetové adrese, nemá-li být změna účinná od pozdějšího data výslovně uvedeného.
 7. Unie také řádně schválila Organizační statut, který je uveřejněn na internetové adrese www.urmr.cz.
 8. Za spor s mezinárodním prvkem je považován spor, v němž alespoň jedna ze stran nemá bydliště či sídlo na území České či Slovenské republiky nebo má být na základě dohody stran rozhodováno podle jiného než českého práva

 

HLAVA DRUHÁ

ROZHODCI

Pravomoc

§ 2

 1. Rozhodci rozhodují spory, jestliže je jejich pravomoc pro daný spor založena platnou rozhodčí smlouvou sepsanou podle Zákona o rozhodčím řízení, a podle které si účastníci takové smlouvy dohodli, že jejich spory budou rozhodovány v  rozhodčím řízení buď před jediným rozhodcem nebo před senátem složeným ze tří rozhodců, a to podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž všichni rozhodci jsou zapsáni v  Seznamu rozhodců vedeném Unií a budou určeni podle Jednacího řádu rozhodčího řízení Správcem Seznamu rozhodců. Rozhodčí smlouva může být uzavřena  ve vztahu k jednotlivému již vzniklému sporu (smlouva o rozhodci) nebo se může týkat všech sporů, které by v  budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka). V rozhodčí smlouvě lze rozhodce nebo rozhodčí senát pověřit k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti.
 2. Rozhodce je oprávněn rozhodovat o své pravomoci. Dospěje-li k závěru, že jeho pravomoc k  rozhodnutí není dána, rozhodne usnesením o zastavení řízení.
 3. Kterákoli ze stran může písemně, nejpozději při prvním úkonu v řízení, podat námitku nedostatku pravomoci. Námitky musí obsahovat přesné vylíčení skutečností a důvodů, v nichž strana nedostatek pravomoci spatřuje.

 

Vyloučení Rozhodce

§3

 1. Rozhodce (člen rozhodčího senátu) je vyloučen z projednání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.
 2. Každý z účastníků je oprávněn uplatnit námitku podjatosti Rozhodce (člena rozhodčího senátu), to však nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícího se věci samé.
 3. Rozhodce (člen rozhodčího senátu) je povinen informovat bez zbytečného odkladu účastníky sporu o okolnostech, pro které by mohl být vyloučen pro podjatost.
 4. Rozhodce je možno vyloučit z projednání a rozhodnutí věci, pokud bez řádné omluvy a důvodu neučinil v řízení po dobu dvou měsíců, v případě expresního řízení 1 měsíc, žádný úkon. Podnět k vyloučení rozhodce z důvodů nečinnosti může podat kterákoli ze stran sporu písemným podáním adresovaným Správci seznamu.
 5. O vyloučení Rozhodce (člena rozhodčího senátu) z důvodu jeho podjatosti či nečinnosti rozhoduje na základě uplatněné námitky nebo ex offo Správce Seznamu.
 6. Bude-li rozhodnuto o vyloučení Rozhodce (člena rozhodčího senátu), bude Správcem Seznamu neprodleně jmenován nový Rozhodce (člen rozhodčího senátu).

 

Odmítnutí funkce

§4

 1. Rozhodce není povinen přijmout funkci rozhodce.
 2. Odepře-li Rozhodce přijmout funkci rozhodce nebo se jí z vážných důvodů potom co funkci přijal vzdá nebo ji nemůže nadále vykonávat, bude Správcem Seznamu neprodleně jmenován nový Rozhodce.

 

