News 

Otevřít velké foto

21.07.2014 - Obsah předžalobní upomínky - § 142a občanského soudního řádu

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) provedená zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Citovaná novela se dotkla zejména oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí. Do občanského soudního řádu bylo touto novelou vloženo též nové ustanovení § 142a, podmiňující u soudních řízení ve věci žalob na plnění zahájených po 1. lednu 2013 přiznání náhrady nákladů řízení žalobci splněním podmínky v tomto ustanovení vymezené.

Návrh zákona č. 396/2012 Sb. předložila Poslanecké sněmovně vláda dne 23. listopadu 2011 (poslancům rozesláno jako sněmovní tisk 537/0), tento však doznal v průběhu projednávání podstatnějších změn. Komplexním pozměňovacím návrhem přijatým Ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny bylo do návrhu zákona vtěleno také odkazované ustanovení § 142a o.s.ř.

Dle ustanovení § 142a o.s.ř. má žalobce, který měl úspěch ve věci zahájené podle ustanovení § 80 písm. b) občanského soudního řádu, právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému jen, jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu, výzvu k plnění.

Důvodová zpráva k odkazovanému ustanovení § 142a o.s.ř. absentuje, když příčinou je právě shora popsaný průběh legislativního procesu vedoucí k jeho vzniku. Právní obci tedy nezbývalo, než podat výklad odkazovaného ustanovení alespoň v rámci odborných článků a komentářů[1] a vyčkat, až najde předmětné ustanovení své uplatnění také v aplikační praxi zejména vyšších soudů ČR.

Pokračování článku advokátní kanceláře GÖRGES & PARTNERS najdete na portálu Epravo.cz.
Zpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.