News 

Otevřít velké foto

31.01.2013 - Dle novely OSŘ může exekuce postihnout majetek manžela povinného

S účinností od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti zdánlivě nevýrazná novelizace občanského soudního řádu, která navzdory dřívějším verdiktům Nejvyššího soudu ČR umožňuje exekutorům postihnout účet a příjmy manžela povinného.
To, že je manžel povinného plnohodnotným účastníkem exekučního řízení, jakmile jsou exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů, není nic zvláštního. Přelomovou novinkou ve zmíněné novele je však skutečnost, že s jejím nabytím účinnosti skončila doba, kdy byl příjem či účet manžela povinného exekucí nepostižitelný.
Exekutor je nově oprávněn dle § 262a odst. 3 občanského soudního řádu manželovi povinného provádět srážky ze mzdy či jiných příjmů, jakož i zablokovat účet, a to vše za účelem výkonu rozhodnutí vůči povinnému: „Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů.“
Je třeba podotknout, že takovým výkonem rozhodnutí nelze postihnout majetek náležející do výlučného vlastnictví manžela povinného, tzn. majetek získaný dědictvím nebo darem, majetek nabytý za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen manžela povinného, věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku manžela povinného, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství anebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.
K případnému zúžení zákonného rozsahu společného jmění manželů smlouvou (resp. ke smluvnímu vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství) se pro účely exekuce přistupuje tak, jako by k němu nedošlo. Za majetek náležející do společného jmění manželů se tak považuje ten, který je jeho součástí dle zákona.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.