HLAVA TŘETÍ

ÚKONY ROZHODCE A ÚČASTNÍKŮ

Doručování

§ 5

 1. Písemnosti jsou účastníkům řízení primárně doručovány na adresy uvedené v listinách obsahujících rozhodčí smlouvu a zakládajících pravomoc Rozhodce k rozhodování věci. Mohou však být doručovány i na jakoukoli jinou, rozhodci známou adresu. Účastníci podpisem rozhodčí smlouvy tak potvrdili, že jsou schopni na jimi uvedené adrese přebírat listovní zásilky a jedná se o jejich řádnou doručovací adresu. Případnou změnu doručovací adresy jsou účastníci povinni bezodkladně oznámit Unii, jinak na takovou změnu adresy nebude brán zřetel.
 2. Jestliže se nepodařilo doručit písemnost na poslední známou adresu účastníka podle odst.1, který si nezvolil ani právního zástupce ani zmocněnce k přijímání písemností, a aniž platí fikce doručení dle odst. 7 a 8, je Rozhodce oprávněn jmenovat takovému účastníkovi opatrovníka k přijímání písemností a písemnosti se tak následně doručují pouze tomuto opatrovníkovi, přičemž usnesení o jeho jmenování bude zveřejněno po dobu 7 dnů na www.urmr.cz.
 3. Má-li účastník v řízení právního zástupce s procesní plnou mocí, doručuje se pouze tomuto zástupci. Účastník je povinen vždy řádně informovat o svém právním zastoupení a jeho změnách. Pokud má účastník v řízení něco vykonat osobně, doručuje se písemnost i jemu.
 4. Má-li účastník v řízení obecného zmocněnce jemuž udělil plnou moc, musí být podpisy na této plné moci úředně ověřeny. V téže věci může mít účastník současně jen jednoho zvoleného zástupce.
 5. V případě, že účastník po zahájení řízení změnil adresu, aniž to oznámil písemně Rozhodci přímo nebo prostřednictvím Unie, k takové změně adresy není Rozhodce povinen přihlížet a doručení je tak účinně provedeno odesláním písemností na jemu posledně oznámenou adresu účastníka.
 6. Rozhodčí žalobu, vyjádření k rozhodčí žalobě, předvolání k ústnímu jednání a rozhodnutí zasílá Rozhodce osobně nebo prostřednictvím jiné osoby účastníkům do vlastních rukou a to ve formě doporučeného dopisu s dodejkou. Ostatní písemnosti mohou být zasílány doporučeným nebo obyčejným dopisem, kromě toho také telegraficky, telefaxem a prostřednictvím elektronické pošty. Rozhodce může veškeré písemnosti doručovat prostřednictvím Unie rovněž i prostřednictvím pověřené osoby (např. kurýr).
 7. Při doručování účastníkovi, který nebyl zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, použije se přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o doručování soudních písemností do vlastních rukou, přičemž opětovné doručení zásilky se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů od jejího uložení, v expresním řízení do 3 dnů, považuje se poslední den této úložní lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. To platí i v případech, kdy se strana sporu v místě doručení, byť i krátkodobě, nezdržuje, ale změnu adresy neoznámila.
 8. Všechny písemnosti se považují za doručené, byly-li doručovány způsobem uvedeným v odst. 1 až 7, a to i tehdy, jestliže adresát písemnost odepřel převzít.

 

Úkony účastníků

§6

 1. V případě řízení vedeného bez ústního jednání mohou účastníci své úkony činit pouze písemně a jsou povinni je zaslat na adresu sídla Unie.
 2. Hmotněprávní úkon účastníka učiněný vůči rozhodci je účinný také vůči jiným účastníkům, avšak teprve od okamžiku, kdy se o něm v  řízení dozvěděli.
 3. Veškeré písemnosti týkající se rozhodčího řízení jsou účastníci povinni předložit v takovém počtu, aby každá ze stran a Rozhodce obdrželi po jednom vyhotovení, a to v  českém jazyce. Důkazy lze předkládat i v  jiném než českém jazyce, přičemž však platí, že Rozhodce je oprávněn vyzvat účastníka, který takový důkaz předložil, k úřednímu překladu důkazu do českého jazyka, a to na vlastní náklad takového účastníka nebo je Rozhodce oprávněn rozhodnout, že překlad takové listiny bude pořízen Unií na náklad účastníka.
 4. V případě ústního jednání je jednacím jazykem čeština. Jestliže účastník nerozumí českému jazyku nebo jej neovládá je jeho povinností zajistit sobě tlumočníka do rodného jazyka účastníka, případně do jazyka, kterému rozumí, nebo který ovládá.

 

Lhůty

§ 7

 1. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.
 2. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
 3. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podání účastníka odevzdáno k poštovní přepravě.
 4. Rozhodce po projednání věci vydá rozhodnutí, a to zpravidla ve lhůtě do 3 měsíců od řádného podání rozhodčí žaloby. V případě expresního vyřízení věci Rozhodce vydá rozhodnutí nejpozději do 15 dnů od provedení posledního důkazu.
 5. Jestliže žalobce před vydáním rozhodčího nálezu navrhne Rozhodci změnu rozhodčí žaloby neplatí ust. odst. 4.

