News 

Otevřít velké foto

21.06.2014 - Změny společenských smluv a valné hromady

S ohledem na blížící se konec lhůty pro uvedení společenských smluv do souladu se zákonem o obchodních korporacích je vhodné se zamyslet i nad aktuální úpravou rozhodování valné hromady společnosti s ručením omezeným a nad možnostmi, které jsou v tomto ohledu nově k dispozici. Přestože v úpravě rozhodování valné hromady nedošlo k revolučním změnám, některé aspekty nové úpravy je na místě zmínit. Výrazným zjednodušením se dále pro vícečlenné společnosti s ručením omezeným může ukázat změna v rozhodování mimo valnou hromadu umožňující vyhnout se sepisování notářského zápisu o takto přijatých rozhodnutích.

Společenská smlouva a její změny

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným je především smlouvou uzavřenou mezi jejími společníky. Odrazem této skutečnosti potom je to, že její obsah lze primárně měnit především dohodou všech společníků. Pro takovou dohodu potom zákon o obchodních korporacích (dále též jen „ZOK“) požaduje, aby měla formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu.

Zatímco podle obchodního zákoníku mohla o změnách společenské smlouvy rozhodovat automaticky též valná hromada společnosti, zákon o obchodních korporacích ve svém ustanovení § 147 odst. 1 stanoví, že společenská smlouva může být měněna též rozhodnutím valné hromady, pouze pokud to společenská smlouva stanoví. Možnost měnit společenskou smlouvu rozhodnutím valné hromady tak podle zákona o obchodních korporacích bude muset být založena ujednáním společníků explicitně vyjádřeným v textu společenské smlouvy.

Byť v praxi byla (a zřejmě i do budoucna bude) v naprosté většině společenských smluv tato kompetence valné hromady zmíněna, při zakládání nových společností nebo při podřizování „starých“ společností s ručením omezeným zákonu o obchodních korporacích je třeba na tuto otázku myslet, zejména při vědomí nutnosti sepisovat o dohodě společníků o změně společenské smlouvy bezvýjimečně notářský zápis a s tím souvisejícími možnými komplikacemi. Byť i pro rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy je zásadně též vyžadováno pořízení notářského zápisu, úprava rozhodování valné hromady obsažená v zákoně o obchodních korporacích obsahuje z tohoto pravidla výjimky (viz níže), které by mohly pro společníky přinést zjednodušení souvisejících procesů.

Co se týká rozhodnutí valné hromady majících za následek změnu společenské smlouvy, lze rozlišovat případy, kdy je znění společenské smlouvy měněno přímo rozhodnutím valné hromady (např. změna způsobu jednání jednatelů, změna kompetencí orgánů společnosti apod.) nebo případy, kdy ke změně společenské smlouvy dochází v důsledku rozhodnutí valné hromady, které nahrazuje rozhodnutí o změně společenské smlouvy (např. rozhodnutí o změně základního kapitálu, o vyloučení společníka). V obou těchto případech je přitom o relevantních rozhodnutích valné hromady třeba sepsat notářský zápis. I v pozdějším uvedeném případě je samozřejmě možné (a v praktické rovině též žádoucí), aby valná hromada rozhodla též o tom, jakým způsobem se předmětné rozhodnutí má promítnout do textu společenské smlouvy. Pokud by totiž z rozhodnutí valné hromady nevyplývalo, jakým způsobem se společenská smlouva mění, změní její obsah jednatel v souladu s rozhodnutím valné hromady, přičemž o takové změně obsahu společenské smlouvy jednatelem bude nutné také pořídit (další) notářský zápis.

Pokračování článku advokátní kanceláře Mališ Nevrkla Legal najdete na portálu Epravo.cz.
Zpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.