Pravidla mediačního řízení vedeného u Unie 

Pravidla mediačního řízení vedeného u Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

§ 1

 1. Pravidla mediačního řízení upravují postup mediátorů a účastníků v mediačním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků.
 2. Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR,a.s. (dále také "Unie") po stránce organizační, ekonomické a technické zabezpečuje činnost mediátorů, tj. fyzických osob zapsaných v Seznamu mediátorů vedeném Unií (dále jen "Seznam mediátorů").
 3. Unie řádně schválila tato Pravidla mediačního řízení (dále jen "Pravidla") jímž se budou řídit mediátoři zapsaní v Seznamu mediátorů vedeném Unií (dále jen "Mediátoři").
 4. V mediačním řízení jsou za účasti mediátora projednávány spory mezi stranami, vzniklé především ze smluvních vztahů, za účelem dosažení konsenzu, přijatelného pro obě strany.
 5. Pravidla jsou v platném a účinném znění uveřejněna na internetové adrese www.urmr.cz. v případě, že Unie přijme změnu těchto Pravidel, je taková změna účinná od okamžiku zveřejnění na uvedené internetové adrese, nemá-li být změna účinná od pozdějšího data výslovně uvedeného.
 6. Unie také řádně schválila Organizační statut, který je uveřejněn na internetové adrese www.urmr.cz, a kterým je kromě jiného vymezena funkce Správce Seznamu a Administrátora.
 7. Těmito Pravidly se řídí veškerá mediační řízení, vedená mediátory, zapsanými v Seznamu mediátorů vedeném Unií.
 8. Strany se mohou dohodnout na vyloučení některého ustanovení těchto Pravidel nebo na odchylné úpravě. Dohoda musí být písemná a před zahájením mediace předána mediátorovi, který s ní musí vyslovit souhlas. Pokud mediátor se změnou Pravidel nesouhlasí, oznámí svoje rozhodnutí Správci seznamu, který vybere jiného medátora.
 9. Na úkony účastníků, mediátorů a otázky neupravené těmito Pravidly se použije přiměřeně Jednací řád rozhodčího řízení vedeného rozhodci sdruženými u Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

 

HLAVA DRUHÁ

MEDIÁTOŘI

Pravomoc

§ 2

 1. Mediátoři jednají ve věci, jestliže je jejich pravomoc pro daný spor založena platně uzavřenou Smlouvou o poskytnutí mediačních služeb mezi stranami sporu a Unií, ve které si účastníci takové smlouvy dohodli, že mají zájem vyřešit spor smírnou dohodou za pomoci mediátora v mediačním řízení, a to podle Pravidel mediačního řízení vydaných Unií. Smlouvu o poskytnutí mediačních služeb může s Unií uzavřít i jen jedna strana sporu.
 2. Mediátora pro jednotlivé případy určí Správce seznamu ze Seznamu mediátorů.
 3. Pro mediační řízení vedeném dle těchto Pravidel platí, že jednání bude řídit jeden mediátor.
 4. Mediátor je vyloučen z projednávání věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je důvod pochybovat o jeho nepodjatosti a nestrannosti.
 5. Každý z účastníků je oprávněn vyjádřit se k osobě mediátora a pokud předloží důkazy o jeho podjatosti, má právo žádat určení jiného mediátora. Žádost posuzuje Správce seznamu, který v případě, že žádosti vyhoví, vybere neprodleně nového mediátora.
 6. Mediátor je povinen informovat bez zbytečného odkladu účastníky a Správce seznamu o okolnostech, pro které by mohl být vyloučen pro podjatost. o jeho vyloučení z důvodu jeho podjatosti rozhoduje Správce Seznamu, který následně určí nového mediátora.

  

Odmítnutí funkce

§3

 1. Mediátor není povinen přijmout funkci mediátora.
 2. Odepře-li mediátor přijmout funkci nebo se jí z vážných důvodů potom co funkci přijal vzdá nebo ji nemůže nadále vykonávat, bude Správcem Seznamu neprodleně určen nový mediátor.

 

ČÁST DRUHÁ

MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ

 HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ 

§4

 1. Mediační řízení se zpravidla koná v sídle Unie. S přihlédnutím k oprávněným zájmům stran a procesní ekonomičnosti může být jednání vedeno i na jiném místě určeném dohodou stran, se souhlasem mediátora.
 2. Mediační řízení je vedeno jako ústní osobní jednání za přítomnosti obou stran a mediátora. o každém ústním jednání je nutno sepsat Protokol.
 3. Jednání se mohou účastnit pouze strany sporu, jejich zástupci, mediátor a zapisovatel. o účasti dalších osob, zejména svědků či znalců, rozhoduje mediátor.
 4. Výsledkem mediačního řízení je zpravidla dohoda o narovnání.
 5. Mediátor může rozhodnout o složení dodatečné zálohy na náklady mediace. Pokud nedojde k jejímu složení ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, mediátor řízení zastaví.

 

HLAVA DRUHÁ

PRŮBĚH MEDIAČNÍHO ŘÍZENÍ 

Zastoupení

§5

Strany mohou být zastoupeny osobou dle jejich výběru. Plná moc, udělená stranou zástupci musí být doručena mediátorovi nejpozději před zahájením prvního jednání.