 

ČÁST DRUHÁ

PŘÍPRAVA ŘÍZENÍ

HLAVA PRVNÍ

URČENÍ ROZHODCE A ROZHODČÍHO SENÁTU

§8

 1. Strany pověřují k výběru i případnému vyloučení rozhodce dle § 3 tohoto Jednacího řádu Správce Seznamu, kterého jmenuje a odvolává představenstvo Unie. Jeho funkce je podrobněji upravena v Organizačním statutu Unie.
 2. V rozhodčím řízení podle tohoto Jednacího řádu rozhoduje jediný Rozhodce nebo senát složený ze tří Rozhodců (dále jen "Rozhodčí senát"). Všichni členové Rozhodčího senátu jsou si při rozhodování rovni. V procesních věcech jedná a listiny podepisuje jménem Rozhodčího senátu jeho předseda.
 3. Správce Seznamu určí, který Rozhodčí senát složený ze Správcem Seznamu vybraných Rozhodců, nebo který jediný Rozhodce, věc projedná a rozhodne. V případě Rozhodčího senátu určí jeho předsedu. Předsedou Rozhodčího senátu může být pouze rozhodce s právnickým vzděláním.
 4. Tam kde, se v  tomto Jednacím řádu hovoří o Rozhodci, bez doplnění, že se jedná o jediného Rozhodce, rozumí se tím i Rozhodčí senát.

 

HLAVA DRUHÁ

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ

§9

Ukáže-li se v  průběhu rozhodčího řízení nebo před jeho zahájením, že by mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může kterýkoliv z účastníků požádat příslušný soud o nařízení předběžného opatření. O podání takového návrhu, jakož i o soudním rozhodnutí o takovém návrhu je účastník, který takový návrh podal, povinen písemně informovat Rozhodce.
 

 

ČÁST TŘETÍ

ŘÍZENÍ

HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§10

 1. Rozhodčí řízení se koná v  sídle Unie. S přihlédnutím k oprávněným zájmům stran, a procesní ekonomičnosti může být spor rozhodnut i na jiném místě určeném Rozhodcem.
 2. V rozhodčím řízení je pro řešení sporů rozhodné hmotné právo české, nevyplývá-li z jiného ujednání účastníků sporu výslovná dohoda o volbě jiného práva.
 3. Rozhodce je oprávněn spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti, avšak jen tehdy, jestliže jej k tomu strany výslovně pověřily.
 4. Expresním řízením je rozhodčí řízení, ve kterém jsou jednotlivé lhůty, stanovené k provedení některých úkonů, oproti normálnímu řízení zkráceny. Žádost o povedení expresního řízení je nutno podat zároveň s podáním rozhodčí žaloby a podléhá poplatkové povinnosti dle § 6 Nařízení o nákladech. Expresní řízení nelze vést v řízení s mezinárodním prvkem.
 5. Rozhodčí řízení je jednoinstanční.
 6. K provedení jednotlivých procesních úkonů, spojených se zajištěním hladkého průběhu rozhodčího řízení je stranami zmocněn i Administrátor. Administrátora však nelze zmocnit k vydání rozhodčího nálezu a usnesení o zastavení řízení.
 7. Administrátora jmenuje a odvolává představenstvo Unie a odpovídá za řádný administrativní chod rozhodčího řízení. Jeho funkce je podrobněji upravena v Organizačním statutu Unie.

 

