Etický kodex rozhodců 

ETICKÝ KODEX
ROZHODCŮ SDRUŽENÝCH U
UNIE PRO ROZHODČÍ A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR, A.S.


Osobní působnost

§ 1

Etickým kodexem, který byl z pověření rozhodců sdružených u Unie pro rozhodčí a mediační řízení, a.s. (dále jen "Unie") Unií vydán, jsou vázáni všichni rozhodci sdružení u Unie (dále jen "Rozhodci") při rozhodování sporů podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Každý z Rozhodců vyslovil se svojí vázaností Etickým kodexem bezpodmínečný souhlas.

 

Základní pravidla

§ 2

  1. Rozhodce je povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti rozhodčího řízení, jakož i pečovat o dobré jméno Unie.
  2. Projevy Rozhodce v souvislosti s výkonem rozhodcovské činnosti jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé.
  3. Rozhodce si je vědom toho, že veškeré informace, které získal jako Rozhodce, jsou důvěrné a nejsou-li tyto informace veřejně publikovány a prezentovány Unií, je povinen o nich zachovávat mlčenlivost.
  4. Rozhodce je povinen zachovávat mlčenlivost o účastnících, předmětu i obsahu sporu, který rozhodoval, nebo o kterém získal jinak informaci.

 

Vztah ke stranám sporu a jeho předmětu

§ 3

  1. Rozhodce nesmí použít ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob informací, které získal v souvislosti s rozhodováním sporu v rozhodčím řízení.
  2. Rozhodce je neúplatný.
  3. Rozhodce je povinen zachovávat náležitou úctu a zdvořilost vůči všem osobám zúčastněným na rozhodčím řízení (účastníci řízení a jejich zástupci, svědci, znalci, tlumočníci), jakož i vůči soudům, orgánům veřejné správy a jiným orgánům.
  4. Rozhodce je povinen v rozhodčím řízení jednat poctivě, respektovat práva účastníků řízení a chovat se k nim i k ostatním osobám zúčastněným na řízení tak, aby nebyla snižována jejich důstojnost.

 

Ustanovení společná a závěrečná

§ 4

  1. Tento Etický kodex nabývá účinnosti dne 15. listopadu 2005.
  2. Platné znění tohoto Etického kodexu je zveřejněno na internetové stránce www.urmr.cz.

URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.