News 

07.08.2008 - Platnost rámcové smlouvy

Občas se setkáváme s názorem, že nelze uzavřít nepojmenovanou rámcovou smlouvu, pokud nesplňuje současně všechny podmínky některé ze smluv dle zákoníku. Naši rozhodci mají ustáleně názor opačný a jeho podporou může být i součást rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 32 Cdo 3082/2007, ze dne 10.4.2008. Zde je i konstatování o správném posouzení platnosti rámcové smlouvy, za situace, kdy tato neobsahuje předmět a cenu. Jedná se o logické vyústění obchodní praxe, kdy společnost obchodující s velkým počtem subjektů a sortimentem zboží, určí při prvním kontraktačním jednání rámec společného obchodu a následně v tomto rámci uzavírá jednotlivé dílčí smlouvy na konkrétní dodávku za konkrétní cenu. Důležitým poznatkem dle soudu není vyloučena ani následná kombinace písemná/ústní objednávka.
Citace z rozsudku: Odvolací soud správně dovodil, že rámcovou smlouvou ze dne 10. 9. 2001 byly účastníky sjednány smluvní podmínky následně uzavíraných kupních smluv. Za situace, kdy dovolatelka nezpochybňuje platnost těchto následně uzavíraných kupních smluv, které obsahovaly předmět koupě a kupní cenu, nemůže obstát námitka neplatnosti rámcové smlouvy z důvodu neurčitosti pro chybějící dohodu o předmětu a ceně koupě, když tyto náležitosti požadované pro platnost kupní smlouvy jsou obsaženy v následně uzavřených kupních smlouvách. Také se ztotožnil se soudem prvního stupně, že v této smlouvě, v níž si účastníci stanovili podmínky prodeje a koupě tím, že na základě průběžných objednávek měl být vymezen předmět prodeje, nejsou předmět koupě ani cena dostatečně vymezeny, avšak dovodil, že v režimu obchodně závazkových právních vztahů si účastníci mohou uzavřít jakoukoli smlouvu neodporující zákonu, přičemž k vymezení předmětu koupě a ceny zboží došlo v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvu v každé konkrétní uzavřené kupní smlouvě na základě ústních ujednání účastníků (objednávkami žalobkyně a cenovými nabídkami žalované).
Zpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.