HLAVA DRUHÁ

PRŮBĚH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

Zahájení rozhodčího řízení

§ 11

 1. Rozhodčí řízení se zahajuje na základě rozhodčí žaloby. Rozhodčí žaloba se podává zasláním do sídla Unie. Rozhodčí řízení je zahájeno doručením rozhodčí žaloby Unii.
 2. Rozhodčí žaloba musí obsahovat:
  1. označení účastníků sporu, a to jejich jménem, příjmením a bydlištěm, případně datem narození nebo rodným číslem v  případě fyzické osoby; obchodní firmou nebo názvem, sídlem, identifikačním číslem v  případě právnické osoby, popřípadě též údaji o zástupcích účastníků,
  2. označení adresy účastníků řízení, na kterou jim budou doručovány písemnosti s případným uvedením telefoního, faxového spojení a adresy elektronické pošty,
  3. odkaz na důvod zakládající pravomoc Rozhodce k projednání a rozhodnutí věci v  rozhodčím řízení,
  4. vylíčení rozhodujících skutečností k uplatněnému nároku,
  5. jasné označení uplatněného nároku (uvedení čeho se žalobce domáhá),
  6. vyčíslení hodnoty sporu,
  7. označení důkazů, jichž se žalobce dovolává (označí-li žalobce jako důkazní prostředek listinu, kterou má k dispozici, je povinen k žalobě připojit její ověřenou kopii),
  8. žádost o expresní vyřízení  věci, pokud hodlá žalobce věc expresně vyřídit,
  9. originální podpis žalobce.
 3. Žalobce je povinen k rozhodčí žalobě připojit ověřenou kopii listiny, ze které vyplývá založení pravomoci Rozhodce (listina obsahující rozhodčí smlouvu), případně jiným hodnověrným způsobem uzavření rozhodčí smlouvy doložit.
 4. Je-li žalobce zastoupen na základě plné moci, je povinen k rozhodčí žalobě připojit originál takové plné moci.
 5. Pokud rozhodčí žaloba neobsahuje předepsané náležitosti stanovené Jednacím řádem, vyzve Administrátor žalobce k nápravě zjištěných vad, a to v určené lhůtě. Do odstranění vad se žaloba neprojednává a neběží lhůty k rozhodnutí sporu.

 

Účastníci rozhodčího řízení

§12

Účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný.

 

Úkony účastníků ve věci

§13

 1. Žalobce může za řízení se souhlasem Rozhodce měnit rozhočí žalobu.
 2. Žalobce může kdykoli do vydání rozhodnutí vzít zpět rozhodčí žalobu, a to z části nebo zcela.
 3. Žalovaný může za řízení, nejpozději však do vydání rozhodnutí, uplatnit svá práva proti žalobci vzájemnou rozhodčí žalobou, v  případě pokud takto uplatní vůči žalobci více než činí nárok uplatněný žalobcem v  rozhodčí žalobě. Je-li uplatněný nárok žalovaného vůči žalobci nižší  nebo roven nároku uplatněném žalobcem v  rozhodčí žalobě, považuje se takový návrh žalovaného za námitku započtení.
 4. Na vzájemnou rozhodčí žalobu i námitku započtení se přiměřeně vztahují ustanovení upravující náležitosti rozhodčí žaloby, včetně poplatkové povinnosti.

 

Průběh řízení

§ 14

 1. Jakmile bylo rozhodčí řízení zahájeno, postupuje v  něm Rozhodce tak, aby věc byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta. Přitom usiluje také o to, aby spor byl vyřešen smírně.
 2. Rozhodce je oprávněn vyžádat si od účastníků písemná vyjádření i doložení důkazních prostředků ve lhůtě Rozhodcem stanovené.
 3. Rozhodce zašle jedno vyhotovení rozhodčí žaloby včetně všech žalobcem přiložených listin žalovanému s výzvou, aby se žalovaný nejpozději do 7 dnů od doručení rozhodčí žaloby ve věci písemně vyjádřil a v případě, že žalobcem uplatněný nárok neuznává, aby Rozhodci předložil listinné důkazy jichž se dovolává, případně označil další důkazy k prokázání svých tvrzení. V případě expresního řízení se lhůta dle předchozí věty zkracuje na dobu 3 dnů.
 4. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu Rozhodce podle odst.3 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě Rozhodci nesdělí, jaký vážný důvod mu v  tom brání, má se za to, že nárok, který je proti žalovanému rozhodčí žalobou uplatňován, uznává. O tomto následku bude žalovaný ve výzvě Rozhodcem poučen.

 

Způsob rozhodování sporu

§ 15
 

 1. Rozhodce rozhoduje o věci zahájené podle rozhodčí žaloby bez nařízení ústního jednání pouze na základě předložených písemností. Ústní jednání může Rozhodce ve věci nařídit zejména považuje-li to za potřebné k řádnému posouzení věci.
 2. Pro případ nařízení ústního jednání je Rozhodce povinen účastníky písemně předvolat. Předvolání k ústnímu jednání musí obsahovat místo a čas ústního jednání. Předvolání musí být Rozhodcem zasláno nejméně 15 dnů před konáním ústního jednání, v případě expresního řízení nejméně 7 dnů.
 3. O průběhu ústního jednání bude pořízen protokol.
 4. Účastník, který navrhuje důkazy odpovídá za jejich dostupnost.

