Etický kodex mediátorů 

ETICKÝ KODEX
MEDIÁTORŮ SDRUŽENÝCH U
UNIE PRO ROZHODČÍ A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR, A.S.

 

Osobní působnost

§ 1

Etickým kodexem, který byl přijat Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. (dále jen "Unie"), jsou vázáni všichni mediátoři působící v rámci mediací zajišťovaných Unií.

 

Základní pravidla

§ 2

 1. Mediátor je povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti mediačního řízení, jakož i pečovat o dobré jméno Unie.
 2. Projevy Mediátora v souvislosti s výkonem jeho činnosti jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé.
 3. Mediátor si je vědom toho, že veškeré informace, které získal jako Mediátor pověřený Unií jsou důvěrné a nejsou-li tyto informace veřejně publikovány a prezentovány Unií, je povinen o nich zachovávat mlčenlivost.
 4. Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o účastnících, předmětu i obsahu sporu, který projednával, nebo o kterém získal jinak informaci.

 

Vztah ke stranám sporu a jeho předmětu

§ 3

 1. Mediátor nesmí použít ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob informací, které získal v souvislosti s projednáním sporu v mediačním řízení.
 2. Mediátor je neúplatný.
 3. Mediátor je povinen zachovávat náležitou úctu a zdvořilost vůči všem osobám zúčastněným na mediačním řízení.
 4. Mediátor je povinen v mediačním řízení jednat poctivě, respektovat práva účastníků řízení a chovat se k nim i k ostatním osobám zúčastněným na řízení tak, aby nebyla snižována jejich důstojnost.
 5. Mediátor je povinen vést mediaci účelně a s maximální snahou nezatěžovat nadbytečně strany sporu.
 6. Mediátor je povinen volit podle svého uvážení nejlepší postupy vedoucí k dosažení konsensu stran sporu, které se účastní mediace.
 7. O průběhu mediace je mediátor povinen vést přiměřenou dokumentaci a o uskutečněných jednáních pořídit shrnující zápis. V tomto zápise musí být uveden zejména závěr mediace, tj. konečná dohoda stran nebo záznam o neúspěšné mediaci a důvodech neúspěchu.
 8. Bude-li o to mediátor stranami požádán zajistí na jejich náklad pořízení exekutorského nebo notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti takového zápisu, je-li výsledkem mediace závazek strany poskytnout určité plnění.

 

Ustanovení společná a závěrečná

§ 4

 1. Tento Etický kodex nabývá účinnosti dne 19. dubna 2006.
 2. Platné znění tohoto Etického kodexu je zveřejněno na internetové stránce www.urmr.cz.

URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.