 

Jednání

§6

 1. Po svém určení vyzve mediátor každou ze stran, aby mu předložila svoje písemné vyjádření a stanovisko ke sporu.
 2. Mediátor může vyzvat každou ze stran k doplnění jejího stanoviska, případně k předložení důkazů, které považuje za nezbytné.
 3. Poté, co mediátor obdrží od jedné strany informace a stanovisko ke sporu a uzná-li to za vhodné, sdělí tyto druhé straně tak, aby tato měla možnost se náležitě vyjádřit. Pokud ovšem některá ze stran označí tyto informace za tajné, mediátor tyto informace druhé straně nesdělí.
 4. Po obdržení posledního stanoviska svolá mediátor ústní jednání. Jednání může být za účasti obou stran nebo každé zvlášť. Místo jednání určuje mediátor s ohledem na okolnosti případu a vůli obou stran.
 5. K návrhu obou stran může řízení probíhat i písemnou formou bez jednání.
 6. Pokud se některá ze stran či její zástupce nedostaví k oboustrannému jednání, mediátor jednání ukončí a určí nový termín, o kterém strany informuje s dostatečným předstihem. Pokud se neuskuteční ani druhé jednání, pokusí se mediátor dosáhnout dohody stran písemnou formou.
 7. Mediátor pomáhá oběma stranám nezávislým a nestranným způsobem k dosažení smírného řešení sporu. Přitom je veden zásadami objektivity, spravedlnosti a poctivosti. Při jednání zohlední práva a povinnosti stran, obchodní zvyklosti a okolnosti sporu včetně předchozí obchodní praxe mezi stranami.
 8. Mediátor vede řízení takovým způsobem, který považuje za vhodný. Přitom zohlední návrhy sporných stran, zejména potřebu rychlého řešení sporu.
 9. Každá ze stran může ze své vlastní iniciativy nebo na výzvu mediátora předkládat návrhy na řešení sporu.

 

Ukončení řízení

§7

 1. Mediační řízení je ukončeno :
  • dnem, kdy mediátor obdrží písemnou žádost některé ze stran sporu, že má být řízení ukončeno
  • dnem, kdy mediátor obdrží písemné prohlášení stran sporu, že má být řízení ukončeno
  • dnem, kdy po projednání se stranami vydá mediátor písemné prohlášení, že další snahy o smírné řešení sporu nejsou opodstatněné
  • dnem rozhodnutí mediátora o zastavení řízení, pokud nebyla složena dodatečně vyměřená záloha na náklady mediačního řízení
  • dnem podpisu dohody oběma stranami
 2. V případě obdržení žádosti některé ze stran o ukončení řízení, zašle mediátor tuto žádost druhé straně a řízení ukončí.
 3. V případě nesložení vyměřené zálohy na náklady mediačního řízení mediátor vyzve povinnou stranu k úhradě ve lhůtě 7 dnů. Po marném uplynutí lhůty řízení zastaví.

 

Smírčí dohoda

§8

 1. Mediátor je při jednání veden snahou dosáhnout smírného řešení sporu mezi stranami uzavřením smírčí dohody.
 2. Pokud je mediátor toho názoru, že byť i jen o určité dílčí části sporu lze uzavřít dohodu, kterou by strany akceptovaly, navrhne podmínky a podstatné body možného smíru a předloží stranám k prostudování. Poté, co obdrží od stran návrhy na změnu, upraví podmínky a opět předloží k odsouhlasení.
 3. Pokud se strany dohodnou na smírném řešení sporu, vyhotoví mediátor dle jejich vůle smírčí dohodu, kterou předloží stranám k podpisu.
 4. Podpisem smírčí dohody strany spor ukončí a jsou touto dohodou vázány.
 5. Součástí smírčí dohody bude zpravidla i dohoda o úhradě nákladů mediačního řízení.

 

HLAVA TŘETÍ

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

Výhrada mediátora

§9

 1. Mediátor vždy sepíše smírčí dohodu dle instrukcí sporných stran. Mediátor je oprávněn odmítnout sepis smírčí dohody, pokud by obsahovala ustanovení a závazky, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky.
 2. Pokud strany hodlají uzavřít smírčí dohodu, jejíž obsah je sice v souladu s právním řádem, ale dle subjektivního názoru mediátora v rozporu se zásadami spravedlnosti a poctivosti, oznámí mediátor tuto skutečnost oběma stranám a k dohodě připojí poznámkou svoji výhradu.

 

Povinnost mlčenlivosti

§10

Mediátor a strany jsou povinni zachovávat mlčenlivost o účastnících, předmětu i obsahu projednávaného sporu. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na smírčí dohodu vyjma případů, kdy její zveřejnění je nezbytné pro její splnění a výkon.

 

Jiná řízení

§11

 1. Strany se zavazují nezahajovat v průběhu mediačního řízení žádné rozhodčí ani soudní řízení týkající se sporu, který je předmětem mediačního řízení, vyjma případů, kdy zahájení takového řízení je nezbytné k ochraně jejich práv.
 2. Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. se zavazuje, že mediátor nebude jmenován rozhodcem v případném rozhodčím řízení, týkajícím se sporu, který medioval.
 3. Strany se zavazují, že nebudou navrhovat mediátora jako svědka v případném rozhodčím či soudním řízení ohledně jím mediovaného sporu vyjma případu, kdy mezi stranami došlo k dohodě, která však nebyla zachycena písemně, některá ze stran tuto dohodu porušila či odmítla podepsat písemný záznam, a druhá strana se v rozhodčím či soudním řízení domáhá jejího splnění.
 4. Strany se zavazují nenavrhovat jako listinný důkaz v rozhodčím či soudním řízení žádné podání, které bylo učiněno kteroukoli ze stran v mediačním řízení.

 

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§12

 1. Sídlem Unie se rozumí adresa : Brno, Cejl 91, PSČ: 602 00. Kde se v těchto Pravidlech mediačního řízení pojednává o sídle Unie, rozumí se tím tedy adresa Brno, Cejl 91, PSČ: 602 00.
 2. Tato Pravidla mediačního řízení nabývají účinnosti dnem 7. srpna 2006.

URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.