 

Smír

§ 16

Dojde-li v rozhodčím řízení mezi stranami ke společné vůli ukončit spor uzavřením smíru a strany o to požádají Rozhodce, vydá Rozhodce formou rozhodčího nálezu rozhodčí smír. Obsah smíru nesmí odporovat právním předpisům.

 

HLAVA TŘETÍ

DOKAZOVÁNÍ

Důkazní povinnost

§ 17

 1. Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokazování svých tvrzení. Rozhodce rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.
 2. Rozhodce může vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků.
 3. Není třeba dokazovat skutečnosti obecně známé, jakož i právní předpisy uveřejněné ve Sbírce zákonů České republiky.

 

Důkazní prostředky

§ 18 

 1. Za důkaz může sloužit vše, čím lze prokázat tvrzení účastníka.
 2. Listinné důkazy předkládá účastník v originálech nebo úředně ověřené kopii. Rozhodce nebo Administrátor je oprávněn po předložení důkazu v originále nebo úředně ověřené kopii založit do spisu neověřenou kopii listinného důkazu s poznámkou, že důkaz byl předložen v originále nebo úředně ověřené kopii.
 3. Rozhodce může rozhodnout o tom, že bude vyslechnut svědek a o způsobu jeho výslechu.

 

Hodnocení důkazů

§19

 1. Rozhodce hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke všemu, co vyšlo v  řízení najevo.
 2. Listiny vydané státními orgány České republiky v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal a není-li dokázán opak, i  pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.
 3. Rozhodce je vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že by spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt, a kdo je spáchal, jakož i rozhodnutím o osobním stavu.

 

HLAVA ČTVRTÁ

ROZHODNUTÍ

Rozhodčí nález

§ 20

 1. Rozhodčím nálezem rozhoduje Rozhodce o věci samé.
 2. Je-li spor rozhodován Rozhodčím senátem, platí, že o rozhodčím nálezu se usnáší Rozhodčí senát absolutní většinou hlasů všech členů a to v neveřejném hlasování, účastní-li se hlasování nadpoloviční většina všech členů Rozhodčího senátu. O hlasování Rozhodčího senátu se sepíše protokol, který se v zapečetěné obálce založí do spisu.
 3. Rozhodčím nálezem má být rozhodnuto o celém sporu, jestliže je to však účelné, může Rozhodce rozhodnout nejdříve jen o části sporu (částečný rozhodčí nález) nebo jeho základu (mezitímní rozhodčí nález).
 4. Rozhodce rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu věci.
 5. Pro rozhodčí nález je rozhodující stav věci v době jeho vydání.
 6. Obsah rozhodnutí ve věci samé vysloví Rozhodce ve výroku rozhodčího nálezu. Ve výroku také rozhodne o povinnosti k náhradě nákladů rozhodčího řízení.
 7. Výrok rozhodčího nálezu o plnění v penězích může být vyjádřen v cizí měně, zejména v  případech pokud nárok vychází z právního úkonu, v  němž je plnění v  této cizí měně vyjádřeno.
 8. Rozhodčí nález musí být vyhotoven písemně a musí obsahovat všechny náležitosti:
  1. jméno Rozhodce či členů Rozhodčího Senátu,
  2. datum vydání rozhodčího nálezu,
  3. označení účastníků a jejich zástupců,
  4. předmět sporu,
  5. výrok zahrnující také rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů řízení,
  6. odůvodnění,
  7. poučení o vykonatelnosti,
  8. podpis Rozhodce nebo předsedy Rozhodčího senátu.
 9. Písemné vyhotovení rozhodčího nálezu musí být doručeno stranám a po doručení opatřeno prostřednictvím Unie doložkou o právní moci.
 10. Uložil-li Rozhodce ve výroku rozhodčího nálezu povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu, pokud Rozhodce nestanoví lhůtu jinou. V případě, že povinná strana nesplní povinnost jí rozhodčím nálezem uloženou ve lhůtě k tomu stanovené, je rozhodčí nález soudně vykonatelný s možností vést podle něj výkon rozhodnutí (exekuci).
 11. Chyby v psaní nebo počtech a jiné zřejmé nesprávnosti, které se vyskytnou v rozhodčím nálezu, opraví Rozhodce kdykoliv na žádost kterékoliv ze stran. Taková oprava musí být podepsána a doručena jako rozhodčí nález.

 

Usnesení

§ 21

 1. Nestanoví-li tento Jednací řád rozhodčího řízení jinak, rozhoduje Rozhodce usnesením.
 2. Usnesením se dále rozhoduje o vyloučení rozhodce dle § 3.
 3. Není-li dále stanoveno jinak užije se na usnesení ustanovení o rozhodčím nálezu.
 4. Usnesení se vydává zejména v  případě, je-li zastaveno řízení.

 

Zastavení řízení

§22

 1. Rozhodce rozhodne usnesením o zastavení řízení zejména v těchto případech:
  1. žalobce vzal za řízení zpět rozhodčí žalobu,
  2. rozhodne-li Rozhodce o nedostatku své pravomoci k rozhodování o věci,
  3. žalobce nesplnil svoji povinnost zaplatit rozhodčí poplatek ze žaloby nebo ze vzájemné rozhodčí žaloby nebo správní paušál, a to ani v dodatečné lhůtě.
 2. Řízení lze zastavit i částečně, pokud žalobce nesplnil svoji povinnost zaplatit doměřený rozhodčí poplatek ze žaloby nebo vzájemné rozhodčí žaloby.

 

HLAVA PÁTÁ

NÁKLADY ŘÍZENÍ

Druhy nákladů rozhodčího řízení a jejich placení

§ 23

Jednotlivé druhy nákladů rozhodčího řízení, včetně pravidel pro jejich placení, jsou upraveny v Nařízení o nákladech rozhodčího řízení, uveřejněném v aktuálním znění na www.urmr.cz.

 

Náhrada nákladů řízení

§24

 1. Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná Rozhodce náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Účastníci jsou povinni dbát o to, aby Rozhodce již před vydáním rozhodčího nálezu měl náležitě podáno jakých nákladů řízení se účastník domáhá k náhradě a aby vznik těchto nákladů byl doložen.
 2. Měl-li účastník úspěch ve věci jen částečný, Rozhodce náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo.
 3. I když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu Rozhodce přiznat plnou náhradu nákladů řízení.
 4. Žalovaný, který neměl úspěch ve věci, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalobci, jestliže svým jednání nezavdal příčinu k podání rozhodčí žaloby.
 5. Rozhoduje-li Rozhodce o přiznání náhrady hotových výdajů účastníků, pak o náhradě odměny za právní zastoupení účastníka advokátem či notářem rozhoduje přiměřeně podle ustanovení vyhlášky č. 484/2000 Sb. a o náhradě hotových výdajů právního zástupce dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.. Rozhodce může v  odůvodněných případech přiznat náhradu odměny za právní zastoupení účastníka advokátem či notářem podle skutečně účastníkem zaplacené odměny za takové právní zastoupení.

 

ČÁST ČTVRTÁ

ŘÍZENÍ ON-LINE

HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§25

 1. Rozhodčí řízení podle této části Jednacího řádu (dále jen "Řízení on-line") je vedeno prostřednictvím Internetu ve speciálním soudním fóru, zřízeném pro jednotlivé řízení na portálu E-ARBITER, a to v případě, že tak strany výslovně sjednaly v rozhodčí smlouvě a podrobily se Řízení on-line.
 2. Řízení on-line umožňuje a vyžaduje, aby veškerá podání stran byla činěna v elektronické podobě, aby řízení bylo vedeno elektronickou formou a aby rozhodčí nález byl vydán v elektronické podobě, prostřednictvím Internetu.
 3. V Řízení on-line rozhoduje vždy pouze jediný Rozhodce.
 4. Správce Seznamu určí, který jediný Rozhodce, věc projedná a rozhodne.
 5. Portál E-ARBITER je adresou Unie pro Řízení on-line na internetové stránce www.e-arbiter.cz.
 6. Nestanoví-li úprava Řízení on-line v této části Jednacího řádu něco jiného, užijí se na Řízení on-line přiměřeně i ustanovení části první, druhé, třetí a páté Jednacího řádu pro rozhodčí řízení.
 7. Rozhodce je v odůvodněných případech oprávněn rozhodnout, že rozhodčí řízení nebude vedeno jako Řízení on-line. O tomto je Rozhodce povinen vydat usnesení. Dnem vydání tohoto rozhodnutí je rozhodčí řízení dále vedeno podle Jednacího řádu bez aplikace této části Jednacího řádu. Všechny dosud řádně učiněné úkony účastníků zůstávají zachovány.

 

HLAVA DRUHÁ

PRŮBĚH ŘÍZENÍ ON-LINE

Zahájení Řízení on-line

§ 26

 1. Řízení on-line se zahajuje na základě rozhodčí žaloby. Rozhodčí žaloba se podává výlučně prostřednictvím podatelny na portálu E-ARBITER nebo zasláním na e-mailovou adresu podatelna@e-arbiter.cz. Rozhodčí řízení je zahájeno dnem podání rozhodčí žaloby na Portál E-ARBITER nebo dnem doručení rozhodčí žaloby na email podatelna@e-arbiter.cz.
 2. Pro náležitosti rozhodčí žaloby platí přiměřeně ustanovení § 11 odst. 1, přičemž místo korespondenčních adres mohou být u stran pro doručování uvedeny pouze e-mailové adresy.
 3. Označí-li žalobce jako důkazní prostředek listinu, kterou má k dispozici, je povinen k žalobě připojit elektronicky zpracovaný záznam listiny.
 4. Je-li žalobce zastoupen na základě plné moci, je povinen k rozhodčí žalobě tuto plnou moc připojit.
 5. Pokud rozhodčí žaloba neobsahuje předepsané náležitosti, vyzve Administrátor žalobce k nápravě zjištěných vad, a to v určené lhůtě. Do odstranění vad se žaloba neprojednává a neběží lhůty k rozhodnutí sporu.

 

Účastníci Řízení on-line

§27

 1. Účastníky Řízení on-line jsou strany, které si sjednaly použití této části Jednacího řádu v rozhodčí smlouvě.
 2. Písemností se pro účely řízení on-line rozumí nikoli pouze vlastní listinná podoba, ale znamená též formu "elektronického záznamu".
 3. Rozhodce i Unie při doručování sdělení o vytvoření Soudního fóra, zaslání přístupových parametrů do Soudního fóra a dalších sdělení, vycházejí z e-mailových adres účastníků řízení obsažených v rozhodčí smlouvě a nebude-li stranami dohodnuto jinak, tak z e-mailových adres v listině, obsahující rozhodčí smlouvu. Pokud ani rozhodčí smlouva ani listina, která obsahuje rozhodčí smlouvu neobsahuje e-mailové adresy obou stran, doručuje se sdělení o vytvoření Soudního fóra, zaslání přístupových parametrů do Soudního fóra a rozhodčí nález na korespondenční adresy stran.

 

Průběh Řízení on-line

§ 28

 1. Soudní fórum je speciální adresou zřízenou v  rámci Portálu E-ARBITER výlučně pro vedení konkrétního sporu, pro veškerá podání účastníků řízení, jakož i pro veškerá rozhodnutí rozhodce a uchovávání všech písemností v elektronické podobě, souvisejících se sporem. Přístup k Soudnímu fóru je garantován a umožněn jen účastníkům řízení a Rozhodci.
 2. Jakékoli podání je možno v rámci řízení on-line platně učinit a zachovat tak stanovenou lhůtu k jeho podání, pouze jeho vytvořením a vyvěšením v rámci Soudního fóra, zřízeného pro konkrétní spor.
 3. Veškerá podání a rozhodnutí v řízení on-line se považují za doručená okamžikem jejich vyvěšení na Soudním fóru.
 4. Rozhodce nebo Administrátor zároveň při vytvoření Soudního fóra sdělí účastníkům řízení, prostřednictvím jejich e-mailových adres, webovou adresu Soudního fóra, jakož i přístupové parametry (login a heslo) k Soudnímu fóru. Strany si mohou v rozhodčí smlouvě sjednat, že sdělení o vytvoření Soudního fóra a zaslání přístupových parametrů do tohoto Soudního fóra jim bude zasláno písemně na korespondenční adresy. Pro následný postup v řízení a podání účastníků platí ustanovení odst.2, přičemž rozhodčí nález bude stranám zaslán též písemně na jejich korespondenční adresy.
 5. Zároveň se sdělením podle odst. 4 bude připojena i výzva Rozhodce, kterou vyzve žalovaného, aby se nejpozději do 7 dnů od sdělení ve věci vyjádřil a v případě, že žalobcem uplatněný nárok neuznává, aby Rozhodci předložil důkazy jichž se dovolává, případně označil další důkazy k prokázání svých tvrzení. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu Rozhodce včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě Rozhodci nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti žalovanému rozhodčí žalobou uplatňován, uznává. O tomto následku bude žalovaný ve výzvě Rozhodcem poučen.

 

Způsob rozhodování sporu

§ 29

Rozhodce rozhoduje o věci zahájené podle rozhodčí žaloby v  rámci Řízení on-line zásadně bez nařízení ústního jednání a pokud nestanoví jinak, též bez předávání a předkládání písemností a důkazů v listinné podobě.

 

HLAVA TŘETÍ

DOKAZOVÁNÍ

Důkazní prostředky

§ 30

 1. Důkazními prostředky v  Řízení on-line mohou být podle povahy věci pouze důkazy v  listinné podobě.
 2. Listinné důkazy předkládá účastník ve formě elektronického záznamu jako přílohu svého procesního podání.
 3. Rozhodce je oprávněn stranu, která předložila důkaz, vyzvat k úpravě listiny do speciálního formátu, to zejména v  případě je-li elektronický záznam listinného důkazu pořízen v  nestandardním nebo nedostupném formátu.
 4. Rozhodce je oprávněn za účelem verifikace listiny vyzvat stranu k předložení originálu nebo ověřené kopie listiny, která je navrhována k důkazu ve sporu.

 

HLAVA ČTVRTÁ

ROZHODNUTÍ

Rozhodčí nález

§ 31

 1. Rozhodčí nález podepisuje Rozhodce v  souladu s § 2 písm. b), §3 a §4 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
 2. Rozhodčí nález je vydán jeho vystavením v  rámci Soudního fóra.
 3. O vydání rozhodčího nálezu budou účastníci informováni e-mailovou zprávou.
 4. Vystavení rozhodčího nálezu v  rámci Soudního fóra se považuje za doručení rozhodčího nálezu a tímto dnem je rozhodčí nález také v  právní moci.

 

HLAVA PÁTÁ

DALŠÍ USTANOVENÍ

§ 32

 1. Rozhodce je povinen v souladu s ustanovením § 29 odst.2 Zákona o rozhodčím řízení do 30 dnů od právní moci rozhodčího nálezu předat do Úschovy příslušného soudu rozhodčí nález opatřený doložkou o nabytí právní moci a všechny listiny prokazující průběh rozhodčího řízení. Za tímto účelem budou všechny listiny prokazující průběh Řízení on-line vytištěny a uschovány.
 2. Na žádost účastníků bude rozhodčí nález vytištěn, nadepsán doložkou STEJNOPIS, opatřen kulatým razítkem Unie, podepsán Rozhodcem a zaslán na jejich korespondenční adresu.

 

ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 33

 1. Sídlem Unie se rozumí adresa: Brno, Cejl 91, PSČ: 602 00. Kde se v tomto Jednacím řádu pojednává o sídle Unie, rozumí se tím tedy adresa Brno, Cejl 91, PSČ: 602 00 (§6 odst.1, §10 odst.1, §11 odst.1 Jednacího řádu).
 2. Záležitosti neupravené v tomto Jednacím řádu, se řídí ustanoveními Zákona o rozhodčím řízení a nestanoví-li Zákon o rozhodčím řízení nebo Jednací řád jinak, užijí se na rozhodčí řízení přiměřeně též ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
 3. Přílohou a nedílnou součástí Jednacího řádu je Nařízení o nákladech rozhodčího řízení a Organizační statut.
 4. Jediné platné a závazné znění tohoto Jednacího řádu je v českém jazyce. Jakýkoli překlad do cizího jazyka je pouze informativní.

 

Účinnost Jednacího řádu

§ 34

Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. března 2007.


 

Archiv


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.